job Blogg

På rett spor

Helhetlig risikostyring er bare for store kommersielle bedrifter, ikke sant? Slikt hadde sikkert mange oss tenkt inntil vi hørte Norges Skiforbund.

Øistein Lunde, leder Organisasjon og økonomi i Norges Skiforbund presenterte hvordan forbundet jobbet med risikostyiring på nettverksmøte 4. februar 2021. Han fortalte at i 2016 etter krisen forårsaket av anklager om misbruk av medisiner, kom Equinor på banen og gav skiforbundet en litt spesiell form for støtte til hjelp til gjenreising. Denne noe uvanlige støtten besto i faglig bistand fra fra risikostyringseksperter i et oljeselskap til å etablere helhetlig risikostyring i et idrettsforbund. En dristig form for støtte som Øivind mente var av stor verdi for å sette forbundet igjen på rett spor.

Helhetlig risikostyring har bevist sin verdi i utfordringene som skiforbundet nå gjennomgår under Covid-epidemien med blant annet avlyste stevninger.

Helhetlig risikostyring har ført til en holdningsendring hos ledelsen. Fra å ha fokus på at alt helst skulle gå bra i løype og ulykker unngås i bakken, ble den enkelte gren bevisstgjort på spennvidden av mulige utfall gjennom en kvantifisering av risikoer. Resultat av denne «bottom up» vurderingen ble til slutt oppsummert i et risikokart med kvantifisert sannsynlighet og konsekvens for hele forbundet. Kartet viste samlet de syv vesentligste risikoområder for hele forbundet, som omfattet alt fra skade på utøver til antall medaljer og sponsinginntekter. Det som imponerte meg mest personling med denne historien, var «bottom up» arbeidet som involverte alle idrettsgrener, og hvordan man klarte å uttrykke resultat i tall som viste effekten på forbundets årsresultat – med et hederlig unntak for idrettsskader, der skalaen i stedet uttrykte skadealvorligheten. I stedet for farger viste risikokart spennet i f.eks sponsinginntekters best og worst case.

Gjennom dette arbeidet ble det en bevisstgjøring i hele organisasjon både på hva man lykkes med og hvilke farer man skal styre unna. Administrasjonen bruker denne helhetlig oversikten inn i strategiarbeidet. Dette blir illustrert med en «risikoradar» som viser viktige risikoområder og tidspunkt i fremtiden risikoene forventes å inntreffe. Gjennom denne radaren ble klimarisiko identifisert som en risiko som på sikt vil kunne utgjøre en vesentlig trussel for skisporten i Norge.

Skiforbundet har tatt innover seg at risiko har både et positivt og negativt potensial.

På sentralt nivå har man opprettet et risikoutvalg der administrasjon sitter sammen med tre styremedlemmer. Mandatet er tydelig på at utover å synliggjøre risikobildet i forbundet, skal beslutninger i risikoutvalget føre til konkrete tiltak og risikoutvalget involveres når relevante beslutninger skal treffes. Utvalget har hatt en sentral rolle i håndtering av Covid-krisen i skiforbundet. Dette har ført til at beslutninger er blitt tatt i tide, og som bidrar til å sikrer økonomien og trygge forbundets fremtid.

Neste gang du ser på skisporten, send en positiv og varm tanke til helhetlig risikostyring og hva det betyr for å holde skiforbundet på rett spor.

Ønsker du å sette deg mer inn i helhetlig risikostyringsarbeidet i skiforbundet kan du følge denne linken (kun tilgjengelig for medlemmer) til opptak av presentasjonen.