Diplomert internrevisor

Diplomert internrevisor

Studieprogrammet «Governance; risikostyring, compliance og internrevisjon» er et av flere erfaringsbaserte Master of Management program på BI. Studiet gjennomføres som en kombinasjon av 5 studiesamlinger og selvstudium og utgjør 30 studiepoeng. Karakterer settes på bakgrunn av hjemmeeksamen og en prosjektoppgave. Studiet er beregnet på de som ønsker forståelse for sentrale elementer og prosesser som til sammen bidrar til god eierstyring og virksomhetsledelse. Spesielt egnet for de som jobber med fagområder som internrevisjon, compliance og risikostyring.

«Du vil få god forståelse for hvordan helhetlig risikostyring brukes for å navigere slik at organisasjonen når sine strategiske mål på dette studiet.»

Programinnhold

 • Sentrale elementer i governance: I denne modulen gjennomgås elementer som ligger til grunn for god virksomhetsstyring og samspillet mellom disse. Hvilke roller og ansvar har styret, ledelsen, internrevisjon, compliance, andre kontrollfunksjoner og risikostyring. Hvordan kan samhandling mellom kontrollfunksjoner optimaliseres for å bidra måloppnåelse?
 • Helhetlig og proaktiv risikostyring: Kjernen i governance er risikostyring. Prosessen består av å identifisere, evaluere og håndtere alle former for risiko i det enkelte forretningsområdet og på tvers av organisasjonen. God risikostyring skaper trygghet for at organisasjonens strategi operasjonaliseres på beste måte, samtidig som interne og eksterne krav og rammeverk ivaretas.
 • Internkontroll og compliance: Internkontrollen er en integrert del av risikostyringen. Internkontroll er en prosess som består av kontinuerlige oppgaver og aktiviteter, iverksatt og utført av virksomhetens styre, ledelse og øvrige ansatte. Denne modulen gir deg en helhetlig forståelse av hvordan internkontrollen er et verktøy for effektiv måloppnåelse og risikohåndtering. Rollen, organisering og ansvarsområdene til compliancefunksjonen tas også opp her.
 • Et globalt perspektiv – studietur til Sveits: I St. Gallen/Zürich får du et internasjonalt perspektiv på internrevisjon og corporate governance og hvordan dette praktiseres i ulike miljøer. Foreleserne er fra Universität St. Gallen og fra internasjonalt orienterte sveitsiske bedrifter, offentlig forvaltning og organisasjoner.
 • Internrevisjon og god virksomhetsstyring: Her lærer du mer om internrevisjonens rolle og mandat, inkludert hva som ligger i det internasjonale rammeverket. Du får også eksempler på hele revisjonsprosessen; fra risikovurdering, gjennomføring, rapportering og oppfølging. Modulen tar også for seg ulike typer oppdrag og hvordan internrevisjonsfunksjonen samarbeider med toppledelse, revisjonsutvalg og styre. Du får også en oppsummering av alle temaene, slik at du får se helheten av hva god governance er og hvordan det best kan integreres.

Regelverket for diplomering

Etter bestått eksamen og prosjektoppgave på programmet «Governance; risikostyring, compliance og internrevisjon«, kan studenter som har tilstrekkelig praksis søke om tittelen Diplomert internrevisor.

Utdanning
Bachelorgrad eller tilsvarende. Inntil Bachelor- og Matergrader ble innført i det norske høyskolesystemet, godkjennes 2-årig høyskole med kandidattittel eller tilsvarende. I stedet for Bachelorgrad godkjenne en kombinasjon av utdanning og praksis. Det kreves da minst 2 års utdanning etter videregående skole og minst 5 års relevant yrkespraksis. I tillegg må kandidaten ha gjennomført Master of Management-programmet på BI med karakter C eller bedre både på eksamen og på prosjektoppgaven.

Praksis
Minst 2 års praksis fra internrevisjon eller tilsvarende. Med tilsvarende menes praksis hvor hovedinnholdet ligger innenfor den til enhver tid gjeldende definisjon av internrevisjon jf. IIAs internasjonale standarder for utøvelse av internrevisjon. Nemnda kan godkjenne praksis fra ekstern revisjon og/eller eksterne bekreftelses- eller tilsynsfunksjoner som del av praksiskravet.

Ett år av praksisen må være revisjon etter IIA standardene, kommunal- og statlig forvaltningsrevisjon eller annen operasjonell revisjon etter nærmere vurdering.

Et år av praksisen kan være i funksjoner som arbeider med compliance, risikostyring, controlling (financial-, business- eller project controlling) eller annet bekreftelses- eller tilsynsarbeid etter nærmere vurdering.

Praksis må ikke være eldre enn 5 år.

Bruk av tittelen Diplomert internrevisor er betinget av medlemskap i IIA Norge. Det er også krav til vedlikehold av kunnskaper og rapportering av vedlikeholdspoeng  (CPE) av gjennomførte aktiviteter til IIA Norge. Diplomerte internrevisorer forplikter seg til å etterleve foreningens etiske regler jf. IIAs Code of Ethics.

Søknadsbehandling
Diplomeringsordningen forvaltes av IIA Norges Diplomeringsnemnd. Nemnda består av tre medlemmer, med IIA Norges styreleder som leder og de to foregående styrelederne som medlemmer. Sekretariatet ivaretar nødvendig saksbehandling. Det er et behandlingsgebyr på kr 500 ved førstegangsbehandling av søknaden. Behandlingsgebyret betales uansett om man blir tildelt tittelen eller ikke.  Søknadsskjema og dokumentasjon på utdanning og relevant arbeidserfaring sendes til post@iia.no.
Du finner Søknadsskjema Diplomert internrevisor her.

Vedlikeholdspoeng (CPE)

IIA Norges regelverk for tildeling av tittelen Diplomert Internrevisor stiller krav til løpende vedlikehold av kunnskaper og ferdigheter med innrapportering av gjennomførte aktiviteter til IIA Norge. Regelverket bygger på prinsippene i IIAs regler for Continuing Professional Education (CPE). Aktivitet måles i poeng, der 1 CPE-poeng er lik 1 time godkjent aktivitet. Kravet til årlige vedlikeholdsaktiviteter er 20 timer/CPE.

Skjema for innrapportering av vedlikeholdspoeng (CPE)

Sekretariatet ajourfører årlig hvilke diplomeringer som innehar en aktiv status, dvs. opprettholder medlemskapet i IIA Norge og rapporterer et nødvendig antall CPE i henhold til disse retningslinjene.

Diplomeringsnemnda forvalter regelverket, gir uttalelse i konkrete saker knyttet til diplomeringsordningen og legger fram forslag til endringer i regelverket for styret i IIA Norge.

Tematikk som kvalifiserer for vedlikeholdspoeng

 • Revisjon
 • Ledelse og kommunikasjon
 • Virksomhetsstyring og strategi
 • IT
 • Matematikk, statistikk og kvantitative metoder
 • Økonomi og regnskap
 • Risikostyring
 • Compliance
 • Jus
 • Etikk
 • GDPR/personvern
 • Definerte forretningsområder som finans, produksjon, markedsføring og personalansvar/-ledelse
 • Spesialiserte områder som f.eks. ledelse, bank/finans, handel/industri, olje/gass, offentlige anskaffelser
 • Andre emner kan godkjennes dersom aktivitetene bidrar til å økt faglig kompetanse.

Følgende aktiviteter godkjennes slik:

1. Utdanning

 • Kurs, seminar og konferanser samt faglig relevante foredrag (både eksternt og internt i bedrift/virksomhet)
 • Utdanning ved høyskoler og universitet
 • IIAs og andre relevante sertifiseringseksamener
 • Annen relevant faglig utdanning

Det gis 1 CPE for hver time foredrag/kurs. Tiden beregnes slik at minst 50 minutter foredrag/kurs kan godkjennes som 1 time. På kurs og seminarer kan man slå sammen aktiviteter som hver for seg utgjør mindre tid. Eksempelvis vil fem presentasjoner på 30 minutter, som til sammen utgjør 150 minutter, tilsvare 3 timer a 50 minutter, – dvs. 3 CPE. For hvert studiepoeng for utdanning ved høyskoler og universitet gis 1 CPE, og for sertifiseringseksamener gis 20 CPE. Det gis ikke samtidig CPE for forberedelseskurs til sertifiseringseksamener eller utdanning som fører fram til godkjenning som Dipl.ir. Minimum 10 CPE må oppnås innen denne kategorien utdanning i løpet av rapporteringsperioden.

2. Publikasjoner

 • Bøker
 • Artikler
 • Forskningsresultater

Det kan gis 1 CPE for hver A4 helside (tilsvarende for egenprodusert materiale) som publiseres på foreningens hjemmeside eller SoMe-kanaler.

3. Muntlige presentasjoner

Dette omfatter foredrag og undervisningsaktiviteter. Det kan gis 1 CPE for hver times (50 minutter) fremføring, og i tillegg gis CPE for forberedelse tilsvarende 3 ganger den tid som er brukt på fremføringen. For gjentakelse av framføring med samme presentasjonsmateriell kan det gis CPE for inntil 3 gangers fremføring. Det gis ikke CPE for forberedelse.

4. Arbeid i styrer, komiteer og tillitsverv

Dette omfatter deltakelse i ulike verv i bedrift/virksomhet, IIA Norge eller annen organisasjon relatert til internrevisjon. Det kan gis 1 CPE for hver time aktivt arbeid. Det er styreleder/komitéleders ansvar å bekrefte dette ved forespørsel. Begrenset oppad til maksimalt 12 CPE pr. år.

5. Annet
Det gis automatisk 20 CPE ved godkjenning av tittelen Dipl.ir. det året man oppnår tittelen og 20 CPE det påfølgende året. Deltakelse i IIAs og andre relevante CPE-program kan godkjennes som vedlikeholdsaktivitet for Dipl.ir. (se punkt 1). Timer godkjent under DnRs regler for etterutdanning teller med tilsvarende som CPE-poeng for Dipl.ir.

Krav til dokumentasjon
Den enkelte Dipl.ir. skal kunne legge fram dokumentasjon på gjennomførte vedlikeholdsaktiviteter dersom man blir plukket ut for kontroll på stikkprøvebasis. Dokumentasjonen skal inneholde følgende informasjon: – Dato for deltagelse. – Sted hvor kurs eller seminar ble holdt. – Tittel på seminaret og/eller beskrivelse av innholdet. – Diplom, kursbevis eller annen skriftlig dokumentasjon på fullført/bestått kurs. – Bekreftelse på utgivelse av bøker og artikler, muntlig presentasjoner samt arbeid i styrer, komiteer og verv. – Antall vedlikeholdspoeng/CPE. Dokumentasjon skal oppbevares i minst tre år etter rapportering av CPE.

Midlertidig fritak for vedlikeholdsaktiviteter
Dipl.ir. som er forhindret fra opptjening av CPE kan gis midlertidig fritak for vedlikeholdsaktiviteter i inntil to år. Dette gjelder ved eksempelvis avtjening av verneplikt, fødsels- og omsorgspermisjoner eller andre forhold hvor man er ute av yrket for en begrenset periode. Det skal ikke fremmes søknad om fritak til IIA Norge, men manglende opptjening må begrunnes ved innrapporteringen av CPE.

Rapportering
Vedlikeholdspoeng skal rapporteres hvert år innen 31. desember. Poeng for Dipl.ir. rapporteres til IIA Norge via post@iia.no. Når man blir Dipl.ir. får man automatisk 20 CPE for det året man blir diplomert pluss 20 CPE for det påfølgende året. Den som har hatt midlertidig fritak/delvis fritak for opptjening av CPE, rapporterer et forholdsvis antall timer/CPE. Det skal ikke sendes inn dokumentasjon på gjennomførte aktiviteter med mindre IIA Norge ber om dette i forbindelse med stikkprøvekontroller.

Overgang passiv/aktiv status
Ved utmelding av IIA Norge går man automatisk over til passiv status, og aktiv status gjenopptas først når man melder seg inn i foreningen på ny. Manglende rapportering eller at man ikke har oppnådd det nødvendige antall CPE i en periode, medfører automatisk overføring til passiv status. Aktiv status oppnås først når det er innrapportert minimum 20 CPE for foregående kalenderår. Passiv status innebærer at man ikke kan benytte tittelen.

Skjema for innrapportering av vedlikeholdspoeng (CPE)