Virksomhetsstyring

Virksomhetsstyring, risiko og kontroll er prosesser som går parallelt i en virksomhet.

Formålet med virksomhetsstyring er å sikre at virksomheten løser sine oppgaver og når sine mål mest mulig effektivt og innen de økonomiske rammene virksomheten har og gjeldende lover og regler. Risikostyring er integrert i virksomhetsstyringsprosessen og et sentralt verktøy for styret og ledelsen i strategiske beslutningsprosesser.

‘Governance’ eller ‘corporate governance’ erstattes gjerne med begrep som ‘virksomhetsstyring’ eller ‘eierstyring og selskapsledelse’ på norsk.

Forenklet fremstilt handler virksomhetsstyring om hvor effektivt samspillet mellom styret, ledelsen og eiere er når det gjelder å etablere og implementere strategi og håndtere risiko samt iverksette effektive kontrollaktiviteter. En tydelig rolle- og ansvarsfordeling mellom de ulike organene samt velfungerende prosesser er viktige forutsetninger for å få til et effektivt samspill. Det forventes også i økende grad at virksomheter skal opptre ansvarlig og være transparente, både fra eiere, styret og andre interessenter. Nye forventninger bidrar til at beste praksis for god governance er i stadig utvikling.

Kilder for å beskrive governance internasjonalt er blant annet OECD, i Norge har vi Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES), som har utgitt den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse.