Veileder for virksomhetsstyring

Last ned

Systematisk, effektiv og hensiktsmessig styring av virksomheten er avgjørende for at den skal kunne nå sine mål. I denne veilederen identifiseres komponenter som er sentrale for at virksomheten skal kunne ha god styring, overlevelsesevne og suksess over tid. Det gis også forslag til praktisk tilnærming til hver komponent. Tanken bak komponentene er at de bidrar til å bygge og opprettholde en robust og varig virksomhet med evne til å tilpasse seg ulike og skiftende rammebetingelser.

Veilederen er ingen lærebok, og den er heller ikke utformet for å dekke alle detaljkrav i bransje- og sektorspesifikk lovgivning og regulering. Komponentene vil dekke mange av disse kravene, men ikke nødvendigvis alle. Brukere av veilederen vil derfor måtte tilpasse de ulike komponentene til detaljkrav i egen bransje og sektor, og til virksomhetens størrelse, kompleksitet, organisasjonskultur m.m. Veilederen gir rom for fleksibilitet i anvendelsen.