IIA Norge

IIA Norge er en ideell forening som fremmer god styring i norske virksomheter. Vi tilbyr et solid fagmiljø for deg med interesse for virksomhetsstyring, risikostyring, compliance og internrevisjon.

Formålet til IIA Norge er å

  • fremme bedre rammebetingelser for god styring i norske virksomheter
  • fremme økt forståelse for virksomhetsstyring, risikostyring og compliance, samt for internrevisjon som virkemiddel for å fremme god styring
  • styrke det norske fagmiljøet for virksomhetsstyring, risikostyring, compliance og internrevisjon, ved å tilby aktiviteter som er egnet til å utvikle medlemmenes faglige standard og kompetanse.

Faglige nettverk

Vi har i dag syv faglige nettverk for formidling av faglige nyheter, diskusjon av faglige problemstillinger og deling av gode erfaringer fra virkeligheten i norske virksomheter. I tillegg har foreningen to lukkede nettverk for ledere av internrevisjonsfunksjoner, for diskusjon av temaer som angår dem spesielt. Nettverkene ledes av hvert sitt arbeidsutvalg.

Som medlem av IIA Norge kan du delta i de faglige nettverkene du selv ønsker, og bli del av et faglig fellesskap med erfarne og engasjerte medlemmer fra forskjellige virksomheter. Du får også tilgang til et sett med verktøy og et kurstilbud som bygger på solid kunnskap om faglige rammeverk og god praksis fra et bredt utvalg av norske virksomheter. Les mer om nettverkene og medlemsfordeler her.

Kurs, konferanse og andre tjenester

IIA Norge tilbyr kurs innen fagområdene virksomhetsstyring, risikostyring, compliance og internrevisjon, som bygger på solid forståelse av faglige rammeverk og omfattende erfaring fra hele bredden av norske virksomheter. Våre kurs er dermed nyttige på tvers av bransjer, og i både privat og offentlig sektor.

Hver vår holder foreningen sin todagers årskonferanse, arrangert av en egen konferansekomite med støtte fra sekretariatet.

Vi tilbyr også annonsering av ledige stillinger og ekstern evaluering av internrevisjoner.

Driften av foreningen

Foreningen ledes av et styre på syv personer, og drives av et sekretariat med kontor i Kommunenes hus ved Nationaltheateret stasjon i Oslo. På fire viktige områder støttes driften av egne komiteer av tillitsvalgte: Kurs- og utdanningskomiteen, Konferansekomiteen, Redaksjonskomiteen og Komite for eksterne evalueringer. Styret og alle tillitsvalgte velges av foreningens årsmøte.

Etablering og internasjonal tilknytning

IIA Norge ble etablert i 1951, som en forening for internrevisorer. Foreningen har i dag nærmere 900 medlemmer, fra både privat og offentlig sektor. IIA Norge er del av det globale The Institute of Internal Auditors (IIA Global) med over 240 000 individuelle medlemmer på verdensbasis. Foreningen er også medlem av The European Confederation of Institutes of Internal Auditing (ECIIA).

Styrende dokumenter for IIA Norge