Ekstern kvalitetskontroll

Eksterne kvalitetskontroll gir ledelsen og styret en bekreftelse på om internrevisjonen er innrettet optimalt og på kvaliteten av internrevisjonens arbeid.

I følge Standard 1312 skal en ekstern evaluering av internrevisjonsavdelingen utføres minst hvert femte år. Evalueringen utføres av uavhengig kontrollør utenfor organisasjonen. Denne eksterne evaluering kan være i form av en full ekstern kvalitetskontroll eller en egenevaluering med uavhengig ekstern validering.

Ekstern evaluering av internrevisjonsaktiviteten handler om å bidra til forbedring av internrevisjonens leveranser.

Vi tilbyr også en såkalt gapanalyse, som er en vurdering av hvordan utvalgte områder av internrevisjonsaktivitet er i samsvar med standardene. En slik vurdering har et begrenset omfang. Dette kan passe for nyetablerte internrevisjoner, ved omorganisering og i perioden mellom eksterne evalueringer. Målet er å identifisere forbedringsområder for internrevisjonen og som kan være nyttig i forberedelsen til en ekstern evaluering. Dette er et tilbud som kan tilpasses ditt behov, så ta kontakt med oss for samtale og mer informasjon.

Hvorfor IIA Norge
IIA Norge er internrevisjonsprofesjonens egen interesseorganisasjon med formål å styrke den faglige og etiske utviklingen innenfor internrevisjon. Vi tilbyr medlemmer et nøytralt alternativ og benytter en kombinasjon av faste ansatte og egne medlemmer med bred erfaring fra internrevisjon til gjennomgangene. Vi har gjennomført eksterne evalueringer av internrevisjoner av ulike størrelse, i statlig, privat og finansiell sektor både i Norge og internasjonalt.

Hva kan man forvente
Gjennomgangen vil foruten å bekrefte hvorvidt internrevisjonen er i overensstemmelse med standardene, gi en oppsummering av vårt inntrykk av om enheten er organisert på en hensiktsmessig måte, slik at den får utnyttet de ressurser og kompetanse den disponerer for å levere verdiskapende tjenester i tråd med virksomhetens strategier og målsetninger.

IIA Norge ønsker å fremheve profesjonen og internrevisjonens viktige bidrag i en virksomhet. Gjennomgangen vil bidra til og belyse for styret og ledelsen, hvilken nytte de kan ha av internrevisjonen. Evalueringen kan også være en mulighet til å løse opp i eksisterende utfordringer.

Hvordan
Vår gjennomgang tar utgangspunkt i kvalitetsmanualen fra IIA; Quality Assessment Manual for the Internal Audit Activity som vi har tilpasset norske forhold, samt at vi har utviklet egne verktøy som vi benytter under gjennomgangen.

Gjennomgangen innebærer:

  • Innhenting og gjennomgang av sentrale dokumenter
  • Oppstartsmøte med enheten
  • Utsendelse av spørreundersøkelse
  • Intervju med aktuelle interessenter som administrerende direktør, styreleder, relevante direktører og andre ledere, leder av revisjonsutvalg, aktuelle mottakere av internrevisjonens rapporter og ekstern revisor.
  • Intervju med leder av internrevisjonen og noen ansatte.
  • Gjennomgang av utvalgte internrevisjonsoppdrag fra planlegging til rapportering og oppfølging av funn.
  • Avslutningsmøte med gjennomgang av rapportutkast.
  • Rapportutkastet sendes så til revidert enhet, og samtidig til IIA Norges egen kvalitetskontrollgruppe.
  • Skriftlig rapport med mulighet for muntlig presentasjon for styret/ledelsen.

Hvis oppdraget er en egenevaluering med ekstern validering vil omfanget være mindre enn ved en full ekstern kvalitetskontroll. Ved en egenevaluering med ekstern validering, har internrevisjonen selv evaluert organisering, utøvelse og i hvilken grad og på hvilke måte enheten selv oppfyller kravene i standardene.  Som ekstern evalueringspart gjennomgår IIA Norge resultatet fra evalueringen og bekrefter hvorvidt kontrollteamet støtter internrevisjonens funn. Merk at det stilles krav til kvaliteten på egenevalueringen og vi ser at den gjerne undervurderes. Ved tvil ta kontakt med oss for spørsmål, samt at vi anbefaler vårt kvalitetskurs for en grundig gjennomgang av området.

Kvalitetssikring av oppdraget
IIA Norge har etablert en egen kvalitetskontrollkomite som består av fem internrevisjonsledere fra privat og offentlig sektor. Komiteen gjennomgår sluttrapporter fra alle gjennomganger for å sikre konformitet i kontroller og en mest mulig lik vurdering av kriterier og tolkning av standardene. Vi ser dette som en klar styrke ved vår leveranse. Har du ytterligere spørsmål eller vil vite mer om ekstern evaluering, ta kontakt med oss i IIA Norge på post@iia.no.