Eksterne evalueringer

Ekstern evaluering av internrevisjon gir bekreftelse på om funksjonen er utøvet på en profesjonell måte og tilfører verdi.

Internrevisjonsfunksjoner som følger etiske regler og standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon skal gjennom en ekstern evaluering minst hvert femte år. Evalueringen skal utføres av en uavhengig part utenfor organisasjonen. Denne evalueringen kan enten gjøres i form av en fullstendig ekstern evaluering eller gjennom en ekstern validering av internrevisjonens egenevaluering.

IIA Norge er internrevisjonsprofesjonens eget faglige fellesskap som har til formål å styrke den faglige utviklingen innenfor internrevisjonsprofesjonen. Vi har bred erfaring fra eksterne evalueringer av internrevisjonsfunksjoner av ulik størrelse, i statlig og privat sektor, både i Norge og internasjonalt.

Samsvarskontroll av internrevisjonens mandat og instruks inngår som en integrert del av en ekstern evaluering, men tilbys også som en frittstående tjeneste.

Hva kan man forvente

Gjennomgangen skal

 • bekrefte i hvilken grad internrevisjonens virksomhet samsvarer med de etiske regler og standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon
 • vurdere om rammebetingelser, innretning og utøvelse av internrevisjon samsvarer med interessentenes forventninger
 • vurdere om funksjonen er organisert på en hensiktsmessig måte slik at ressurser og kompetanse utnyttes for å gi merverdi i tråd med virksomhetens strategier og målsetninger
 • gi innspill til praksis som kan være egnet til å forbedre innretning og utøvelse av internrevisjonsfunksjonen.

IIA Norge ønsker å fremheve profesjonen og internrevisjonens viktige bidrag i en virksomhet. Gjennomgangen vil belyse for styret og ledelsen, hvilken nytte virksomheten har av internrevisjon. Evalueringen gir også nyttige impulser til å håndtere konkrete utfordringer.

Hvordan

Vår gjennomgang tar utgangspunkt i kvalitetsmanualen fra IIA; Quality Assessment Manual for the Internal Audit Activity som vi har tilpasset norske forhold. Foreningen har utviklet egne verktøy til støtte for vår gjennomføring av evalueringene.

Metodikken innebærer et mangfold av informasjonskilder:

 • Dokumentgjennomgang av relevante prosesser, rutiner, metodikk mv.
 • Intervju med hovedinteressenter (eksempelvis styreleder, leder av revisjonsutvalget, administrerende direktør, ledere av forretningsområder, tverrgående enheter, ekstern revisor, datterselskaper/øvrige enheter, arbeidstakerorganisasjoner med flere).
 • Spørreundersøkelse til et større utvalg av interessenter.
 • Testing av utvalgte gjennomførte revisjonsoppdrag.

I gjennomføringen benytter IIA Norge en kombinasjon av foreningens faste ansatte og medlemmer med inngående kjennskap til og erfaring fra internrevisjon. Ressursene er høyt kvalifiserte medlemmer med varierende bakgrunn og bransjeerfaring. Teamet er sammensatt av personer som innehar relevante sertifiseringer (akkreditering i eksterne evalueringer, CIA, CRMA, Diplomert internrevisor, CISA).

IIA Norge har etablert en egen komite for kvalitetssikring av eksterne evalueringer, bestående av fire erfarne internrevisjonsledere fra privat og offentlig sektor. Komiteen gjennomgår sluttrapporter fra alle oppdrag for å sikre kvalitet i evalueringene og en enhetlig bruk av vurderingskriterier og tolkning av standardene på tvers av oppdragene.

Ulike typer av eksterne gjennomganger

Ved en fullstendig gjennomgang er det evalueringsteamet som gjennomfører alle stegene. Internrevisjonen bistår med å avtale intervjuer. Det avgis en overordnet rapport til styret og en detaljert rapport til internrevisjonen.

Hvis oppdraget er en egenevaluering med ekstern validering vil omfanget være mindre enn ved en fullstendig ekstern evaluering. I dette tilfellet har internrevisjonen selv evaluert innretning og utøvelse og hvordan funksjonen oppfyller kravene i standardene. Som ekstern part gjennomgår IIA Norge resultatet fra egenevalueringen og konkluderer med i hvilken grad teamets gjennomgang støtter internrevisjonens konklusjoner. Resultatet fra internrevisjonens egenevaluering vedlegges IIA Norges rapport til styret. Det stilles krav til kvaliteten på egenevalueringen for at denne skal være egnet for ekstern validering.

I begge tilfellene kan IIA Norge etter ønske presentere sluttrapporten.  

Vi tilbyr også en vurdering av hvordan utvalgte områder av internrevisjonens virksomhet er i samsvar med standardene. En slik vurdering oppfyller ikke kravet til ekstern evaluering iht. standardene, men kan passe for nyetablerte internrevisjoner, ved omorganisering og i perioden mellom eksterne evalueringer. Dette er et tilbud som kan tilpasses virksomhetens behov, for eksempel i forberedelsen til en ekstern evaluering.

Hvorfor bruke IIA Norge

IIA Norge har bred erfaring fra eksterne evalueringer og har gjennomført oppdrag i større og mindre virksomheter både i privat og offentlig sektor, nasjonalt og internasjonalt.

 • Vi er markedsledende i antall gjennomførte eksterne evalueringer i Norge.
 • Vi har stor tilgang på bransjekunnskap og lang erfaring fra internrevisjon i både privat og offentlig sektor.
 • Vi er en nøytral part.

Eksempler på virksomheter hvor vi har gjennomført ekstern evaluering av internrevisjonen:

 • Agder Energi
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
 • BKK
 • Den samarbeidende internrevisjonen ved Universitetet i Stavanger (UiS), Universitetet i Agder (UiA), Nord universitet og Høgskulen på Vestlandet (HVL)
 • DNB Bank ASA
 • Equinor ASA
 • Forsvarsdepartementet
 • Gjensidige Forsikring ASA
 • Helse Nord RHF
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest RHF
 • Islandsbanki
 • Kommunal Landspensjonskasse (KLP)
 • Norges Bank
 • Norsk Hydro ASA
 • Orkla ASA
 • Oslo politidistrikt
 • Politidirektoratet
 • Santander
 • Skattedirektoratet
 • Telenor ASA
 • Undervisninsgsbygg
 • Universitetet i Oslo
 • Utlendingsdirektoratet (UDI)
 • Vinmonopolet
 • Yara ASA

Har du ytterligere spørsmål eller vil vite mer om ekstern evaluering, ta kontakt med oss i IIA Norge på post@iia.no eller telefon 976 20 565.