Logo for Global Internal Audit standards 2024, med de fem domenene plassert i en sirkel

Samsvarskontroll av internrevisjonens instruks

IIA Norge tilbyr bekreftelse på om internrevisjonens instruks og mandat er formulert i henhold til gjeldende standarder

Internrevisjoner som følger IIAs Global Internal Audit Standards skal arbeide etter en formell instruks. Instruksen angir internrevisjonens mandat, plassering i organisasjonen, rapporteringslinjer, arbeidsomfang, typer tjenester og andre forhold. Internrevisjonens mandat inngår som en del av denne instruksen. Standard 6.1 fastsetter krav til mandatets form og innhold, mens standard 6.2 setter tilsvarende krav til instruksen som helhet. Både mandat og instruks skal tilpasses virksomhetens egenart, slik at det ikke kan settes opp noen fast fasit. 

IIA Norge kan tilby norske virksomheter bekreftelse i form av en samsvarskontroll. Denne vil gi virksomheten trygghet for at internrevisjonens mandat og instruks er satt opp på en måte som er egnet til å tilfredsstille forventningene fra eiere, myndigheter og andre interessenter. 

IIAs Global Internal Audit Standards er av norske myndigheter ansett som anerkjente standarder for internrevisjon for finansforetak, helseforetak og statlige virksomheter. For virksomheter i disse sektorene vil kontrollen derfor også gi en avgrenset bekreftelse på etterlevelse av krav om bruk av anerkjente standarder i lov- og forskrift – herunder 

Slik samsvarskontroll inngår som en integrert del av den eksterne evalueringen av internrevisjonen som virksomheter etter standardene skal ha minst hvert femte år. IIA Norge tilbyr også denne tjenesten. Her finner du informasjon om ekstern evaluering

Hva kan man forvente

Samsvarskontrollen skal avklare om mandatet og instruksen

  • oppfyller kravene i standardenes 6.1 og 6.2
  • er holdt i samsvar med standardene for øvrig

I hvilken grad instruksen er godt tilpasset virksomhetens egenart vil imidlertid ikke bli vurdert.

Hvordan

Samsvarskontrollen tar utgangspunkt i standardene og relevant veiledning fra IIA Global, og foreningens omfattende erfaring fra ekstern evaluering av internrevisjoner i norske virksomheter. Den utføres av erfarne fagpersoner i sekretariatet, med grundig kvalitetssikring fra foreningens komite for eksterne evalueringer. 

Prisen på samsvarskontrollen vil avhenge av hvor omfattende og detaljert instruksen er formulert. For en konsis og oversiktlig instruks på inntil fire sider vil vi i utgangspunktet beregne fem timers arbeid inkludert kvalitetssikring. Prisen blir da 6000,- eks. mva.

Har du ytterligere spørsmål eller vil vite mer om samsvarskontroll av internrevisjonens instruks, ta kontakt med oss i IIA Norge på post@iia.no eller telefon 976 20 565.