Nettverk

IIA Norge har egne faglige nettverk hvor erfaringsutveksling og kunnskapsdeling står i sentrum

Som medlem av IIA Norge kan du delta i de faglige nettverkene du selv ønsker, og bli del av et faglig fellesskap med erfarne og engasjerte medlemmer fra forskjellige virksomheter. Tilgang til verktøy og dokumentasjon fra nettverkene får du ved å logge deg på «Min Side».

Vi har i dag syv faglige nettverk for formidling av faglige nyheter, diskusjon av faglige problemstillinger og deling av gode erfaringer fra virkeligheten i norske virksomheter, og to lukkede ledernettverk.

«Fremskritt gjennom deling av kunnskap».

NETTVERK VIRKSOMHETSSTYRING er en arena for utvikling av god styring av komplekse virksomheter. Dette tilsvarer det som på engelsk er kjent som «Corporate Governance», og dekker det som i ulike sammenhenger er kjent som «eierstyring og selskapsledelse», «foretaksstyring», og «mål- og resultatstyring». Nettverket forvalter IIAs veileder og modenhetsmodell for virksomhetsstyring.

NETTVERK RISIKOSTYRING er en arena for utveksling av erfaring om god risikostyring i virksomheter. Dette omfatter også risiko knyttet til utøvelse av andrelinjen og tredjelinjen. Nettverket gir mulighet for økt kompetanse gjennom deling av kunnskap og erfaringer knyttet til risikostyring. Nettverket står bak konseptet «Risiko Roundtable». Nettverket forvalter IIAs veiledere og modenhetsmodell for risikostyring.

NETTVERK COMPLIANCE og FORRETNINGSETIKK er en møteplass for alle som jobber med compliance og forretningsetikk. Nettverket gir faglig oppdatering og utveksling av god praksis, herunder på utvikling og metode. Det dekker også spørsmål knyttet til håndtering av etiske utfordringer i virksomheten, og varsling. Nettverket holder «Compliance & Kaffe», og forvalter IIAs veileder for Compliance-funksjonen.

NETTVERK INTERNREVISJONSFAG er et nettverk for generelle faglige og metodiske temaer knyttet til utøvelse av internrevisjon i henhold til IIAs rammeverk. Nettverket bistår med IIA Norges bidrag inn mot de faglige prosessene i IIA Global, og er referansegruppe for en rekke av IIA Norges fag- og metodekurs.

NETTVERK TEKNOLOGI og SIKKERHET skal øke kunnskap og forståelse om informasjonsteknologi, digitalisering og bruk av analyse- og dataverktøy, og IT-relatert risiko. Kjerneoppgaven til nettverket er å være et forum for kunnskapsdeling relatert til revisjon av informasjonssystemer.

NETTVERK FINANS er en aktiv møteplass for alle som arbeider med eller har interesse av virksomhetsstyring, risikostyring og internrevisjon innen finansforetak. Finansnettverket legger til rette for deling av kunnskap knyttet til finansfaglige problemstillinger, og deler og formidler aktuell informasjon om nye trender i finansbransjen.

NETTVERK INTERNREVISJON for OFFENTLIG VIRKSOMHET er et forum for de som arbeider med internrevisjon i eller opp mot offentlige virksomheter. Nettverket er en møteplass hvor medlemmene kan dele kunnskap, erfaringer og tilegne seg faglig påfyll innenfor temaer og problemstillinger knyttet til styring og kontroll i statlige virksomheter.

NETTVERK for ANSATTE INTERNREVISJONSLEDERE er en møteplass for utveksling av erfaringer og synspunkter omkring strategiske, faglige og administrative temaer. Nettverket er åpent for ledere av internrevisjonsenheter ansatt i virksomheten.

NETTVERK for ANSATTE REVISJONSLEDERE i FINANS er et eget forum for ansatte internrevisjonsledere i norske banker og andre finansinstitusjoner, herunder også Norges Bank, Bankenes Sikringsfonds Revisjonskontor, samt dataselskaper og betalingssentraler som utfører vesentlige produksjonsoppgaver for en eller flere norske finansinstitusjoner.

Her finner du foreningens mandater for nettverk og komiteer.

Har du spørsmål knyttet til noen av nettverkene, ta kontakt på post@iia.no.