job Strategi

Hjelp oss til å hjelpe deg

Nettverk Compliance og forretningsetikk ønsker å kartlegge hvilket behov alle medlemmer har for økt kompetanse, samt samle inn data om compliance i Norge.

Etterlevelsesrisiko er vanlige og ofte vesentlige risikoer for å nå organisasjonens mål. God internkontroll skal sikre at det fastsettes målsettinger for drift, rapportering og etterlevelse (jf. COSO) som bidrar til oppnåelse av organisasjonens mål. IIAs nettverk for Compliance & forretningsetikk er en bransjeuavhengig møteplass for alle som jobber med compliance risikoer, mislighetsrisikoer og etiske problemstillinger innen privat og offentlig sektor. Nettverket tilrettelegger for kunnskapsdeling og styrker den faglige kompetansen for medlemmene ved å arrangere kurs og møter. Nettverket har utarbeidet en Veileder for Compliancefunksjonen.

Nettverket er opptatt av å øke forståelsen for complianceområdet, ikke bare i eget nettverk, men legge til rette for kompetanseheving for alle medlemmer i IIA. Med dette som bakgrunn ønsker Compliancenettverket å gjennomføre en spørreundersøkelse. Formålet med undersøkelsen er både å kartlegge hvilke områder innenfor complianceområdet medlemmene jobber, samt å undersøke særlig hvilke behov alle medlemmer har for økt kompetanse. Her tar vi gjerne i mot innspill fra alle medlemmer, ikke bare kompetanseheving på complianceområdet.

Spørreundersøkelsen

Spørreundersøkelsen består av 10 spørsmål og tar ca. 5 minutter å besvare. Svarene i undersøkelsen vil bli behandlet anonymt. Du kan svare på undersøkelsen til og med 18. mars 2022. Du får tilgang til undersøkelsen HER eller ved å scanne QR-koden under.