job Kvalitet og metode

Fagforum for dataanalyse og AI i revisjoner

Vi har opprettet et Fagforum for dataanalyserog AI for alle som vil dele sine erfaringer og lære mer om hva andre internrevisjoner gjør på området.

Den kontinuerlige digitaliseringen av virksomhetene genererer enorme mengder data som dataanalyse kan gjøre om til verdifull informasjon og innsikt. Verktøyene for å analysere og visualisere data er nå mindre kompliserte, rimeligere, mer tilgjengelige og enklere å bruke enn noensinne. I tillegg er virksomhetens interessenters behov for høyere grad av bekreftelse på etterlevelse, innsikt og risikoforventning aldri vært høyere.

På tross av dette har internrevisjonsfunksjonens utvikling knyttet til dataanalyse vært relativt ujevn og langsom, men vi erfarer at flere internrevisjoner nyttiggjør seg av digital informasjon i analyser for å effektivisere revisjoner og få et bredere og mer kontinuerlig grunnlag å konkludere på.

Dataanalyse bør sees på som en integrert del av all planlegging, gjennomføring og rapportering i internrevisjonsfunksjonen, og bør også bli reflektert i metoder og verktøy. På samme tid oppstår det også nye utfordringer som for eksempel hvilke analyser kan overføres til linjen, og hvordan påvirker dette internrevisors uavhengighet?

Flere virksomheter tar i bruk Artificial Intelligence (AI) og hvilken rolle har internrevisor for å revidere dette? Kan internrevisjonen selv benytte AI som verktøy i sitt arbeid?

Området er under utvikling og mange problemstillinger er ubesvart. Vi tror derfor det kan være mye å hente ved å tilby et forum for erfaringsutveksling på området. Vi har opprettet en lukket gruppe Fagforum for dataanalyse og AI på LinkedIn som første skritt på veien og vi oppfordrer de som er interessert til å bli med i gruppen. Basert på videre behov legger vi opp til nettverksmøter, presentasjon av verktøy, kurs og andre aktivteter.

Mer om bruk av analyser i internrevisjon:
Digital transformasjon av butikkrevisjon
Internrevisjon og økt digitalisering