job Blogg

Er vi så gode på etikk som vi tror?

En gruppe som heter Nordic Business Ethics Network gjennomførte en undersøkelse som sammenligner tilstanden i flere nordiske land og som kan kanskje gi oss et mer objektivt svar på dette.

Ja, klart vi har en høy grad av etikk og moral i Norge. Har vi ikke det? La gå, vi har hatt saker slik som vannverkssaken på Romerike, men det er en sjeldenhet, eller? Generelt sett er vi gode – er vi ikke det?

En gruppe som heter Nordic Business Ethics Network gjennomførte i 2020 en undersøkelse som sammenligner tilstanden i flere nordiske land, så kan kanskje resultatet fra denne undersøkelsen gi oss et mer objektivt svar på dette.

Undersøkelsen viser at de nordiske landene er samstemt i at behandling av etikk på arbeidsplassen er viktig (i snitt bekreftes dette av 85 %). Ved nærmere lesing nyanseres bildet og det fremgår at det er toppledelsen som har sterkest tro på kvaliteten av etikk i egen organisasjon. For eksempel i Norge mener 95 % av toppledere at etisk adferd kommer ekstremt godt til uttrykk i virksomhetens daglige drift, mens ansatte gir en tilsvarende score på 82 %. Avstanden blir enda tydeligere på spørsmålet om lederne og ansatte spiller etter de samme regler, der 74 % av norske ledere mener at dette skjer i de fleste tilfeller, mens kun 17 % av de ansatte mener det samme. For å si det forsiktig – det er nok rom til forbedring av likebehandling i norske virksomheter.

Når man beveger seg inn mot konkrete spørsmål om hvordan etisk adferd oppleves i virkelighet, mener ca. 80 % at de ansatte blir behandlet med respekt i organisasjonen. Dette er bra! Likevel, hvis man snur på problemstillingen betyr det at 1 av 5 mener dette ikke er tilfellet. For å si det forsiktig: her er det rom til forbedring.

Som brite med lang fartstid i Norge, mener jeg å kunne spore tilbake noen typiske karakteristika med opprinnelse i den norske sjelen i responsen fra undersøkelsen. Da tenker jeg spesielt på:

1. Selvstendighetstrang
Ved å stille seg opp ved en fotgjengerovergang i Norge ser man fort at «rød mann» kun er veiledende. Folk tar saken i egne hender; ser seg for og krysser på rødt likevel. Forsøk gjøre det samme i for eksempel Tyskland der kryssing på rødt er forbudt. Blant de norske respondentene leser vi at kun 32 % mener at det får konsekvenser om regler brytes. Denne oppfatningen er lavest av alle nordiske land, f.eks får samme påstand 60 % tilslutning i Finland. En lignende trend kan utledes ved at 62 % av de norske topplederne mener at det er tett samsvar mellom etiske uttalelser og utøvelse av etikk i praksis, mens kun 28 % av de ansatte i Norge mener det samme. 

I Norge er det tillatt å gå på rødt lys så lenge man ikke er til hinder for kjørende, og dette ikke innebærer fare. I mange andre land som Australia, Danmark, Tyskland og USA er det forbudt å gå på rødt lys. I Sverige er det også forbudt, men ingen bøter om ingen farlig situasjon oppstår.

Wikipedia

2. Rettferdighetssans
I undersøkelsen ble det stilt spørsmål om i hvilke tilfeller man selv tar tak i uetisk adferd. Her er det interessant å se at vi i Norge i de fleste tilfeller tar tak når vi opplever urettferdig behandling i forhold til andre, f.eks å belaste firmaet med personlige utgifter. Vi tar minst tak ved brudd på sikkerhetsbestemmelser, respektløs adferd og faktaforvrengning. For nordmenn er altså likebehandling viktigere enn å følge regler.

Et tankekors

På spørsmålet om man har erfart spesifikke typer adferd som ulovligheter, brudd på lover og uetiske adferd, svarer 54 % i Norge at de ikke har erfart dette. Satt på hodet vil det si at litt under 1 av 2 har opplevdt dette. Så når det kommer til stykket, finnes det kanskje rom for etikk-forbedring også her på berget.

IIA Norge har vært så heldig å hente inn en av de to initiativtagere bak denne nordiske etiske undersøkelsen, Niina Ratsula til å holde kurs for våre medlemmer og andre interessenter om etikk, compliance og korrupsjon. Niina har forsket på disse temaer og er en anvendt foredragsholder. Her tror jeg mange av oss har noe å lære. Meld deg på du også!  

Introduction to Business Ethics, Compliance and Anti-Corruption