job Blogg

Ekstern evaluering av internrevisjoner

Hva er våre styrker og forbedringsbehov? Et oversiktsbilde basert på eksterne evalueringer av internrevisjonsfunksjoner.

I standard 1312 for profesjonell utøvelse av internrevisjon står det at en ekstern evaluering av internrevisjonsfunksjonen må utføres minst en gang hvert femte år av en kvalifisert, uavhengig person eller et evalueringsteam utenfor organisasjonen. Leder av internrevisjonen må drøfte følgende med styret: 

 • metode og hyppighet av eksterne evalueringer og 
 • kvalifikasjonene og uavhengigheten til den eksterne personen eller evalueringsteamet, herunder mulige interessekonflikt  
Dette gir en ekstern gjennomgang gi bekreftelse på.

Den eksterne evalueringen kan være i form av en full ekstern gjennomgang der evalueringsteamet gjør alt eller internrevisjonen kan gjennomføre og konkludere på en egenevaluering som evalueringsteamet skal bekrefte. Forskjellene i prosessen kan kort oppsummeres som: 

Full gjennomgang – evalueringsteamet gjør alt

 • Informasjonsinnhenting og gjennomgang av alle prosesser, metodikk, prosedyrer og annen relevant dokumentasjon. 
 • Spørreundersøkelse til et større utvalg interessenter. 
 • Samtaler/intervjuer med hovedinteressenter. 
 • Testing av enkeltoppdrag fra planlegging, gjennomføring, rapportering og oppfølging. 
 • Overordnet rapport til styret/revisjonsutvalg/direktør og en detaljert rapport til internrevisjonen. 

Bekrefte internrevisjonens egenevaluering 

 • Evalueringsteamet bygger på internrevisjonens egen gjennomgang og konklusjoner. 
 • Samtaler/intervjuer med hovedinteressenter. 
 • Begrenset testing. 
 • Kun overordnet rapport til styret/revisjonsutvalg/direktør. 

IIA Norge har god erfaring fra å bruke egne medlemmer fra andre internrevisjoner med på gjennomganger. Den som bidrar får et unikt innblikk i andres virksomheter og mye læring som kan benyttes videre i egne organisasjoner. I tillegg gis det vedlikeholdspoeng for deltakelse. Høres dette spennende ut, oppfordres du til  å melde din interesse til ellen.brataas@iia.no.  

På frokostmøte i regi statlig nettverk den 15. februar 2023 trakk både IIA og PwC frem observasjoner fra slike evalueringsoppdrag. Det var mye av de samme punktene som gikk igjen, og for tilhørerne var det kjente områder både med forbedring- og utviklingsblikk. Det ble gode diskusjoner i etterkant av presentasjonene og jeg vil trekke frem utviklingen av internrevisjonsfunksjonen fra kontroll til rådgiving, herunder fasilitering av prosessforbedring, rotårsaksanalyser, verdistrømsanalyser, nullpunktsanalyse etc.  

Hvordan få funn frem etter gjennomførte aktiviteter – hvordan rapporterer internrevisjonen? Ofte i form av tradisjonelle lange rapporter med mye skrift. Kanskje det er på tide å tenke alternativt og i form av video, Power BI dashbords, enkle oversikter og tidslinjer – simpelt hen rapport i form av en PowerPoint-presentasjon. For å skape interesse utover i organisasjonen kan jeg av egen erfaring si at de litt «tabloid» pregede og lettleste oppsummeringene helt klart fanger mest interesse. 

Les mer om Ekstern kvalitetskontroll her.