job Blogg

Bærekraftsrapportering

IIA Norge har svart på høringen av NOU 2023: 15

IIA Norge har denne uken avgitt et høringssvar på Finansdepartementets høring av NOU 2023: 15 Bærekraftsrapportering. Foreningens høringssvar ble vedtatt av styret 28. august, og er formulert med bistand fra medlemmene Markus Lien Gripnar (DNB) og Runa Bratlien Stokke (Helse Sør-Øst RHF).

I NOUen foreslår Verdipapirlovutvalget hvordan EUs nye direktivregler om bærekraftsrapportering skal gjennomføres i Norge. Formålet med disse reglene er å forbedre rapporteringen fra selskaper, slik at det skal finnes tilstrekkelig offentlig informasjon om virksomhetenes bærekraftsrisikoer, og om hvordan de påvirker miljø, mennesker og samfunn. Informasjonen i rapporteringen skal være sammenlignbar, pålitelig og enkel å finne for brukerne.

Retter søkelyset mot myndighetenes rolle

I vårt høringssvar har IIA Norge valgt å legge vekt på myndighetenes rolle i å legge til rette for at rapporteringen blir effektiv. Foreningen løfter frem fem forhold som kan true realisering av de politiske målene til grunn for direktivet, og seks grep myndighetene kan ta for å møte disse. Våre merknader er rettet mot Finanstilsynets roller med å støtte gjennomføringen av direktivet i norske virksomheter, og med å føre tilsyn med at direktivet følges. Foreningen har også en merknad til spørsmålet om hvilke virksomheter som skal rapportere.

Bærekraftsrapportering handler ikke bare om rapporter. Det handler om å bruke informasjon for å utvikle strategier, bygge tillit samt å forbedre resultater. Hensiktsmessig rapportering er forankret i virksomhetens strategi, og er en bekreftelse på hvordan man faktisk arbeider med bærekraft. Balansert og relevant rapportering gir interessentene viktig informasjon og er et verktøy for å sikre at bærekraft blir et konkurransefortrinn for virksomheten.

IIA Norges høringssvar finner du her.