job Blogg

Et verktøy for effektiv kontroll på bærekraftsrapporteringen

Bærekraftsrapportering strekker seg lengre enn å etterleve regulatoriske krav og møte interessentenes forventninger.

En god bærekraftstrategi kan styrke virksomhetens tillit og omdømme, og gi den et konkurransefortrinn. Strategien kan hjelpe virksomheten med å tiltrekke seg nye investorer, kunder og ansatte, og med å oppnå kostnadsbesparelser i form av redusert utslipp, avfall, energi- og vannforbruk. Effektiv rapportering vil kunne bidra til å gi et klart bilde av virksomhetens innsats nå, og hvordan den utvikler seg fremover.

Egen veileder fra COSO

I mars 2023 lanserte COSO en veileder om hvordan virksomheter kan bruke COSOs internkontrollrammeverk fra 2013 til å følge opp forretningsaktiviteter. Veilederen kom på et tidspunkt da kravene og reguleringene for ESG og klimarelatert rapportering akselererte. EUs direktiv om bærekraftsrapportering fra januar 2023 er et viktig eksempel på dette. Direktivet treffer flere norske virksomheter direkte eller indirekte, som følge av at de er en del av kunde- og leverandørkjeden til virksomheter med rapporteringsplikt.

En god ressurs for virksomhetene

Veilederen viser hvordan COSOs fem komponenter og 17 prinsipper kan hjelpe virksomheter til å etablere effektiv og integrert internkontroll med vesentlig og beslutningsnyttig bærekraftsinformasjon. Dokumentet inneholder også eksempler på hvordan virksomheter kan bruke materialet, samt andre momenter som kan bygge opp under et robust business case for internkontroll over rapporteringen på bærekraft. Det fungerer som en ressurs for virksomheter som arbeider mot mer komplett og nøyaktig innhenting, måling, sammenstilling, gjennomgang og offentliggjøring av ESG-informasjon.

Veilederen tar hensyn til den mer varierte, kvalitative, fremtidsrettede og tverrfaglige karakteren til bærekraftsrelaterte forretningsdata, for å støtte praktisk anvendelse av COSO-rammeverket knyttet til bærekraftsrapportering. Virksomhetens arbeid med bærekraft krever bidrag fra fagfolk med ulik bakgrunn, og på alle nivåer i virksomheten. Veilederen skal derfor kunne fungere som et verktøy for å lette tverrfaglig samarbeid. For interessentenes forventninger til pålitelig og transparent ESG-informasjon vil bare fortsette å øke.

Her finner du COSOs veileder:
“Achieving Effective Internal Control over Sustainability Reporting (ICSR): Building Trust and Confidence through the COSO Internal Control – Integrated Framework