job Kontroll og sikkerhet

Nasjonal risikovurdering om hvitvasking og terrorfinansiering for 2020

Den nasjonale risikovurderingen er en samlet vurdering av trusler, sårbarhet og risiko for hvitvasking og terrorfinansiering i Norge.

Nasjonal risikovurdering utgis av PST og Politidirektoratet. ØKOKRIM har utarbeidet den delen av risikovurderingen som handler om hvitvasking, mens PST har utarbeidet delen av vurderingen som dreier seg om terrorfinansiering. Rapporten er utarbeidet med innspill fra en rekke aktører i politi- og påtalemyndighet, kontrolletater, tilsyn og privat sektor. 

COVID-19 og støttetiltakene under pandemien har ført til nye modus og en økt trussel for enkelte typer kriminalitet. Samtidig er kriminalitet som utføres eller tilrettelegges for digitalt en økende trussel og medfører et større omfang av grensekryssende kriminalitet.

NRA 2020 viser at det i Norge er størst risiko for hvitvasking ved bruk av kryptovaluta, nye betalingstjenester samt i næringsvirksomhet. Det knyttes særlig stor risiko til aktører innen arbeidslivskriminalitet, som i tillegg til å hvitvaske egen profittgenererende kriminalitet tilrettelegger for hvitvasking av utbytte fra narkotikakriminalitet i sin næringsvirksomhet.

For rapporteringspliktige i henhold til hvitvaskingsloven er risikoen høy eller betydelig for over halvparten av sektorene, og det er vurdert at banker og agenter for utenlandske betalingsforetak har størst risiko for å bli misbrukt til hvitvasking av utbytte. Eiendomsmeglingsbransjen er vurdert til å ha høyere risiko for å bli benyttet til hvitvasking nå enn i 2018. Det samme er revisorer og regnskapsførere.

Terrorfinansiering skjer gjennom fordekte transaksjoner hvor gjerne både avsender og mottaker er anonymisert og sporbarheten i transaksjonene minimal. I likhet med hvitvasking utgjør bruken av virtuell valuta, uregistrerte betalingsforetak og foretak som ikke etterlever hvitvaskingslovens krav en risiko for terrorfinansiering. Et stadig endret trusselbilde gjør at modus for denne type kriminalitet endrer seg. 

Les hele risikovurderingen HER.