job Kvalitet og metode

Modenhetsmodell for virksomhetsstyring

Denne modenhetsmodellen for virksomhetsstyring (Modenhetsmodellen) er ment som et verktøy og hjelpemiddel for å kartlegge hvilket nivå man ligger på i styringen av virksomheten, altså modenhet i virksomhetsstyringen.

Bruk av modellen kan gi innsikt i virksomhetens nåsituasjon og skape grunnlag for forbedring, og dermed bidra til virksomhetens måloppnåelse.

Modenhetsmodellen bygger på IIA’s Veileder for virksomhetsstyring (Veilederen) fra 2021. Modellen er rettet mot den samme målgruppen som Veilederen, dvs. alle med ansvar for virksomhetsstyring i privat eller offentlig sektor, samt andre som har en rolle i denne styringen eller interesse for temaet.

Veilederen slår fast at virksomhetsstyring dreier seg om å legge til rette for at ledelsen og andre ansatte skal kunne ivareta sitt ansvar og sine oppgaver for å nå virksomhetens mål, planlegge for god risikostyring og internkontroll, legge til rette for effektiv og hensiktsmessig drift med nødvendig oppfølging og rapportering, og etablere virksomme, uavhengige kontroller og bekreftelser.

Veilederen legger til grunn at virksomhetsstyringen består av 17 komponenter fordelt på fire tema, og
denne Modenhetsmodellen følger samme mønster.

LAST NED