job Blogg

Minneord om Knut Løken

En nestor innen bank- og internrevisjonsmiljøet og IIA Norges æresmedlem, Knut Løken, gikk bort lørdag 26. februar 90 år gammel.

Gjennom betydelig innsats har Knut vært en drivkraft og inspirasjon for utviklingen av revisjonsfaget hvor han også har satt tydelige spor. Han har «gått opp løypa» for internrevisjonsprofesjonen i Norge og skapt respekt og anerkjennelse for nødvendigheten av å etablere en intern, men uavhengig ettersynsfunksjon i større virksomheter både i privat og offentlig sektor. Vi ønsker å fremheve Knut Løken for det store arbeidet han har lagt ned i utviklingen av revisjonsmiljøet i sin alminnelighet og utviklingen av internrevisjon i særdeleshet.

Æresmedlemmene Trygve Sørlie, Knut Løken, Birger Moi og Frank Alvern

Yrkesliv

Knut Løken har bl.a. vært avdelingsdirektør i Kredittilsynet (1991-2000) og konsernrevisjonssjef i Den norske Creditbank, DnC (1980-1990) og det er spesielt gjennom disse to stillingene han løftet internrevisjonsfaget til et høyere nivå ved å introdusere internrevisjon som operasjonell revisjon. Han organiserte og utviklet internrevisjonen i DnC på en måte som dannet forbilde for de andre bankene i Norge. Ved å gå fra en regnskaps- og kontrollorientert revisjon til å innføre en metodisk tilnærming til helhetlig prosesstenking slik vi kjenner operasjonell revisjon i dag, ble han en innovatør og foregangsperson for profesjonen, tyve år før sin tid.

Fra sin tid i Kredittilsynet var Knut en pådriver for innføring av et eget kapittel om internrevisjon Kapittel 4 – Internrevisjon eller uavhengig bekreftelse i “Internkontrollforskriften” eller “Forskrift om risikostyring og internkontroll nr. 1080” slik vi kjenner den i dag. Dette arbeidet medførte at vi i dag har krav om internrevisjon der hvor forvaltningskapitalen har oversteget beløpsgrensen på ti milliarder kroner i mer enn 12 måneder. Også på dette området var Knut forut for sin tid, da det tok mange år før EU startet arbeidet mot tilsvarende krav i sine direktiver for bank, finans og forsikring.

Alle som jobbet med Knut husker han som en inspirerende sjef/kollega/diskusjonspartner. Han var faglig ekstremt sterk, utfordrende og nytenkende – disse egenskaper, i kombinasjon med en raus og varm personlighet skapte en enorm lojalitet. Hans betydning for datidens unge forening, NIRF, illustreres godt ved at han oppfordret alle i DnC internrevisjon til å melde seg inn i foreningen og å engasjere seg faglig, påta seg verv osv.

Bankrevisjon, Internrevisjon og NIRF/IIA Norge

I 1990 ble Knut Løken utnevnt til æresmedlem i Norsk Bankrevisorforening (NBRF) og i 1998 ble han hedret med betegnelsen æresmedlem også i Norges Interne Revisorers Forening (NIRF). I 2004 ble NBFR innfusjonert i NIRF, og i dag er foreningen kjent under navnet IIA Norge. Knut Løken har hatt mange verv i både NBRF og NIRF, herunder vervet som President i perioden 1983 – 1985.

Knut Løken har vært en meget ettertraktet foredragsholder og krumtappen i den faglige utviklingen gjennom Bankakademiets studiekurs i intern kontroll og revisjon og en rekke andre kurs i regi av NBRF og NIRF. Han var en pådriver i Revisjonssjefkretsen i bank, blant annet med utviklingen av Veiledning ved revisjon i bank. Knut spilte også en meget sentral rolle i arbeidet med å få formalisert foreningens viktigste utdanningstilbud som leder frem til tittelen Diplomert Internrevisor. Master of Management-programmet “Governance; Risikostyring, Compliance og Internrevisjon» er utviklet og etablert ved handelshøyskolen BI i samarbeid med IIA Norge. På den måten fortsetter på mange måter Knut Løkens store innsats gjennom et langt yrkesaktivt liv å bære frukter for internrevisjonsprofesjonen gjennom kommende generasjoner.

«Internrevisjon er et konsekvensfag – hva som gjøres og hvordan det utføres er avhengig av forholdene det utføres under og hva formålet er.»

Knut Løken

Internasjonalt

Knut Løkens store innsats for profesjonen i Norge gjennom en mannsalder har også gitt gjenlyd hos vår globale moderforening The Institute of Internal Auditors (IIA) med hovedkontor i USA. Foran 1.200 deltakere i Dallas, ble Knut Løken i 1998 hyllet på en måte som bare ytterst få nordmenn har opplevd da han ble overrakt den høyeste og mest prestisjetunge prisen “The Bradford Cadmus Award”. Prisen er den høyeste utmerkelse fra IIA og det kan gå år mellom hver gang denne deles ut. Prisen er en internasjonal anerkjennelse av Knut Løkens innsats gjennom mange år for promotering og utvikling av internrevisjon som profesjon i Norge og Europa. Prisen tildeles enkeltmennesker som utmerker seg på en enestående måte ved sine bidrag til profesjonen. Knut er den eneste nordmann som er blitt tildelt prisen. Når noen av oss som var til stedet nevnte for styremedlemmer at vi var spente på om en fra et relativt lite IIA medlemsland, uten tidligere internasjonale verv ville nå opp i konkurransen, var responsen entydig – de kunne ikke huske at det hadde vært en bedre kvalifisert og fortjent vinner av utmerkelsen tidligere. «Incredible» og «amazing» var blant adjektivene som ble benyttet. Se også artikkel Norwegian Auditor Recipient of IIA Cadmus Award.

Akademisk

Knut Løken har gjennom en årrekke forelest og var Professor 2 på høyere revisorstudium ved Handelshøyskolen i Bergen og på studiekurset for internrevisorer. Han har skrevet en rekke bøker og artikler som den dag i dag fremmer og drøfter metoder og prinsipper som fortsatt er aktuelle – litteraturen benyttes som pensum ved flere høgskoler, BI, Handelshøgskolen og ved andre akademiske miljøer. Den mest kjente læreboken er Kontroll fra 1996.

Knut har med sin kreativitet og tunge fagkompetanse hatt innflytelse på mange områder i kongeriket Norge. Både i privat og offentlig sektor han han personlig bidratt og det er henvist til Knut Løkens litteratur og faguttalelser i eksempelvis Veileder om kontrollutvalgets påseansvar for forvaltningsrevisjon, Veileder i metode for risikostyring i staten og Forskrift om risikostyring og internkontroll nr. 1080. Alle disse tre eksemplene er høyst aktuelle veiledere og forskrifter den dag i dag.

Personen Knut

Vi har selvsagt fokusert på Knuts betydning for foreningen og vårt yrke, men hans kapasitet strakk utenfor denne sfæren. Knuts andre lidenskap var korpsmusikk, som musiker, grunder av nye korps og dirigent for korps som vant utallige nasjonale og internasjonale priser. Han var også mangeårig president for Norges Musikkorps Forbund. Når Knut mottok Kongens fortjenestemedalje fra Kong Harald i 2013 var det etter formelle anbefalinger til slottet fra IIA Norge, Finanstilsynet og NMF.

Knut Løken og Frank Alvern

Knut var et vennlig, ydmykt og nysgjerrig menneske som det var en glede å bli kjent med. Alltid villig til å dele sine kunnskaper og derfor et naturlig faglig og sosialt midtpunkt blant sine kolleger. Vi vil alle huske og savne hans gode humør – smilet og latteren satt alltid løst. Internrevisjonen i Norge har lidt et stort tap ved hans bortgang og vi skal minnes ham i takknemlighet.

Minneordet er skrevet av Paul Bellamy, Trygve Sørlie og Ellen Brataas

Hvis du ønsker, kan du legge igjen en egen personlige hilsen på Knut Løkens minneside.
Les også vårt siste intervju med Knut Løken i 2013: Knut Løken – en stor inspirator