job Blogg

Klimarisiko: Forsikringsbransjen på banen!

Kloden vår er under ubønnhørlig oppvarming. Å snu utviklingen fordrer felles innsats – ikke minst innen forsikringsbransjen. Det er interessant å kartlegge det økende engasjementet for klimarisiko. CRO Forum har som mål å styrke risikostyring internasjonalt innen forsikringsbransjen.

Medlemmer inkluderer en rekke av de største internasjonale forsikringsselskapene. I 2019 utga de en 50-siders rapport «The heat is on» se www.thecroforum.org

Rapporten oppsummerer status for klimaendringene og CO2-utslipp og presenterer en ganske dyster prognostisering av fremtidig utvikling. Dette er et mye omtalt tema, men det unike er å få materialet tolket av fageksperter på statistikk og prognostisering.

Rapporten peker spesifikt på følgende områder hvor forsikringsbransjen selv kan bidra;

1. Reduksjon av risiko for klimaendring

Forsikringsbransjen oppmuntres til å dytte (nudge) selskaper i riktig retning gjennom produktprising og vilkårssetting. Her kan man skape incentiver for å redusere energiforbruk gjennom bedre bygningsisolering og større spenn i innetemperatur. I tillegg kan forsikringsselskaper bruke sin forbrukermakt til bevisst å investere i selskaper med grønn profil.

2. Bedre tilpasning til klimaendring

Forsikringsbransjen kan aktivt bruke sitt betydelige data- og analysegrunnlag av skadestatistikk og naturkatastrofer i samfunnsdebatten. Dette med tanke på å få tilpasset plan- og bygningslov i forhold til nybygninger i flomutsatt område, stimulere til bruk av andre materialer i konstruksjon, f.eks asfalt som tåler høyere temperaturer.

Forsikringsselskaper må delta i den offentlige debatten. De kan aktivt påvirke i positiv retning med både å redusere klimaendringer og styrke samfunnets evne til å håndtere negative utfall. Dette mener forfatterne er rollen moderne forsikring har hatt helt siden noen forretningsmenn møttes for første gang i kaffehuset til Edward Lloyd i London i 1688.  Et eksempel på at bransjen går sammen er et felles initiativ fra 30 kapitalforvaltere fra ni land, inkludert Gjensidige. De har sendt et åpent brev til Brasils myndigheter med krav om å gjøre mer for å bevare regnskogen i Amazonas.

Brevet retter søkelys på den økende avskogingen i Amazonas de siste årene. Utviklingen er ikke bare et problem for det globale klimaet og kampen for å nå klimamålene i Paris-avtalen, men også en trussel mot urfolks rettigheter.

I brevet slår kapitalforvalterne fast at utviklingen skaper risiko for brasilianske selskaper både når det gjelder regulatoriske forhold, drift og omdømme, og kan svekke deres adgang til internasjonale markeder.

Forsikringsselskaper har mao. en rolle å spille ikke bare mht. å forberede egen virksomhet på klimaendringer, men å arbeide sammen med samfunnet forøvrig med tiltak for å møte klimautfordringene. Det er et håp at dette kan være til inspirasjon for andre bransjer også.