job Kontroll og sikkerhet

Internrevisjon av cybersikkerhet

Hvordan kan virksomheter avdekke reelle cyber risikoer i digitaliserte virksomheter?

Et komplekst digitalt økosystem som består av flere aktører kombinert med høy endringstakt gjør det utfordrende for enkeltpersoner å vurdere den faktiske sikkerhetstilstanden i organisasjoner. Trusselbildet er i stadig endring og kompleksiteten medfører at truslene må håndteres dynamisk og nyansert. Økt digitalisering introduserer nye risikoer som må identifiseres og håndteres. Deloitte presenterer et strukturert og risikobasert tilnærming for å vurdere cybersikkerhetstilstanden i virksomheter.

https://iia.no/wp-content/uploads/2019/11/Internrevisjon-av-cyber-security.pdf