job Blogg

IIAs årskonferanse 2024: «Betydningen av tillit»

Da er årets konferanse vel gjennomført, med over 200 glade deltakere. Konferansekomiteen høstet mange lovord - Vel blåst!

Redaksjonskomiteens utsendte stuntreporter tok fatt i fem av deltakerne med disse spørsmålene:

  • Hva gjør du for å bidra til tillit i din jobb?
  • Hvilke av poengene i dag gjorde mest inntrykk på deg?
  • Hva er det beste med å være på konferansen?
  • Har du stiftet noen nye bekjentskaper i dag?
  • Kommer du på konferansen neste år?
Fra venstre: Mohamad Janeed Azeem, Vivi Grimstad, Emilie Vangen, Tormod Bekkevoll, Asif Mahmood
Fra venstre: Mohamad Janeed Azeem, Vivi Grimstad, Emilie Vangen, Tormod Bekkevoll, Asif Mahmood

Mohamad Janeed Azeem (DNB)

Jeg bidrar til tillit via å bekrefte eller finne mangler, bekrefte god risikostyring og internkontroll.

Fra konferansen så vil jeg gjerne trekke frem foredraget til Bernt Hagtvet. Demokratiet er under press verden over, og alle sitater/spørsmål som ble kastet ut og fikk meg til å reflektere ved å se tilbake i historien og ta med dette inn i fremtiden. Historien kan bidra til dette. Eva Joly og Nina Witoszek har et litt annet perspektiv på tillit i det norske samfunnet og arbeidsmarkedet – interessant, selv om det settes litt på spissen.

Det beste med å være på IIA konferansen er å høre folk som kan fagområdene og dele av sin kompetanse, samt mulighet til å stille spørsmål og kunne snakke med dem i pausene. Har også fått snakket med tidligere kollegaer og bekjente som er verdifullt. Sees vi på konferansen neste år – Ja, forhåpentligvis.

Vivi Grimstad (NAV)

Jeg bidrar til tillit ved god kommunikasjon, være åpen, objektiv og arbeide risikobasert i mitt virke som internrevisor.

Fra konferansen så vil jeg gjerne trekke frem foredraget til Eirik Solheim om KI, dette er både interessant og skremmende. Viste viktigheten av å jobbe mer med å forstå KI og hva det kan gjøre med tillit og samfunnet. Dette er et område man må jobbe videre med for å få en større forståelse samt forankring – både i forhold til internrevisjon, men også for virksomheter som bruker KI.

Det beste med å være på IIA-konferansen er faglig påfyll, og treffe kjente i «nerdeklubben». Har vært i bransjen i mange år og det er kjekt å treffe nye kollegaer samt stifte nye bekjentskaper. Vi sees kanskje neste år – vi fordeler litt internt mellom oss, så alle deltar ikke her hvert år.

Emilie Vangen (Bufdir)

Jeg bidrar til tillit ved å opptre profesjonelt, være ryddig og transparent – dette er elementer som er veldig viktige i min hverdag. God kommunikasjon er essensielt. Samhandling og involvering underveis i prosessen er nøkkelfaktorer for å bygge tillit.

Fra konferansen så vil jeg gjerne trekke frem Eva Joly og Nina Witoszek, som påpekte fallgruvene ved å være for tillitsfull. Disse er viktige for en internrevisor å være bevisst på og reflektere rundt. Er lett å fokusere på det å være vennlig – som jo er viktig for godt samarbeid, men rollen til en internrevisor er også å være vaktbikkje og tørre å stille de vanskelige spørsmålene.

Merket meg innlegget til Ole Martin Kjørstad angående oppfølging av anbefalinger fra revisjonsaktivitetene, og at internrevisor også i dette arbeidet har en viktig rolle. Poenget med at man må ha fokus på risikoen, ikke selve tiltakene da de kan endre relevans kontra konteksten og risikouniverset. At det er risikoen vi som internrevisorer må være opptatt av er en viktig påminnelse.

Det beste med å være på denne konferansen er å møte bra folk, holde kontakt innad i miljøet, få påfyll og inspirasjon. Samt gå litt tilbake til basis og få påminnelser om hva som er viktig slik at vi løfter blikket – noe man kan glemme når man står midt i grøten i en hektisk hverdag. Jeg har knyttet nye kontakter samt blitt bedre kjent med mange man kjente fra før. Jeg kommer gjerne neste år hvis sjefen tillater det, avslutter hun med et glimt i øyet.

Tormod Bekkevoll (Forsvarsdepartementet)

Jeg bidrar til tillit ved å synliggjøre kontrollsvakheter og utfordringer samt ved å komme med løsningsforslag som gjør det mulig å forbedre virksomheten. Dette bygger tillit både internt samt fra omverden som ser at vi tar tak i utfordringer og det som er vanskelig.

Fra konferansen så vil jeg gjerne trekke frem den røde tråden ved at det startet med det store bildet, og foredrag om at mangel på tillit kan bryte ned demokratiet. Fra dette ekstremet tas vi videre til hverdagen hvor vi som internrevisorer mer håndfast kan ta tak og gjøre en forskjell. Jeg synes at foredraget til Eirik Solheim om KI synliggjorde mulighetsrommet, men også det skremmende faktum at ved misbruk så kan KI virkelig bryte ned tilliten. Det var en liten vekker. Samtidig er det motiverende å se at vi med kunnskap kan bruke teknologien til å gjøre ting bedre.

Det beste med å være på konferansen er at den har spennende og relevante tema for min hverdag. Fint med inspirasjonsforedrag – det å kunne utvikle seg også i en lederrolle er fint. Bra med spenn i foredrag og spor 1 og 2. Det er mange kjente ansikt da jeg har vært her noen år, men jeg har også stiftet nye bekjentskaper. Jeg ser helt klart for meg å komme på konferansen til neste år, så lenge den er i Oslo er det enkelt å prioritere.

Asif Mahmood (Oslo kommune)

Jeg bidrar til tillit det å være profesjonell og utvise profesjonalitet, og ved å være bevisst på kommunikasjonen med de vi reviderer. Og ved å dele erfaring og sette søkelys på at internrevisjonens formål er utvikling og forbedring.

Fra konferansen så vil jeg gjerne trekke frem alle foredragene jeg har deltatt på, de har alle gitt perspektiver fra filosofiske tanker rundt tillit, til konkret om hvordan bygge tillit som internrevisor. Vil også trekke frem modenhet og vurderinger i styringen ved Øyvind Sunde og Harald Saxegaard fra DFØ, samt appifisering av internrevisjonen ved Sveinung Røssland og Sandra Cederholm. Den siste med store muligheter for å digitalisere deler av jobben til en internrevisor.

Det beste med å være på IIA-konferansen er at det er masse læring. Man jobber mye innad i egen enhet, så det å få nye input samt å bli kjent og prate med andre er veldig positivt. Jeg har blitt kjent med flere nye – for eksempel under konferansemiddagen var det veldig spennende å høre om andres erfaringer. Om jeg kommer på konferansen neste år? Selvfølgelig!