job Teknologi

Hvordan ChatGPT kan brukes i praktisk arbeide

Hvordan bruke ChatGPT som verktøy uten å eksponere virksomheten jeg arbeider for?

Selskapet OpenAI lanserte ChatGPT til offentlig bruk i november 2022. Dette er en prediktiv tekstgenerator basert på en modell for kunstig intelligens (KI) og hvor naturlige språk brukes i dialogen. Utviklingen har gått svært raskt og de fleste som bruker ChatGPT vil i første omgang bli fascinert av hvor avansert den fremstår.

Dataene i modellen kommer fra det åpne internettet. På bare fire måneder har ChatGPT fått godt over 100 millioner brukere og er for tiden i versjon 4 som er vesentlig mer avansert enn forrige versjon. I løpet av 2023 forventes det at modellen gjør store fremskritt og at den vil etter hvert bli et viktig arbeidsverktøy.

Utviklingen går så raskt, at norske myndigheter og de fleste norske bedriftene ikke har forstått oppside- og nedsiderisikoene og hvordan de eventuelt skal sikre trygg bruk både for bedriften og ansatte. Det har nylig blitt nedlagt forbudt mot bruk av ChatGPT i Italia og flere andre Europeiske land og USA vurderer for tiden hvordan de skal regulere denne type programvare.

Nylig har over 1000 eksperter satt frem krav om å forby utvikling av kunstig intelligens. Det er ikke tvil om at KI har blitt omstridt på grunn av hvor avansert verktøyene har blitt på svært kort tid og de mangfoldige bruksområdene. Dette inkluderer også risikoer relatert til misbruk, som f.eks. studenter som har jukset med viktige eksamener og ikke behersker det de er sertifisert som. Et annet eksempel er cyberkriminelle som nå kan få frem sitt budskap på forskjellige språk flytende og perfekt.

Det er sannsynlig at denne type programvare vil føre til en vesentlig endring i hvordan vi utfører vårt arbeide i de neste årene. For tiden arbeides det med å modne frem en variant av ChatGPT for Microsoft 365 applikasjonene. Teknologisk utvikling som skjer i store steg, har til alle tider vært sterkt debattert og med sterk motstand (10 tekno-spådommer som slo helt feil).

Spørsmålet du som leser denne artikkelen bør stille deg er hvordan jeg kan bruke denne type verktøy på en hensiktsmessig måte i arbeidsoppgavene uten å eksponere virksomheten jeg arbeider for?

Fristelsen vil hele tiden være å dele mest mulig data fordi en da får mer presise svar.

Eksempler på praktisk bruk

Modellen er gratis i bruk og den er tilgjengelig i denne lenken: ChatGPT. Det er også en plussversjon som koster USD 20 per måned og som gir noen fordeler i forhold til hyppighet på oppdatering av modellen og kapasiteten brukeren får tilgjengelig. Selv om grensesnittet er på engelsk vil den svare på samme språk som du bruker i dialogen med den. Siden en større andel av innholdet på internett er engelsk, vil bruken av engelsk i forhold til norsk eller mange andre språk gi mer presise resultater.

I Equinors konsernrevisjon har vi i noen måneder brukt ChatGPT til å generere idéer og å sjekke om vi mangler spesifikke risikoer i f.eks. revisjon av en prosess eller fagområde.

Eksempel på en dialog kan være

Q: What are the common ESG risks?
ChatGPT: ESG (Environmental, Social, and Governance) risks are factors that can impact a company’s reputation and financial performance, as well as the wider economy and society. Some of the most common ESG risks are:

 1. Environmental risks – such as climate change, natural resource depletion, pollution, and waste management.
 2. Social risks – including labor practices, human rights issues, product safety, and community relations.
 3. Governance risks – such as board composition and structure, executive compensation, corruption and bribery, and shareholder rights.
 4. Regulatory risks – resulting from changes in laws and regulations related to ESG issues, such as carbon pricing or data privacy regulations.
 5. Reputational risks – stemming from negative public perception of a company’s ESG practices, which can damage its brand and impact its sales and profitability.
 6. Legal risks – related to potential legal liabilities resulting from ESG-related issues, such as lawsuits related to environmental damage or discrimination.

It’s important for companies to identify and manage these ESG risks, as they can have significant impacts on a company’s long-term sustainability and performance.

Q: How may an internal auditor approach this area in an audit?
ChatGPT: An internal auditor can approach ESG risks in an audit by following these steps:

 1. Planning the audit: The internal auditor should assess the company’s ESG risks and identify areas that require examination. They should review the company’s ESG policies and procedures, as well as the relevant laws and regulations.
 2. Gathering information: The internal auditor should gather data on the company’s ESG practices, such as energy consumption, waste disposal, and employee safety records. They should also review relevant reports and documents, such as sustainability reports and third-party audit reports.
 3. Evaluating controls: The internal auditor should evaluate the company’s internal controls related to ESG risks. This may involve testing the effectiveness of the company’s ESG policies and procedures, as well as assessing the adequacy of the company’s risk management processes.
 4. Reporting findings: The internal auditor should document any deficiencies in the company’s ESG practices and controls. They should also provide recommendations for improvements.
 5. Following up: The internal auditor should monitor the company’s progress in addressing any deficiencies identified during the audit. This may involve conducting follow-up audits to ensure that the company has implemented the recommended improvements.

Overall, the internal auditor should approach ESG risks in a systematic and thorough manner to ensure that the company’s ESG practices are in compliance with relevant laws and regulations, and that the company is managing its ESG risks effectively.

Dette er enkle eksempler og ved å fortsette chatten kan en ofte få spesifikk støtte eller idéer til sitt arbeide. En kan fortsette med å be om forklaring på spesifikke områder og detaljer i f.eks. spesifikke handlinger.

Ting å tenke på i bruken av ChatGPT

En stor utfordring er at ChatGPT kan ta feil, men på en så elegant måte at det kan være vanskelig å gjennomskue. Årsaken til dette kan være informasjon som har lav kvalitet fra det generelle internettet som ChatGPT bruker som grunnlag for sine svar til deg. Det kan også være at dataene som ChatGPT bruker er utdaterte. Resultatene bør derfor gjennomgås og kvalitetssikres.

Det kan være fristende å dele en mengde data for å få en analyse og/eller å finne mønstre, avvik, mm. En bør være oppmerksom på at dataene som deles lagres på OpenAIs servere i USA og kan gjøres offentlig tilgjengelig. De kan også deles med deres eksterne forretningsforbindelser.

Et eksempel kan være å legge inn en hel rapport eller memo og be om en oppsummering av innholdet. Innholdet kan anonymiseres, men forsiktighet bør utvises. Dersom en bruker firma e-post vil dette være mulig å identifisere i tilknytning til de delte dataene. OpenAIs retningslinjer sier at sensitiv informasjon ikke må brukes i chatten. En anbefaling vil også være å ikke bruke en e-post som knytter brukeren til e spesifikk organisasjon/selskap.

Det er sannsynlig at bedriftene fremover vil bruke KI som har tilgang til store private data mengder fra bedriften («data lakes») og hvor en kan bruke dette uten stor fare for at denne kommer ut i det offentlige rom.

Inntil videre bør en tenke nøye gjennom hva en deler av informasjon med ChatGPT.

Bruken av verktøyet er imidlertid engasjerende og nyttig, så å ikke bruke det i det hele tatt kan også gjøre at en sakker akterut i utviklingen på området.

Illustrasjonen ovenfor kommer fra Dall-E som er KI for å generere bilder basert på tekst input fra forfatter av artikkelen.