job Strategi

Hvor ligger lønnsnivået for internrevisjon, compliance og risikostyring?

Takk til alle som har bidratt med svar på foreningens lønnsundersøkelse! Her kan du lese mer om resultatet.

I desember gjennomførte foreningen en lønnsundersøkelse blant sine medlemmer for å kartlegge lønnsnivået til ansatte innen internrevisjon, compliance og risikostyring. Her er en oppsummering av resultatet.

Spørsmålene

Respondenter ble bedt om å besvare følgende spørsmål:

 • Bransje
 • Arbeidsområdet
 • Antall års erfaring fra arbeidsområde
 • Stilling
 • Kjønn
 • Antall års erfaring totalt i yrkeskarrieren
 • Basislønn uten bonus og andre tillegg
 • Basis årslønn med bonus, bilordning og andre økonomiske fordeler

Respondentene

Vi mottok 133 gyldige besvarelser, hvorav:

 • 62 % jobber med internrevisjon
 • 12 % jobber med compliance
 • 11 % jobber med risikostyring
 • 15 % jobber med virksomhetsstyring, som konsulent eller ekstern revisjon

Det var høyest svarprosent fra medlemmer innen bransjene statlig sektor (39 %) og bank/finans/forsikring (28 %). Alle respondenter arbeider fulltid.

Samlet lønnsnivå

Dersom vi tar et utsnitt av besvarelsene i alle stillingskategoriene under ett, finner vi at:

 • 21,1 % ligger i lønnsintervallet mellom 700 000 – 800 000
 • 20,3 % ligger i intervallet 800 000 – 900 000
 • 9,1 % tjener mindre enn 700 000
 • 35,5 % av respondentene tjener mer enn 1 000 000

Lønnsnivå pr. fagområde

La oss bryte resultatet videre ned på de tre fagområdene internrevisjon, risikostyring og compliance for å se hvor de forskjellige stillingskategoriene befinner seg på lønnsstigen.

Internrevisjon

Internrevisjonsleder
I denne gruppen har vi mottatt besvarelser fra en lik andel kvinner og menn fra alle deler av de forskjellige bransjene. Brorparten av respondentene har fra 21 til over 35 års total yrkeserfaring. 39 % har 6 – 10 års erfaring fra internrevisjon, mens 45 % har over 15 års erfaring fra fagområdet. 67 % av respondentene arbeider i statlig sektor.

Lønnsnivået spenner bredt, fra 700 000 – 1 800 000.

 • 67 % tjener mer enn 1 000 000
 • 33 % tjener mellom 900 000 – 1 000 000
 • Meridianen for lønnsnivået på ledere av internrevisjoner er 1 160 000

Medlem av internrevisjonens ledergruppe
I denne gruppen har alle, bortsett fra to, over 26 års total yrkeserfaring og de fleste har over 15 års erfaring fra internrevisjon. De ansatte oppgir å ligge i intervallet 800 000 – 1 700 000. Det er ingen spesiell bransje som skiller seg spesielt ut på lønnsstigen den ene eller andre veien.

 • 16,7 % har en årslønn på 800 000 – 900 000
 • 42 % har en årslønn på 1 000 000 – 1 100 000
 • Meridianen for denne stillingskategorien er 1 120 000

Senior medarbeider
De fleste respondentene på fagområdet internrevisjon har definert seg i denne kategorien. Lønnsnivået ligger i spennet 600 000 – 1 600 000. 17 % av respondentene i denne gruppen har mer enn 35 års total yrkeserfaring, mens hele 61 % har mer enn 21 års total fartstid i arbeidslivet.

 • 33 % tjener mellom 700 000 – 800 000
 • 25 % tjener mellom 800 000 – 900 000
 • 17 % tjener mellom 900 000 – 1 000 000
 • 22 % ligger i intervallet 1 000 000 – 1 600 000

Medarbeider
I denne kategorien finner vi et lønnsspenn fra 400 000 – 1 300 000. Hovedtyngden av disse respondentene oppgir å ha en total yrkeskarriere på 11 – 15 år eller 26 – 35 år. 25 % har 6 – 10 års erfaring fra internrevisjon, mens 44 % har 1 – 5 års erfaring fra fagområdet.

 • 12,5 % tjener mindre enn 600 000
 • 37,5 % tjener mellom 700 000 – 800 000
 • 43,5 % tjener mellom 800 000 – 900 000

Risikostyring

På dette fagområdet er alle respondenter i de forskjellige stillingskategoriene ansatt i finans/forsikring, bortsett fra i kategorien «Senior medarbeider», hvor alle bransjer er representert.

Øverste leder
Respondentene i denne kategorien ligger i lønnsspennet 1 500 000 – 1 700 000. De er ansatt i bank/finans, er fordelt likt på kvinner og menn med en total yrkeserfaring 16 – 25 år. Antall års erfaring fra nåværende fagområde spenner seg fra 2 – 16 år.

Medlem av avdelingens ledergruppe
Hovedtyngden av denne gruppen har total arbeidserfaring på 21 – 25 år og alle har mindre enn tre års erfaring fra risikostyring. Lønnsspennet i denne gruppen er stort, fra 600 000 – 1 300 000, hvor meridianen ligger på 950 000.

Senior medarbeider
Gjennomsnittlig total arbeidserfaring for denne gruppen er 16 – 20 år og i snitt har respondenter 10 – 15 år fra fagområdet risikostyring. Lønnsspennet ligger i intervallet 600 000 – 1 100 000, hvorav meridianen er 860 000.

Medarbeider
Respondenter har en total yrkeserfaring på 11 – 15 år, hvorav 1 – 10 års erfaring er fra risikostyring. I denne stillingskategorien ligger alle i intervallet 800 000 – 900 000.

Compliance

Øverste leder og medlem av avdelingens ledergruppe
I disse to kategoriene var svarprosenten lav og det var store variasjoner i svarene (500 000 – 1 300 000). Vi finner dermed at det blir utfordrende å si noe spesifikt om lønnsnivået for den enkelte stillingskategori. Felles for respondentene var at alle har lang fartstid i arbeidslivet, 21 – 25 år, og at de har jobbet med compliance de siste 3 – 10 årene.

Senior medarbeider
I denne stillingskategorien finner vi ansatte med total yrkeserfaring fra 6 – 35 år. Hovedtyngden av respondentene har et sted mellom 16 – 35 års erfaring, hvorav 3 -15 år er erfaring fra complianceområdet. Øverst på lønnsintervallet finner vi ansatte i bank/finans hvor årslønnen ligger i intervallet 1 100 000 – 1 400 000. Hovedtyngden av respondenter i denne stillingskategorien har en årslønn på mellom 800 000 – 900 000.

Medarbeider
Total arbeidserfaring i denne gruppen spenner seg fra 3 – 35 år, mens erfaring fra complianceområdet ligger i intervallet 1 – 15 år.

I denne kategorien finner vi finans/bank øverst i lønnsintervallet 1 200 000 – 1 300 000, etterfulgt av privat sektor i intervallet 800 000 – 900 000 og statlig sektor i intervallet 500 000 – 600 000. Meridianen for lønnsnivået som medarbeider på fagområdet i compliance er 850 000.

Avslutning

Vi takker alle som har bidratt med i denne undersøkelsen! Analysene er gjennomført på bakgrunn av respondentenes svar, og det er ikke gitt at denne oppsummeringen gir et korrekt bilde av lønnsnivået til våre medlemmer. Likevel håper vi at resultatet kan være nyttig for enkelte og at vi kan gjennomføre en årlig lønnsundersøkelse der vi mottar enda flere besvarelser neste år.