job Blogg

Ble sett i kortene – fikk utdelt blomster

Evalueringen av Norges Banks internrevisjon ble lagt frem for revisjonsutvalget tidligere i høst. Det ryktes at det ble noe litt utenom det vanlige. Vi har snakket med Thor Dalhaug og Mads Kristensen.

Hvordan var det å få utdelt blomster av lederen for revisjonsutvalget?

Kult og helt overraskende – det hadde vi slett ikke forventet! Hovedstyret og revisjonsutvalget er våre oppdragsgivere, og det er jo stas å se at vår prinsipal setter pris på oss. Og fint selvfølgelig, å få anerkjennelse for at den eksterne evalueringen bekreftet at vi er i det øverste sjiktet på modenhetsskalaen sammenlignet med andre internrevisjoner i Norge.

Hvordan forberedte dere denne eksterne evalueringen?

Mads: –Det passet bra at Thor startet når han gjorde, så kunne han uten historikk, med et friskt og kritisk blikk lede vår egen gjennomgang i forkant av den eksterne evalueringen. Thor: –Og samtidig så var det en veldig fin start for meg; det lærte meg mye om rammene og arbeidet, samt organisasjonen Norges Bank. Samtidig ble Mads benyttet som en aktiv sparringspartner, både faglig og for treffe bedre på virksomhetsspesifikke forhold.

En flott evalueringsrapport og blomster – Hva er hemmeligheten deres?

God dialog er en nøkkel – både med hovedstyret og ut i organisasjonen. Vi jobber nært med revisjonsutvalget, både gjennom det løpende arbeidet og fordi vi er sekretariat for revisjonsutvalget. Rammen for arbeidet vårt er en revisjonssyklus som er avtalt med hovedstyret.

Samtidig har vi en planprosess hvor vi også inviterer revisjonsutvalget til å gi innspill på om det er noen særskilte områder de ønsker fokus på, gjerne også innenfor tema som i utgangspunktet er modent for revisjon. Kommunikasjonsmessig kan vi også trekke frem at vi skriver revisjonsrapportene våre til hovedstyret. Utfordringen vår er da at vi også skal legge til rette for at organisasjonen skal kunne følge opp våre observasjoner.

I tillegg er vi en morsom gjeng som har det gøy på jobb. Noe dette korte intervjuet også synliggjør, arbeidsmiljøet har mye å si for prestasjonene. Tonen er åpen og uhøytidelig, med rom for ærlige diskusjoner. Samtidig så har vi høye ambisjoner med kultur for prestasjon og vilje til forbedring.

Den moderne internrevisjonen skal jo også kunne være en strategisk rådgiver. Gjør dere også rådgivningsoppdrag?

Ja, vi har rådgivningsoppdrag innimellom på temaer knyttet til styring og kontroll av virksomheten, ikke på andre temaer. Det kan for eksempel være på organiseringen, rolle- og ansvarsfordeling.

Hva er de viktigste grepene internrevisjonen har gjort for å lykkes?

Det at vi har kompetente kollegaer i internrevisjonen med forståelse for virksomheten er et godt grunnlag for å få en god standing i linjen – både i sentralbankvirksomheten og i kapitalforvaltningsbiten (NBIM). Internrevisjonen er hos oss bredt sammensatt med ulik fagbakgrunn og ulik erfaring. Denne bredden bruker vi aktivt i revisjonsarbeidet. I tillegg har vi en «co-sourcing»-strategi, der vi kan trekke på «subject matter experts» eksternt eller fra andre avdelinger enn de som revideres.

Videre tror vi at en kontinuerlig og aktiv dialog med linjen er viktig. Vi legger vekt på å møte folkene i organisasjonen der de er, og er bevisste på å anerkjenne der vi ser at linjen har sett risiko og selv startet å håndtere utfordringer. Dette er noe som vi har merket at blir satt pris på.

Resultater kommer ikke av seg selv. Hvordan jobber dere med kontinuerlig forbedring?

Systematisk. Vi er kun åtte ansatte, men vi ber om tilbakemeldinger fra revidert enhet og evaluerer hvert oppdrag for å se om vi kan gjøre justeringer. Dette er en kontinuerlig prosess. I tillegg tar vi en grundigere gjennomgang fra tid til annen, som her ved forberedelsen til ekstern evaluering. Vi har også dialog og sammenligner oss med internrevisjoner i andre sentralbanker og i større internasjonale kapitalforvaltere. Men det viktigste er å stadig søke muligheter til utvikling i hverdagen.

Om Norges Bank og internrevisjonen

Norges Bank ble grunnlagt i 1816 og er sentralbanken i Norge. Bankens formål er å fremme økonomisk stabilitet i Norge og forvalte betydelige midler på vegne av det norske folk. Som en del av dette har Norges Bank ansvar for å utøve og gi råd om pengepolitikk, samt fremme robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. Forvaltningen omfatter både Statens Pensjonsfond Utland i tillegg til valutareservene. Ved utgangen av 2022 var det 1007 medarbeidere fordelt på 39 nasjonaliteter i banken.

I samsvar med instruks om risikostyring og internkontroll for Norges Bank, skal hovedstyret påse at Norges Bank har tilfredsstillende risikostyring og internkontroll. Internrevisjonens rolle er å støtte hovedstyret i oppfølgingen av Norges Banks virksomhet gjennom å gi uavhengige vurderinger og råd om virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll. Internrevisjonen baserer vurderingene og rådene sine på observasjoner fra gjennomførte revisjonsprosjekt og på kunnskap opparbeidet gjennom løpende å følge med på virksomheten.

Revisjonsutvalget er et saksforberedende og rådgivende arbeidsutvalg for hovedstyret. Utvalget skal bidra til å styrke og effektivisere hovedstyres arbeid med oppfølging, tilsyn og kontroll med regnskapsrapportering, operasjonell risiko, etterlevelse og systemene for risikostyring og intern kontroll.

Kilde: Norges bank årsrapport 2022.