job Kontroll og sikkerhet

Integritetssystemet i Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell disponerer store summer av fellesskapets midler, og det er viktig at disse forvaltes på en forsvarlig og etisk måte. Alle ansatte skal være kjent med og etterleve vårt verdigrunnlag og etiske regler.

Denne innsatsen er organisert i vårt integritetsprogram, bestående av de tre hovedkomponentene verdigrunnlag, etiske retningslinjer og anti-korrupsjonsprogram. I tillegg følger støttekomponentene kompetansebygging og integrering i HR-prosesser. Høsten 2016 inngikk Forsvarsmateriell en samarbeidsavtale med Senter for integritet i forsvarssektoren (SIFS) for å gjøre vårt integritetsprogram best mulig.

Forsvarsmateriells verdier

IntegritetRespektAnsvar
Vi forstår og etterlever lover og regler…for Forsvarssektorens verdigrunnlag…for å nå målene våre
Vi har nulltoleranse for korrupsjon…for den tillit som er gitt oss til å forvalte store verdier…for egne handlinger
Vi opptrer ryddig og er til å stole på…for beslutninger som er fattet…for Etatens omdømme
Vi reflekterer over og deler etiske dilemmaer…for konfidensialitet…for trivsel og godt arbeidsmiljø
Vi sier fra om kritikkverdige forholdMan skal behandle alle slik man selv forventer å behandles…for kontinuerlig læring og forbedring

Vårt verdigrunnlag

Kjernen i Forsvarsmateriells integritetsprogram er verdigrunnlaget. De tre kjerneverdiene er integritet, respekt og ansvar, med integritet som den førende verdien. Verdiene skal prege vår kultur. For oss i Forsvarsmateriell innebærer integritet at vi skal opptre med rettskaffenhet og ikke urettmessig la oss påvirke i etiske spørsmål. Videre skal vi kjennetegnes ved at det er samsvar mellom det vi sier og det vi gjør. Høy integritet er avgjørende for vårt omdømme og en forutsetning for at omgivelsene skal ha tillit til oss. Hvordan demonstrerer vi disse i praksis? Vi har skissert hvordan de kan komme til uttrykk i tabellen nedenfor.

Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell ble etablert i 2016 og har ansvar for å utruste Forsvaret med relevant og tidsriktig materiell for å bidra til økt operativ evne. Alt fra soldatens personlige bekledning til stridsvogner, ubåter, kampfly og teknologiske løsninger.

Våre etiske retningslinjer

Den etiske standard som forventes av ansatte og leverandører er definert i ulike gjeldende styrende dokumenter. Etatens egne styrede dokumenter omfatter etiske regler for ansatte og Forsvarsmateriells etiske regler for leverandører. Videre gjelder flere styrende dokumenter utgitt av Forsvarsdepartementet, deriblant Etiske retningslinjer for næringslivskontakt i forsvarssektoren som er svært relevant i etatens daglige drift. I tillegg har vi valgt å anvende Navigasjonshjulet utarbeidet av Øyvind Kvalnes og Einar Øverenget som støtte når viktige beslutninger skal fattes. 

Antikorrupsjonsprogrammet

Anti-korrupsjonsprogrammet er en helhetlig og pågående prosess for å redusere risikoen for korrupsjon og andre økonomiske misligheter. Forpliktelsen til å bekjempe korrupsjon og andre misligheter er forankret i verdigrunnlaget og våre etiske retningslinjer, samt det styrende dokumentet Direktiv for virksomhetsstyring. Det gjennomføres hvert halvår en identifisering og vurdering av mulige mislighetshandlinger som kan ramme Forsvarsmateriell. Risikovurderingen gjøres av en tverrfaglig arbeidsgruppe og dokumenteres skriftlig. Mislighetsrisikoer som gis høy prioritet skal reduseres gjennom målrettede forebyggende og avdekkende kontroller. Forsvarsmateriell har etablert varslingskanal som driftes av internrevisjonen. Via denne kanalen kan ansatte og eksterne, via ulike medier, rapportere om kritikkverdige forhold.

Kompetansebygging og integrering i HR­-prosesser

Kompetansebygging omfatter ulike kommunikasjons- og opplæringsaktiviteter for å sikre tilstrekkelig kunnskap om – og eierskap til – Forsvarsmateriells verdigrunnlag, gjeldende etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram blant egne ansatte og eksterne (innleide, konsulenter osv.) som jobber i Forsvarsmateriell. Vårt verdigrunnlag og etiske standard er bygget inn i vesentlige HR-prosesser slik som rekruttering, medarbeidersamtaler, tjenesteuttalelser og medarbeiderundersøkelser.

Evaluering

Evalueringen av hvorvidt integritetsprogrammet virker gjøres kontinuerlig i form av kontrollaktiviteter, informasjon og kommunikasjon. Videre evalueres det i medarbeiderundersøkelser og i en årlig modenhetsvurdering.