job B) Påbyggingskurs

Kurs: Praktisk internrevisjon

I løpet av disse dagene vil vi gi innføring i planlegging, gjennomføring og rapportering av internrevisjonsprosjekter.

I løpet av disse dagene vil vi gi innføring i planlegging, gjennomføring og rapportering av internrevisjonsprosjekter. Ved hjelp av case og diskusjoner vises god praksis for gjennomføring av enkeltprosjekter, men også knytningen til virksomhetens helhetlige risikostyring, revisjonens årsplan og rapportering til ledelsen og styret berøres i kurset.

Formål med kurset:
Gi deltakerne forståelse for hele revisjonsprosessen, med hovedvekt på praktisk gjennomføring av det enkelte revisjonsprosjekt. Dette oppnås gjennom en kombinasjon av forelesning og praktiske eksempler, diskusjoner og gruppearbeid.

Kurset dekker:
Praktisk gjennomføring av det enkelte revisjonsprosjekt, herunder:
– Planlegging
– Gjennomføring
– Rapportering
– Oppfølging
– Dokumentasjon
– Kvalitetssikring

Kurset vil også gi deltagerne forståelse for koblingen til risikodrevet årsplanlegging, rapportering til ledelsen og styret og omtale spesielle forhold relatert til IT- og mislighetsrevisjon.

Presenteres av:
Roar Frøystad, CIA, Equinor ASA
Sissel Margrethe Korshavn, Diplomert internrevisor, Helse Sør-Øst RHF
Wilhelm Kavli, Diplomert internrevisor, Barne- ungdoms- og familiedirektoratet

Kurset egner seg for:
Alle som ønsker seg helhetlig oversikt over innholdet i, og sammenhengen mellom, elementene i et godt planlagt, gjennomført og rapportert internrevisjonsprosjekt.

Krav til forkunnskaper:
Kunnskap om profesjonens etiske regler og standarder tilsvarende NIRFs kurs ”Introduksjon til internrevisjon”.

Vedlikeholdspoeng (CPE):
Gjennomføring av kurset gir 21 CPE-poeng for CIA og Diplomert Internrevisor.

I kursavgiften inngår læreboken «Internal Auditing – Assurance & Advisory Services».

Les mer

Kurspåmelding