An Introduction to Operational Risk Management

There are many definitions of operational risk. In these guidelines the four dimensions of protection of physical assets, people, organisation and technology form the basis of the definition of operational risk, because it has been shown that the root cause of operational risk events are often connected to these dimensions.

Operasjonell risikostyring – en innføring

Det er mange definisjoner på hva operasjonell risiko er. I denne veilederen er de fire dimensjonene beskyttelse av fysiske eiendeler, mennesker, organisasjon og teknologi lagt til grunn for definisjonen av operasjonell risiko, fordi det viser seg at rotårsaken for operasjonelle risikohendelser ofte er knyttet til disse.

Modenhetsmodell for virksomhetsstyring

Denne modenhetsmodellen for virksomhetsstyring (Modenhetsmodellen) er ment som et verktøy og hjelpemiddel for å kartlegge hvilket nivå man ligger på i styringen av virksomheten, altså modenhet i virksomhetsstyringen.

Guidelines for governance

This aim of this English language translation of the Norwegian Guidelines for governance is to reach a wider audience by making them accessible to English speaking employees in Norway, as well as to a wider international audience of public and private sector.

Veileder for virksomhetsstyring

Den primære målgruppen for denne veilederen er alle med ansvar for virksomhetsstyring i privat eller offentlig sektor i Norge, samt andre som har en sentral rolle i denne styringen eller interesse for temaet.

Veileder for Compliancefunksjonen

Veileder for compliancefunksjonen har som formål å beskrive god praksis for compliance uavhengig av bransje, regelverk og størrelse på organisasjon.

Good Practice Guidelines for the Enterprise Risk Management Function

The target group for these guidelines is organisations that would like to either establish an Enterprise Risk Management function or develop their existing risk management function further.

Risk Management Maturity model

In need of a practical tool to assess the maturity of your risk management program? In 2017 Ayse Nordal and...

Modenhetsmodell risikostyring

Modellen tar derfor sikte på å håndtere svakhetene ved løsninger som måler modenhet i trappetrinn, for å beskrive kvaliteten på virksomhetens «risikostyringsprosess». I stedet tar den for seg egenskaper som til sammen sier noe om hvordan helhetlig risikostyring utøves i virksomheten.

Spørsmål et styre bør stille for å forstå hvordan en virksomhet styrer sine risikoer

Formålet med denne veilederen er å gi styret et verktøy formulert som spørsmål. Ved å belyse områdene spørsmålene dekker kan styret få en bedre forståelse av sentrale risikoområder for virksomheten og diskutere hvordan disse bør håndteres.

Skriv ut side