IIA Norge

IIA Norge er interesseorganisasjonen for alle som arbeider med eller har interesse av fagområdene internrevisjon, governance (virksomhetsstyring), risikostyring, compliance og kontroll. Vi skal bidra til at internrevisjon er en allment anerkjent, relevant og verdiskapende profesjon gjennom å være samlende og ledende for alle som jobber med fagområdene nevnt over.

Foreningens motto er «Fremskritt gjennom deling av kunnskap», og vi har egne nettverk for finans, ledere, statlig sektor, compliance, risikostyring, misligheter og IT-revisjon, for å sette mottoet ut i praksis.

IIA Norge gir foreningens medlemmer og fagmiljøet generelt tilbud om faglige nettverk, kompetanseutvikling, sertifiseringsordninger, litteratur, samt metoder og verktøy innenfor disse fagområdene. Foreningen promoterer og videreutvikler internrevisjonens rolle som styre- og lederstøtte til ulike interessenter og er aktivt ved forslag til regulatoriske endringer.

Foreningen står bak de norske oversettelsene av COSOs rammeverk for helhetlig risikostyring og intern kontroll. IIA Norge tildeler tittelen Diplomert Intern Revisor, som kan oppnås etter gjennomført Master of Management-program på B. I tillegg administrerer foreningen fem globale sertifiseringer innenfor ovennevnte fagområder, med Certified Internal Auditor(CIA) i spissen.

IIA Norge, tidligere Norges Interne Revisorers Forening (NIRF), ble etablert i 1951 og er et nasjonalt institutt av det globaleThe Institute of Internal Auditors (IIA). I dag har foreningen over 800 medlemmer, mens det på verdensbasis er over 180 000 medlemmer av IIA. NIRF er også medlem av, og var med å stifte The European Confederation of Institutes of Internal Auditing (ECIIA).

Visjon
IIA Norge – kilden til kunnskap om styring, kontroll og internrevisjon.

Formål
IIA Norge skal gi sine medlemmer et solid faglig fundament og styrke kunnskapen i norske virksomheter om styring, kontroll og internrevisjon.

Strategiske mål 2015 – 2019

Mål A: IIA Norge skal befeste og videreutvikle internrevisjonens rolle som styre- og lederstøtte

Strategier:

 • Drive målrettet kommunikasjon som promoterer profesjonens rolle i god virksomhetsstyring.
 • Bidra til at den norske anbefaling for virksomhetsstyring anerkjenner internrevisjon som et viktig element i god virksomhetsstyring.
 • Bidra til økte krav om internrevisjon i privat og offentlig sektor.
 • Styrke det strategiske samarbeidet med relevante organisasjoner, akademia og myndigheter.

Mål B: IIA Norge er det foretrukne fagmiljøet for kunnskapsdeling innen internrevisjon, virksomhetsstyring, risikostyring, compliance og internkontroll

Strategier:

 • Gjennomføre kurs og konferanser med aktualitet og bredde.
 • Legge til rette for at medlemmene skal kunne styrke sin bransje- og fagkunnskap gjennom kontakt med nasjonale og internasjonale fagmiljøer.
 • Ivareta medlemmenes faglige behov gjennom hele yrkeskarrieren.
 • Videreutvikle sekretariat, nettverk og komiteer.
 • Søke etter inntektskilder som gir foreningen økonomisk handlingsrom for å videreutvikle tjenester med høy kvalitet.

Mål C:  IIA Norge bidrar til at utøvelsen av internrevisjon skjer i samsvar med fastsatte internasjonale standarder

Strategier:

 • Kontinuerlig utvikle beste internrevisjonspraksis og kvalitetssikringskompetanse.
 • Gjennomføre kvalitetssikringsoppdrag med høy kvalitet samt være den.
 • Foretrukne aktør for medlemmers eksterne evalueringer.
 • Legge til rette for flere sertifiseringer og diplomering.

Mål D: IIA Norge skal dra nytte av og støtte foreningens internasjonale tilknytning

 • Delta i utvalgte komiteer under IIA og ECIIA.
 • Målrettet nominasjon av kandidater.
 • Trekke veksler på andre institutters abeid og ideer

Foreningens VEDTEKTER

IIA Norges PERSONVERNERKLÆRING