Kompetansetrappen for internrevisor

HVILKEN KOMPETANSE TRENGER DU SOM INTERNREVISOR?

En effektiv og velfungerende internrevisjon bidrar gjennom evaluering og forbedring av styringsinformasjon og kontrolltiltak, med et spesielt fokus på virksomhetens prosesser for governance, risikostyring og kontroll. Internrevisjonens formål er å fremme og beskytte organisasjonens verdier gjennom å gi risikobaserte og objektive bekreftelser, råd og innsikt.
Dette setter store krav til kompetanse og kunnskap for deg som internrevisor!

Vi har delt våre aktiviteter inn i en kunnskapstrapp, der første steg representerer introduksjon til internrevisjonens rammeverk, etiske regler, standarder, begreper og spesielle fagområder det er viktig at alle som praktiserer internrevisjon har god kunnskap om. Disse kursene benevnes «Introduksjonskurs (I)». Er du ny i internrevisjonen, gir disse kursene en innføring i obligatorisk rammeverk og hvilke krav som settes til internrevisjonen og utførelsen av oppdrag. I tillegg får du en innføring i rammeverk for risikostyring og hvordan internrevisjonen baserer sin årlige plan på risikostyring. Kursene tar for seg det du minimum må kjenne til som internrevisor.

Neste steg på trappen er «Fordypningskursene (F)», som vi igjen har delt inn i Faglig– og Sosial kompetanse. På de faglige kursene får du en innføring i hvordan internrevisjonen kan inkludere IT-prosesser, systemer-, og risikoer i revisjonsprosessen samt hvordan jobbe smartere ved bruk av IT-verktøy. Analyser er en viktig del av internrevisors arbeid og må inkluderes i planleggingen. Ved bruk av kreative dataanalyser kan man utføre arbeidet mer effektivt, med større presisjon, avdekke avvik på et større grunnlag og øke sikkerheten for at konklusjoner baseres på riktig grunnlag. Deltakerne får god basiskunnskap om hva misligheter er, hvordan misligheter oppdages og metoder for undersøkelse av mistanker og rapportering til ledelsen. Du vil også få vite mer om krav til kvalitet og forbedring av internrevisjonens arbeid, en viktig komponent i utvikling av internrevisjonen som sørger for at arbeid utføres med høy kvalitet og at internrevisjonen er og forblir en relevant bidragsyter i virksomheten.

Som internrevisor må du forholde deg til mange interessenter, og det er viktig å kommunisere med troverdighet og trygghet til mennesker på mange forskjellige nivåer. Gjennom kursing i kommunikasjon, presentasjons- og intervjuteknikk får du basiskunnskap og verktøy i disse viktige ferdighetene slik at du gjennom praktisering og øvelse blir trygg i rollen.

Siste steget vil være den kontinuerlig faglige utviklingen basert på utvikling av ny kunnskap og erfaring. Vi setter opp temabaserte kurs og nettverksmøter basert på tematikk i vinden og medlemmers behov. Disse aktivitetene styres av markedet og vil kunne endres fra år til år. Følg med på Aktivitetslisten på nettet som oppdateres kontinuerlig.

Dersom du ønsker en mer formell utdannelse innen internrevisjon, har du mulighet til å bli Diplomert internrevisor gjennom et Master of Management program på BI, eller gå for den internasjonale sertifiseringstittelen Certified Internal Auditor (CIA) gjennom eget selvstudium.

Se under for mer informasjon om de enkelte kurs i kompetansetrappen.

Introduksjonskurs (I)

Introduksjon til internrevisjon (e-læring): Gir deltakere en grunnleggende innføring i rammeverk for internrevisjonen, grundigere gjennomgang av etiske regler og standarder for internrevisjon, viktige begreper som governance, risikostyring og internkontroll.

Praktisk internrevisjon (3 dager i september): innføring i planlegging, gjennomføring og rapportering av internrevisjonsprosjekter. Ved hjelp av case og diskusjoner vises god praksis for gjennomføring av enkeltprosjekter, men også knytningen til virksomhetens helhetlige risikostyring, revisjonens årsplan og rapportering til ledelsen og styret berøres i kurset.

Risikostyring (1 dag på våren): Med risikostyring forstår vi prosesser for å identifisere, evaluere og håndtere risiko. En sentral utfordring er å ha god forståelse for risikobildet og finne den rette balansen mellom hensynet til effektivitet og kontroll, samt kunne gripe muligheter identifisert gjennom denne prosessen. Du blir kjent med hvordan internrevisor bruker risikostyring i sitt arbeide og en innføring i generelle rammeverk og metoder som kan være nyttige.

Fordypningskurs Fag (F)

Hvordan ta grep på IT-revisjoner, en introduksjon (1 dag i januar): Gjør enhver internrevisor, fra leder til medarbeider, i stand til å inkludere IT-risikoer i planleggingen samt presentere verktøy som gjør det mulig å inkludere IT som del av revisjonsprosessen.

Misligheter og gransking (2 dager på vår/høst): Gi deltakerne god basiskunnskap om hva misligheter er, hvordan misligheter oppdages og metoder for undersøkelse av mistanker. Gi veiledning om etterlevelse av IIA standarder for avdekking av misligheter. Du får god oversikt over hvilke fremgangsmåter for undersøkelser som erfaringsmessig gir best resultater, og hvilke fremgangsmåter som øker risiko for regelbrudd ved undersøkelse av mistanker.

Dataanalyse (1 dag vår/høst): Hvordan integrere dataanalyse i internrevisjonsplanleggingen, og hvordan bruke dataanalyse til å avdekke forhold? Trender og verktøy som bl.a. Celonis, Power BI, SOFY.

Kvalitet (1/2 dag vår/høst): Bygge forståelse for hvorfor kvalitet er en kritisk faktor for å lykkes som internrevisjon. Hvilke elementer bør et kvalitets- og forbedringsprogram inneholde og hvordan måle fremgang og suksess.

Fordypningskurs Ferdigheter (F)

Intervjuteknikk (1 dag høst): Gode spørsmål leder til gode svar. Men hva er et godt spørsmål? Og hvordan kan vi bruke riktig intervjuteknikk for å få mennesker til å åpne opp og dele informasjon? Hva er feilene alle intervjuere gjør, men få tenker over? Og hva kan vi gjøre for å unngå at intervjuet sporer av eller stopper opp?

Kommunikasjon og rapportering (1 dag høst): Hvordan kan vi skrive klarer og tydeligere? Hvordan presentere teksten slik at den blir lest? Hvem skriver vi til: interessentanalyse. Hva bør revisjonsrapporter inneholde. Eksempler på rapporteringsformat og struktur.

Presentasjonsteknikk (1 dag vår): Læren om og trening i hvordan best fange oppmerksomheten og overbevise tilhørerne: språklige virkemidler, kroppsspråk, strukturering av presentasjon, ethos, pathos og logos med fokus på deg som formidler.

Temabaserte og dagsaktuelle kurs og nettverksmøter oppdateres kontinuerlig på www.iia.no.