job Fordypning

Misligheter og granskning

Gi deltakerne god basiskunnskap om hva misligheter er, hvordan misligheter oppdages og metoder for undersøkelse av mistanker.

Målsetting med kurset

 • Gi deltakerne god basiskunnskap om hva misligheter er, hvordan misligheter oppdages og metoder for undersøkelse av mistanker.
 • Gi veiledning om etterlevelse av IIA standarder for avdekking av misligheter.
 • Bevisstgjøre deltakerne i sammenhengen mellom forebyggende og avdekkende metoder.
 • Deltakerne vil få en god oversikt over hvilke fremgangsmåter for undersøkelser som erfaringsmessig gir best resultater, og hvilke fremgangsmåter som øker risiko for regelbrudd ved undersøkelse av mistanker.
 • Gi veiledning i hvordan misligheter skal rapporteres til ledelsen, styret og til myndighetene.

Forkunnskaper

Ingen nødvendig. Kurset inngår som en del av basisopplæringen til internrevisor. For fullt utbytte anbefales deltakelse på begge kursdagene. Det er dog mulig å delta på kun en dag. Pris pr. dag 3 900.

Kursholdere

 • Erling Grimstad – ansvarlig kursholder og fasilitator
 • Åge S. Østereng – sikring og søk i elektronisk lagret informasjon
 • Stian Leikvoll-Oftedal – regnskapsanalyser ved mistanke om misligheter
 • Asbjørn Rachlew – intervju- og samtaleteknikk

Program

Gjennom grunnkurset blir deltakerne gitt nødvendig kunnskap for å forstå hvilke sentrale oppgaver som skal utføres for å sikre informasjon, innhente informasjon gjennom samtaler/intervjuer og ved bruk av dataanalyser.

Dag 1 gir en helt grunnleggende forståelse av misligheter, hvordan de oppdages og hvilke alternative metoder som kan benyttes for å avdekke mistanken. Denne dagen gir en innføring i sikring og søk i elektronisk lagret informasjon og regnskapsanalyser som ledd i undersøkelser ved mistanke om misligheter.

Deltakerne får en beskrivelse av ulike kategorier av misligheter og hva som er de typiske trekkene ved de enkelte sakstypene. Det blir gitt en rekke eksempler på misligheter, hva som forårsaket mistanken og hvordan de faktiske forholdene ble avdekket.

Deltakerne vil få en innføring i hvilke fremgangsmåter som benyttes ved gransking og fakta undersøkelser. Det blir også lagt vekt på å formidle kunnskap om hvordan internrevisor kan avdekke misligheter som ledd i revisjonsoppdrag og ved bruk av analyseverktøy.

Dag 2 går i dybden på temaer som intervju- og samtaleteknikk. Det blir en grundigere gjennomgang av de viktigste metodene for å avdekke misligheter, taktiske valg og gjennomgang av beviskrav og bevisvurderinger ved gransking. Vi vil også gjennomgå myndighetskontakt og hvilken informasjon som bør gis til ledelsen og styret i mislighetssaker. Denne dagen gjennomgås også hvordan rapportering bør gjennomføres og gi en oversikt over relevante forebyggende tiltak for å beskytte virksomheten mot misligheter og økonomisk kriminalitet.

Vedlikeholdspoeng

14 CPE for CIA, CRMA og Diplomert internrevisor.

Det legges opp til et fysisk kurs dersom pandemien tillater det. Hvis restriksjoner fortsatt gjelder, vil kurset gjennomføres digitalt over Teams.

Kommentarer fra deltakere på tidligere kurs:

 • Kurset er meget nyttig.
 • Imponert over kvalitet og godt utbytte av kurset.
 • Kurset hadde mye innhold. Dette ble løst veldig bra med fokus på gjennomføring av gode gruppeoppgaver og korte pauser. Veldig bra intensitet i kurset.

Forelesere

Erling Grimstad

Erling Grimstad

Advokat og daglig leder i Advokatfirmaet Erling Grimstad AS. Han har mer enn 30 års erfaring fra etterforskning, gransking og undersøkelser av misligheter i roller som advokat, gransker, leder i ØKOKRIM, førstestatsadvokat og politietterforsker.
Erling arbeider til daglig med saker innen anti-hvitvasking, anti-korrupsjon og forebygging/ avdekking av misligheter for offentlig og privat sektor i Norden.

Åge Steinar Østereng

Åge arbeider som spesialrådgiver innen datasikring og analyse i Advokatfirmaet Erling Grimstad AS. Åge er blant landets mest erfarne dataetterforskere og har bakgrunn fra Politiets Datakrimsenter og Kripos.

Stian Leikvoll-Oftedal

Stian er daglig leder i Risikonsulenten AS. Han har over 20 års erfaring fra internrevisjon og risikorådgivning og har ledet internrevisjonen i flere finansforetak. Stian har arbeidet mye med internrevisjonsmetodikk, herunder implementering av praktiske løsninger i henhold til IIA standarder.

Asbjørn Raklew

Asbjørn er ansatt ved Oslo politidistrikt og har doktorgrad i avhørsteknikk. Han er en erfaren foredragsholder i intervju- og samtaleteknikk.

Denne aktiviteten har gått ut