Modenhetsmodell risikostyring

Last ned

Trenger du et praktisk verktøy for å vurdere risikomodenhet i din virksomhet?

I 2017 publiserte Ayse Nordal og Ole Martin Kjørstad en enkel modell for å evaluere en virksomhets risikomodenhet. Modellen er videreutviklet siden første versjon og foreligger i et praktisk excel-basert verktøy, bestående av fem dimensjoner med ti kriterier hver som skal evalueres. Dette er ikke eksakt vitenskap, men et utgangspunkt for konstruktiv dialog om hvordan virksomhetens risikostyring i praksis foregår.

Ambisjonen er at dette skal være en støtte i å identifisere og følge opp utviklingspotensial.

Modellen tar derfor sikte på å håndtere svakhetene ved løsninger som måler modenhet i trappetrinn, for å beskrive kvaliteten på virksomhetens «risikostyringsprosess». I stedet tar den for seg egenskaper som til sammen sier noe om hvordan helhetlig risikostyring utøves i virksomheten.

Kriteriene er funksjonelt orientert, og hvordan de i praksis oppfylles vil variere fra virksomhet til virksomhet. God dialog omkring kriteriene, på tvers av funksjoner og interessentgrupper, vil derfor gi størst verdi. Ettersom alle virksomheter er forskjellige, og har ulik grad av kompleksitet, vil modellen også foreslå et ambisjonsnivå i tillegg til det beregnede modenhetsnivået.

Modellen har vekket oppmerksomhet internasjonalt. Den er videre også benyttet som utgangspunkt for en studie om helhetlig risikostyringspraksis i Norge, i samarbeid med NHH. Studien inngår som grunnlag for NHHs bidrag til et en bok om ERM i Europa (Emerald Publishing), og benyttes også i undervisning.

Modellen er tilgjengelig både i norsk og engelsk versjon