job Stillingsannonser

Ledig stilling: Seksjonssjef styring

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring søker en drivende og erfaren leder som skaper resultater. Har du lyst til å lede en seksjon med en sentral rolle innen statlig styring?

Som sjef for styringsseksjonen vår, får du en spennende lederjobb med et viktig samfunnsoppdrag og med utstrakt kontakt med statlige virksomheter og departementer.

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan for styring, organisering og ledelse i staten. DFØ skal være en pådriver og sentral bidragsyter for å skape en mer fremtidsrettet, effektiv, brukerorientert og samordnet offentlig sektor.

Seksjon for styring er en av fire seksjoner i forvaltnings- og analyseavdelingen. Avdelingen jobber for å bedre styringen i statsforvaltningen, slik at overordnede mål nås og ressursene utnyttes så effektivt som mulig. Avdelingen er i gang med flere endringsprosesser blant annet knyttet til nye former for kompetanseformidling, bruk av nye digitale løsninger og utvikling av nye arbeidsmetoder. Her vil seksjonssjefen ha en viktig rolle. Stillingen som seksjonssjef inngår i avdelingens ledergruppe og innehar både personal- og budsjettansvar.

Seksjon for styring består av 18 dyktige medarbeidere med lang og variert erfaringsbakgrunn. Seksjonen bistår departementer og statlige virksomheter i styringsfaglige spørsmål. Seksjonen tilbyr blant annet regelverksfortolkning, veiledningsmateriell, kurs og rådgivning knyttet til bruk av økonomiske data, virksomhetsstyring, etatsstyring og tilskuddsforvaltning. Seksjonen arbeider også med forslag til forbedringer i regelverkene, utarbeider veiledningsmateriell og har ansvar for at det er tydelig for departementer og statlige virksomheter hva som er god praksis for statlig styring.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • lede og utvikle seksjonen i henhold til mål, strategier og budsjett
 • lede og utvikle faglig dyktige medarbeidere
 • sikre tydelige prioriteringer og felles retning for seksjonen
 • videreutvikle en dynamisk og relevant kompetanseportefølje på seksjonens ansvarsområder
 • være en aktiv bidragsyter i avdelingens ledergruppe
 • sikre et godt samarbeid med andre statlige virksomheter og samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner

Du har:

 • høyere relevant utdanning, gjerne siviløkonom eller utdanning på master-/hovedfagsnivå innen samfunnsøkonomi, statsvitenskap eller tilsvarende
 • relevant ledererfaring med personalansvar
 • god kjennskap til styringsfaget og god kompetanse på virksomhets- og etatsstyring
 • forståelse for offentlig forvaltning og DFØs rolle som regelverksforvalter
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • erfaring med prosjekt- og/eller prosessledelse er en fordel

Hvem er du?

Som leder er du trygg i lederrollen og du liker å skape motivasjon og utvikle et velfungerende arbeidsmiljø. Du er opptatt av et inkluderende miljø, med stor takhøyde for meningsytring og faglige diskusjoner hvor ansatte vil hverandre vel. Du er en flink relasjonsbygger og samarbeider godt både internt og eksternt. Du skaper resultater og trives med et høyt tempo, der du leder flere parallelle oppgaver og prosesser. Du klarer å identifisere problemer raskt, er handlekraftig og har evne til å løfte blikket og se helheten.

Som medlem i avdelingens ledergruppe evner du å se seksjonens fagområder som en del av avdelingens totale ansvarsområde og bidrar aktivt i avdelingens samlede utvikling.

Vi tilbyr

 • en spennende lederjobb med et viktig samfunnsoppdrag
 • del av et hyggelig team med høy kompetanse, stort engasjement og god innsikt i forvaltningen
 • faglige utfordringer og anledning til å delta i utviklingen av styringen i staten
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av landets beste pensjonsordninger med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger
 • gode arbeidstidsordninger med fleksitid
 • attraktive lokaler midt i Oslo sentrum

Stillingen har en lønnsplassering som seksjonssjef mellom 765 100 – 883 100 kroner per år, avhengig av utdannelse og erfaring. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Det er 6 måneders prøvetid.

I DFØ tror vi at mangfold gir oss flere ben å stå på, bredere perspektiver og dermed evne til å takle utfordringer på en bedre måte. Vi er sikre på at medarbeidere med ulik livserfaring, fagkombinasjoner og perspektiver vil gjøre oss i stand til å finne enda flere gode løsninger på våre oppdrag. Vi oppfordrer derfor alle til å søke jobb uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke selv om du ikke kan vise til en sammenhengende yrkeskarriere. Våre lokaler er universelt utformet, og vi legger forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Søknadsfrist: 31. mai.

SØK HER