Om Risikostyring

Behovet for å etablere en helhetlig risikostyringsfunksjon varierer avhengig av bransje og virksomhet. Typiske drivere har hittil vært behov for styring og kontroll i utfordrende omgivelser hvor det har vært høy risiko for vesentlig finansielle tap, skader eller tap av menneskeliv. Dessuten finnes det flere regulerte bransjer der det stilles konkrete krav til utforming og gjennomføring av risikostyring. I økende grad har en sett at styring av positiv og negativ usikkerhet knyttet til volatile omgivelser og fremtidig økonomisk utvikling gjør risikostyring til et viktig strategisk verktøy. I tråd med internasjonal utvikling etableres også norske lovkrav til opprettelse av en risikostyringsfunksjon som et ledd i sunn virksomhetsstyring.

Helhetlig risikostyring og internkontroll

Risikostyring og internkontroll er begreper som ofte blir omtalt sammen. Internkontroll handler om styring av en virksomhet og kan betraktes som en følge eller underprosess av helhetlig risikostyring. Denne underprosessen kan sies å utgjøre summen av styrings- og

kontrollmekanismer. Helhetlig risikostyring innebærer at man inntar et helhetlig perspektiv, ikke bare på virksomhetens status i øyeblikket, men også på sannsynlig positiv og negativ fremtidig utvikling. Slik er det ment å være et verktøy for balansert prioritering av ressursbruk.

Risikostyring i et internrevisjonsperspektiv

Internrevisjon er i likhet med risikostyring et essensielt element i god virksomhetsstyring. Internrevisjonen skal evaluere og bidra til å forbedre de styrings- og kontrolltiltak som er etablert for risikostyring og måloppnåelse i virksomheten. Internrevisjonen har hele virksomheten som sitt arbeidsfelt, og har et spesielt fokus på virksomhetens prosesser for governance, risikostyring og kontroll.

Gå til IIA Norge internrevisjon

Nettverk Risikostyring

Nettverk Risikostyring er en møteplass for folk som jobber med risikostyring, uavhengig av bransje og sektor. Foruten å gi unike nettverksmuligheter, samler og utvikler nettverket veiledninger og maler til hjelp i arbeidet med risikostyring. Vi arrangerer medlemsmøter, seminarer og utvikler relevante kurstilbud.

Nettverket er bransjeuavhengig og åpent for alle som jobber med eller har interesse av fagområdet. Nettverket er en del av IIA Norge, men administreres av et eget arbeidsutvalg med representanter fra risikostyringsmiljøer innen ulike bransjer.