Internrevisjon

Internrevisjon er et essensielt element i god virksomhetsstyring, og funksjonen har en unik uavhengig posisjon i virksomheten med rapporteringslinje direkte til styret. Internrevisjonens formål, fullmakter og ansvarsområder godkjennes av styret.

Internrevisjonen skal evaluere og bidra til å forbedre de styrings- og kontrolltiltak som er etablert for risikostyring og måloppnåelse i virksomheten. Internrevisjonen har hele virksomheten som sitt arbeidsfelt, og har et spesielt fokus på virksomhetens prosesser for governance, risikostyring og kontroll.

The International Professional Practices Framework (IPPF) er internrevisjonens rammeverk laget for å gjøre hele spekteret av faglige retningslinjer og beste praksis tilgjengelig for internrevisorer. IPPF består av en obligatorisk del (formål, kjerneprinsipper, definisjon av internrevisjon, internasjonale standarder og etiske regler) og en del som består av anbefalinger (Implemenetation Guidance og Supplemental Guidance).

Internrevisjonens formål er å fremme og beskytte organisasjonens verdier gjennom å gi risikobaserte og objektive bekreftelser, råd og innsikt.

Definisjon av internrevisjon
Internrevisjon er en uavhengig, objektiv bekreftelses- og rådgivningsaktivitet som har til hensikt å tilføre merverdi og forbedre organisasjonens drift. Den bidrar til at organisasjonen oppnår sine målsettinger ved å benytte en systematisk og strukturert metode for å evaluere og forbedre effektiviteten og hensiktsmessigheten av organisasjonens prosesser for risikostyring, kontroll og governance.

Kjerneprinsipper for profesjonell utøvelse av internrevisjon

  • Har og synliggjør integritet.
  • Har og synliggjør kompetanse og tilbørlig faglig aktsomhet.
  • Er objektiv og fri for utilbørlig påvirkning (uavhengig).
  • Tilpasser seg organisasjonens strategier, mål og risikoer.
  • Er hensiktsmessig posisjonert organisasjonsmessig og har de riktige ressursene.
  • Har og synliggjør kvalitet og kontinuerlig forbedring.
  • Kommuniserer virkningsfullt.
  • Gir risikobaserte bekreftelser.
  • Er innsiktsfull, proaktiv og fremtidsfokusert.
  • Fremmer forbedring i organisasjonen.

Internrevisjon uføres i ulike juridiske og kulturelle miljøer innen organisasjoner i forskjellige sektorer med ulike formål, størrelse, kompleksitet og struktur. Selv om ulike rammebetingelser kan påvirke hvordan internrevisjonen blir praktisert i forskjellige organisasjoner, er overensstemmelse med IIAs internasjonale standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon avgjørende for å sikre at internrevisorer og internrevisjonsfunksjonen ivaretar sitt ansvar. IIA Norge oversetter de obligatoriske delene av rammeverket, IPPF, til norsk.

Last ned her: 2017 Standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon

På IIAs globale hjemmeside finner du til en hver tid oppdaterte standarder og tilhørende implementation and supplemental guidance: www.globaliia.org.

DFØ har utviklet en veiledning for statlige virksomheter som skal vurdere om de bør etablere en internrevisjon. Veiledningen gir en innføring i hva internrevisjon er i en statlig sammenheng: Trenger vi en internrevisjon?

Les mer om internrevisjon på Direktoratet for økonomistyrings sider: https://dfo.no/fagomrader/internrevisjon.

Internrevisjonens formål, fullmakter og ansvar må formelt fastsettes i en instruks for internrevisjonen. Her kan du laste ned et en eksempel på Internrevisjonsinstruks for statlig sektor.

Vi har samlet maler og eksempler til bruk for internrevisjoner i en egen VERKTØYKASSE. Siden krever innlogging.

Vil du vite mer om internrevisjon, ta kontakt: post@iia.no.