Ekstern kvalitetskontroll

Ekstern evaluering av internrevisjonsfunksjonen handler om å bidra til forbedring av internrevisjonsleveransen. Vi søker å identifisere områder som kan utvikles slik at funksjonen kan fortsette og i enda større grad skape merverdi i virksomheten. Den eksterne evalueringen fungerer også som en bekreftelse til ledelsen og styret på om internrevisjonen er organisert på en optimal måte og om kvaliteten på internrevisjonens arbeid. I følge Standard 1312 skal en ekstern evaluering av internrevisjonsavdelingen utføres minst hvert femte år. Evalueringen utføres av en uavhengig kontrollør utenfor organisasjonen. Denne eksterne evaluering kan være i form av en full ekstern evaluering eller en egenevaluering med uavhengig ekstern validering.

Vi tilbyr også en såkalt gapanalyse, som er en vurdering av hvordan utvalgte områder av internrevisjonsaktivitet er i samsvar med standardene. En slik vurdering har et begrenset omfang. Dette kan passe for nyetablerte internrevisjonsfunksjoner, ved omorganisering, i perioden mellom eksterne evalueringer. Målet er å identifisere forbedringsområder for internrevisjonsavdelingen og som kan være nyttig i forberedelsen til en ekstern evaluering. Dette er et tilbud som kan tilpasses ditt behov, så ta kontakt med oss for samtale og mer informasjon.

Hvorfor IIA Norge
IIA Norge er internrevisjonsprofesjonens egen interesseorganisasjon med formål å styrke den faglige og etiske utviklingen innenfor internrevisjon. Vi tilbyr medlemmer et nøytralt alternativ og benytter en kombinasjon av faste ansatte og egne medlemmer med god erfaring fra internrevisjonsfunksjoner i utøvelsen av oppdraget. Vi har gjennomført eksterne evalueringer av internrevisjoner av ulike størrelse og i statlig, privat og finansiell sektor.

Hva kan man forvente
Gjennomgangen vil foruten å bekrefte hvorvidt internrevisjonsavdelingen er i overensstemmelse med standardene, gi en oppsummering av vårt inntrykk av om enheten er organisert på en hensiktsmessig måte, slik at den får utnyttet de ressurser og kompetanse den disponerer for å levere verdiskapende tjenester i tråd med virksomhetens strategier og målsettinger.

IIA Norge ønsker å fremheve profesjonen og internrevisjonens viktige funksjon i en virksomhet. Vi ønsker å bidra til og belyse for styret og ledelsen hvilken nytte de kan ha av internrevisjonen. Dette kan være en mulighet til å løse opp i eksisterende utfordringer.

IIA Norge har en konstruktiv tilnærming til oppdraget og søker å skape god kommunikasjon underveis, slik ta det ikke skal være noen overraskelser i rapporten. Samtidig kan en ekstern evaluering være utfordrende. Vi vil bringe med oss ideer og forslag basert på tidligere gjennomganger for gi verdi og forbedringer til internrevisjonen.

Hvordan
Vår gjennomgang tar utgangspunkt i kvalitetsmanualen fra IIA; Quality Assessment Manual for the Internal Audit Activity som vi har tilpasset norske forhold, samt at vi har utviklet egne verktøy som vi benytter under gjennomgangen.

Gjennomgangen kan innebære:

  • Innhenting og gjennomgang av sentrale dokumenter
  • Oppstartsmøte med enheten
  • Utsendelse av spørreundersøkelse
  • Intervju med aktuelle interessenter, som administrerende direktør, styreleder, relevante direktører og andre ledere, leder av revisjonsutvalg, aktuelle mottakere av internrevisjonens rapporter og ekstern revisor.
  • Intervju med leder av internrevisjonen og noen ansatte.
  • Gjennomgang av utvalgte internrevisjonsoppdrag fra planlegging til rapportering og oppfølging av funn.
  • Avslutningsmøte med gjennomgang av rapportutkast.
  • Rapportutkastet sendes så til revidert enhet, og samtidig til IIA Norges egen kvalitetskontrollgruppe.
  • Skriftlig rapport med mulighet for muntlig presentasjon for styret/ledelsen.

Hvis oppdraget er en egenevaluering med ekstern validering (EEV) vil omfanget være mindre enn ved en full ekstern evaluering. Ved en egenevaluering med ekstern validering, har internrevisjonsenheten selv gått igjennom standardkravene, etiske regler og definisjonen av internrevisjon, og vurdert i hvilken grad og på hvilke måte enheten selv oppfyller kravene i standardene.  Ved starten av oppdraget, avleveres denne rapporten IIA Norge. Vi som ekstern evalueringspart gjennomgår rapporten og evalueringen og bekrefter denne i egen rapport. Merk at det stilles krav til kvaliteten på EEV og vi ser at den gjerne undervurderes. Ved tvil ta kontakt med oss for spørsmål, samt at vi anbefaler vårt kvalitetskurs for en grundig gjennomgang av området.

Kvalitetssikring av oppdraget
IIA Norge har etablert en egen overordnet kvalitetskontrollgruppe for å sikre konformitet i alle kontroller og en mest mulig lik vurdering av kriterier og tolkning av standardene. Rapporten blir gjennomgått og kvalitetssikret av medlemmene i overordnet kvalitetsgruppe. Vi ser dette som en klar styrke ved vår leveranse. Har du ytterligere spørsmål eller vil vite mer om ekstern evaluering, ta kontakt med oss i IIA Norge på post@iia.no.