job Stillingsannonser

Norges Bank søker Direktør Internrevisjon

Internrevisjonen skal støtte hovedstyret i sin oppfølging av Norges Banks virksomhet gjennom å gi uavhengige vurderinger og råd om bankens virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll.

Internrevisjonen skal i henhold til Sentralbankloven vurdere bankens internkontroll, rutiner og andre forhold av betydning for bankens virksomhet. Internrevisjonen rapporterer til hovedstyret via revisjonsutvalget. Leder av internrevisjonen rapporterer administrativt til sentralbanksjefen.
 
Leder av internrevisjonen skal gjennom en uavhengig rolle og et helhetlig perspektiv på virksomheten gi vurderinger og råd som bidrar til både forbedringer og trygghet for at prosesser gjennomføres som forutsatt. Leder for internrevisjonen har rett til å møte i hovedstyremøtene og anledning til å møte i hovedstyrets underutvalg ved behandlingen av saker som er relevant for å ivareta internrevisjonens oppgaver.
 
Internrevisjonen har rollen som sekretariat for hovedstyrets revisjonsutvalg.
 
Internrevisjonen består av syv ansatte. I tillegg benytter avdelingen ekstern kompetanse basert på en co-sourcing modell. 

Arbeidsoppgaver

 • Strategisk og operativ ledelse av internrevisjonens arbeid, herunder sikre kvalitet i alle leveranser og at internrevisjonens arbeid utføres i henhold til etiske regler og standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjonen
 • Lede sekretariatet for hovedstyrets revisjonsutvalg og tilrettelegge for at utvalget oppfyller mandatet gitt av hovedstyret
 • Avgi årlige uavhengige rapporter om styring og kontroll til hovedstyret i Norges Bank i tillegg til løpende vurderinger gjennom året
 • Inneha ansvaret for varslingskanal i Norges Bank og sørge for at saksbehandling i varslingssaker er i samsvar med prinsipper og retningslinjer for intern varsling
 • Bidra til god dialog med organisasjonens ledelse og øvrige ansatte, samt til god koordinering med øvrige kontrollfunksjoner, herunder representantskapets tilsynssekretariat

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på masternivå eller høyere
 • Relevant ledererfaring på strategisk og operativt nivå
 • Betydelig arbeidserfaring innen relevante fagområder som internrevisjon, virksomhetsstyring, risikostyring og etterlevelse i internasjonal virksomhet, fortrinnsvis fra kapitalforvaltning, bank eller finans
 • God kjennskap til gjeldende standarder, lovkrav og etiske krav til internrevisjon
 • God forståelse for Norges Banks rolle og samfunnsoppdrag
 • God skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk

Spesielle krav

For stillingen kreves tilfredsstillende vandel, ordnet privatøkonomi og sikkerhetsgodkjenning etter Norges Banks regelverk. Politiattest kreves fremlagt. Utdannelse og arbeidserfaring vil bli verifisert. Den som ansettes må i tillegg kunne sikkerhetsklareres på nivå HEMMELIG etter sikkerhetsloven.

Stillingens art setter særlig høye krav til uavhengighet og objektivitet, slik disse er definert i internasjonale standarder for internrevisjon.  

Personlige egenskaper

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet for stillingen, herunder:  

 • Gode lederegenskaper
 • Høy grad av selvstendighet, integritet og faglig standard
 • Evne til å bygge gode samarbeidsrelasjoner og tillit på alle nivåer både innad i organisasjonen og eksternt
 • Evne til strategisk, analytisk og helhetlig tilnærming til rollen

Vi tilbyr

 • En viktig posisjon i en sentral samfunnsinstitusjon
 • Spennende faglige utfordringer
 • Et godt arbeidsmiljø med vekt på samarbeid og deling av kunnskap
 • Konkurransedyktig lønn og arbeidsvilkår

Les mer om stillingen og søk HER.

Om Norges Bank

Norges Bank er landets sentralbank. Norges Bank skal fremme økonomisk stabilitet i landet og forvalte store verdier på vegne av fellesskapet. Banken har utøvende og rådgivende oppgaver i pengepolitikken og skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. Norges Bank forvalter egne valutareserver og Statens pensjonsfond utland (SPU) på vegne av staten. Forvaltingen av SPU skal gi høyest mulig avkastning innenfor rammene til mandatet. Norges Bank er et eget rettssubjekt og er eid av staten. Virksomheten er regulert i Sentralbankloven.

Norges Bank er underlagt offentlighetsloven og søkerlisten til stillingen er offentlig. Dersom en søker ønsker å bli unntatt offentlighet må dette begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Les mer på våre hjemmesider.