job Stillingsannonser

Ledig stilling: internrevisjonsleder UDI

Vil du lede internrevisjonen i en organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag, dyktige kollegaer og godt arbeidsmiljø?

Vi søker etter en dyktig og utviklingsorientert leder for vår internrevisjon. Hovedoppgaven til UDIs internrevisjon er å vurdere om UDIs interne styring og kontroll er tilstrekkelig, hensiktsmessig, effektiv og om den fungerer som forutsatt. Det er et mål at revisjonene skal bidra til positive endringer i UDI, og at internrevisjonens arbeid støtter opp under virksomhetens læring og forbedringsarbeid. Internrevisjonen arbeider etter IIA-standardene, og gjennomførte i 2022 en ekstern evaluering som bekreftet at vi lykkes med dette. 

Leder for internrevisjonen rapporterer til UDIs direktør, og har tett kontakt med lederne for tjenesteområdene. Leder har anledning til å møte som observatør i virksomhetens ukentlige direktørmøte. Internrevisjonen er organisert med en kjerne bestående av leder og to faste internrevisorer, supplert med en hospitant fra linjeorganisasjonen. I tillegg har leder for internrevisjonen personalansvar for de tre ansatte i sikkerhetsstaben, samt for personvernombudet. Disse har faglig uavhengige funksjoner adskilt fra internrevisjonsfunksjonen. 

Internrevisjonen har ansvaret for UDIs sentrale varslingskanal og utredning av interne misligheter, og samarbeider med sikkerhetssjefen og HR og organisasjon i disse sakene. Dette utgjør i perioder en vesentlig del av arbeidsoppgavene. 

Vi søker etter en trygg og erfaren leder som ønsker en spennende lederstilling i en dynamisk og fleksibel virksomhet, med et av Norges viktigste samfunnsoppdrag. Du er dyktig til å se helheten i UDIs komplekse risikobilde og omsetter dette i revisjoner som støtter opp om UDIs mål og strategi. Du er en god kommunikator som også utarbeider gode og poengterte rapporter som styrker ledelsens beslutningsgrunnlag. Du skaper gode relasjoner, og ser verdien i tett samarbeid med ledere og ansatte på alle nivå.  

Vi er ute etter deg som møter organisasjonen med god virksomhetsforståelse, analytisk distanse og respekt for kompleksiteten i deres virksomhet. Du har ambisjon om å videreutvikle internrevisjonen som en profesjonell og konstruktiv samarbeidspartner for ledelsen. 

Ledere i UDI forventes å leve opp til organisasjonen lederkrav. Dette innebærer at lederne oppnår resultater gjennom tydelige mål og prioriteringer, kontinuerlig forbedringsarbeid, helhet i oppgaveløsning på tvers av organisatoriske skiller og ved å se medarbeiderne. 

Prioriterte arbeidsoppgaver

 • Lede internrevisjonens arbeid med planlegging, gjennomføring og rapportering av revisjons- og rådgivningsprosjekter. 
 • Vurdere UDIs risikonivå og rapportere uakseptabel risiko til direktøren. 
 • Videreutvikle internrevisjonen slik at den skaper merverdi for interessentene, herunder holde god dialog med ledelsen. 
 • Utarbeide og forankre en årlig revisjonsplan, og fremlegge denne til godkjennelse hos direktøren. 
 • Lede, motivere og utvikle internrevisjonens medarbeidere på en god måte. Være personalleder og sparringspartner for sikkerhetsstabens og personvernombudet. 
 • Utarbeide internrevisjonens årsrapport. 
 • Forvalte UDIs varslingskanal for kritikkverdige forhold. 
 • Utrede mistanke om interne misligheter. 

Kvalifikasjoner

 • Du har høyere og relevant utdanning på mastergradsnivå. Solid og relevant erfaring kan kompensere for dette kravet. 
 • Det vil tillegges vekt om du er sertifisert som Certified Internal Auditor (CIA) eller er diplomert internrevisor. 
 • Du har solid erfaring fra internrevisjon i en kompleks virksomhet eller utvikling av virksomhetsstyring, internkontroll eller risikostyring. 
 • Du har god organisasjons- og prosessforståelse. 
 • Du har erfaring med bruk av teknologi og dataanalyser i revisjon.  
 • Du har kjennskap til standarder og «best practice» for internrevisjon. 
 • Ledererfaring fra internrevisjon, finansiell revisjon, virksomhetsstyring eller konsulentvirksomhet innen relevante fagområder kan være en fordel. 
 • Det er ønskelig med kjennskap til offentlig forvaltning og styring. 
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til nivå Hemmelig 

Vi vil vektlegge at du kan dokumentere resultater fra arbeidsområder som er relevante for stillingen.  

Personlige egenskaper

 • Du er en trygg leder med integritet, som skaper tillit på alle nivåer i organisasjonen. 
 • Du tilegner deg raskt forståelse av tjenesteområdenes virksomhet og de temaene som skal revideres. 
 • Du er dyktig til å lede, inspirere og utvikle andre. 
 • Du er tydelig og direkte, og er god på å kommunisere og samhandle med andre. 
 • Du er en relasjonsbygger og har gode mellommenneskelige ferdigheter. 
 • Du er nysgjerrig, holder deg faglig oppdatert og er en pådriver for endring.  
 • Du har svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, og er dyktig til å utarbeide strukturerte og poengterte rapporter. 

Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet. 

Vi tilbyr

Du får spennende og utfordrende oppgaver i en virksomhet med et av Norges viktigste samfunnsoppdrag. Vi har høy faglig kompetanse, stort engasjement og dyktige medarbeidere. Verdensbegivenheter påvirker jobben vår direkte, og vi er vant til å justere oss raskt etter svingningene i migrasjonen til landet. Profesjonalitet, menneskeverd og helhet er verdiene våre. De er viktige for oss, og skal påvirke hvordan vi løser oppgavene våre hver dag. 

Vi holder til i nye og flotte lokaler på Helsfyr, med en kjempegod kantine. Vi tilbyr goder som sommertid, trening i arbeidstiden, fleksitid, mulighet til å jobbe hjemme når oppgavene tillater det, og ikke minst landets aller beste kolleger (mener vi).   

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.  

Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse, vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker stilling hos oss. Vi kaller alltid inn minst en kvalifisert kandidat fra hver av disse gruppene til intervju. 

Praktisk informasjon:

Stillingen som leder for internrevisjon er kodet som seksjonsleder (kode 1211) med lønn etter avtale. Et lønnstrekk på to prosent gir deg gode ordninger for pensjon, lån og forsikringer i Statens pensjonskasse.  

Du søker på stillingen via søknadssystemet WebCruiter og du må fylle ut CV- og søknadsfeltet. Du må også legge ved vitnemål, som kan lastes ned fra Vitnemålsportalen (vitnemalsportalen.no). Dersom du har utdanning fra utlandet, må den være godkjent av NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (hkdir.no).  

Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Det er mulig å be om å bli utelatt fra denne listen. I så fall må du begrunne hvorfor du ønsker det. Hvis vi beslutter at vi ikke kan innvilge ønsket ditt, tar vi kontakt med deg.   

Ønsker du mer informasjon om stillingen, kan du kontakte

Direktør Frode Forfang, 23 35 19 00 eller Seniorrådgiver Rekruttering Kaja Onsum Rasmussen-Moseid, 415 25 609.

Søknadsfrist 10. desember 2023. SØK HER