Praktisk internrevisjon

Kurs17.09.2019 - 19.09.2019 Kl. 09:00 - 15:00 Bjørvika Konferansesenter

I løpet av disse dagene vil vi gi innføring i planlegging, gjennomføring og rapportering av internrevisjonsprosjekter. Ved hjelp av case og diskusjoner vises god praksis for gjennomføring av enkeltprosjekter, men også knytningen til virksomhetens helhetlige risikostyring, revisjonens årsplan og rapportering til ledelsen og styret berøres i kurset.

Formål med kurset er å gi deltakerne forståelse for hele revisjonsprosessen, med hovedvekt på praktisk gjennomføring av det enkelte revisjonsprosjekt. Dette oppnås gjennom en kombinasjon av forelesning og praktiske eksempler, diskusjoner og gruppearbeid.

Lær å håndtere varslingsaker – og menneskene som er involvert

Kurs23.09.2019 Kl. 08:30 - 16:30 IIA Norge

Kurset gir en innføring om hva varsling er, inkludert vesentlig jus og grunnleggende innsikt i hvordan varslingsaker saker påvirker enkeltmennesker og organisasjoner. Du får en konkret veiledning (guide) i hvordan varslingsaker skal saksbehandles. Kurset skal bevisstgjøre deltakerne om lederes rolle i å løse varslingsaker på en korrekt og omsorgsfull måte og skape dialog rundt de utfordringer deltakerne selv ser ved varslingsproblematikk.

Introduksjon til helhetlig og proaktiv risikostyring

Kurs16.10.2019 Kl. 08:30 - 16:30 IIA Norge

Kjernen i god governance er risikostyring. Med risikostyring forstår vi prosesser for å identifisere, evaluere og håndtere risiko i virksomheten. En sentral utfordring i virksomheten er å ha god forståelse for risikobildet og finne den rette balansen mellom hensynet til effektivitet og kontroll, samt kunne gripe muligheter identifisert gjennom denne prosessen.

God risikostyring skal skape trygghet for at virksomhetens strategi operasjonaliseres på best mulig vis samtidig som gjeldende interne og eksterne krav ivaretas. Funksjoner som compliance, risiko og internrevisjon opererer alle ut fra en risikobasert tilnærming.

Kurset gir en innføring i proaktiv og helhetlig risikostyring og består av praktiske foredrag samt caser fra privat og offentlig sektor.

Misligheter

Kurs28.10.2019 - 29.10.2019 Kl. 08:30 - 16:30 IIA Norge

Mål for kurset

Gi deltakerne god basiskunnskap om hva misligheter er, hvordan misligheter oppdages og metoder for undersøkelse av mistanker.

Gi veiledning om etterlevelse av IIA standarder for avdekking av misligheter.

Bevisstgjøre deltakerne i sammenhengen mellom forebyggende og avdekkende metoder.

Deltakerne vil få en god oversikt over hvilke fremgangsmåter for undersøkelser som erfaringsmessig gir best resultater, og hvilke fremgangsmåter som øker risiko for regelbrudd ved undersøkelse av mistanker.

Gi veiledning i hvordan misligheter skal rapporteres til ledelsen, styret og til myndighetene.

 

Program

Dag 1 gir en helt grunnleggende forståelse av misligheter, hvordan de oppdages og hvilke metoder som kan benyttes for å avdekke mistanke. Gjennom grunnkurset blir deltakerne gitt nødvendig kunnskap for å forstå hvilke sentrale oppgaver som skal utføres for å sikre informasjon, innhente informasjon gjennom samtaler/intervjuer og ved bruk av dataanalyser.

Deltakerne får en beskrivelse av ulike kategorier av misligheter og hva som er de typiske trekkene ved de enkelte kategoriene. Det blir gitt en rekke eksempler på misligheter og hvordan de ble avdekket.

Deltakerne vil få innsikt i metodebruk og hvilke fremgangsmåter som benyttes ved gransking/ undersøkelse av mistanke. Det blir også lagt vekt på å formidle kunnskap om hvordan internrevisor kan avdekke misligheter som ledd i revisjonsoppdrag og ved bruk av analyseverktøy.

Dag 2 vil gå i dybden på temaer som intervju- og samtaleteknikk, sikring og søk i elektronisk lagret informasjon og regnskapsanalyser som ledd i undersøkelser ved mistanke om misligheter.  Vi vil også gjennomgå myndighetskontakt og informasjon til ledelsen og styret i mislighetssaker.

 

Skriv så det selger!

Kurs31.10.2019 Kl. 09:00 - 16:30 IIA Norge

I dette kurset vil gi, gjennom foredrag, gruppearbeid og diskusjoner, se på hva som gjør at en tekst blir lest. Hvordan kan vi skrive klarer og tydeligere? Hvordan kan vi presentere teksten slik at den blir lest?
Og er tekst alltid det beste verktøyet for å gi oversikt i rapporter? Kombiner kurset med «Intervjuteknikk» å få kr 1000 i avslag.

Intervjuteknikk med Håkon Haugsbø

Kurs01.11.2019 Kl. 08:30 - 16:00 IIA Norge

Den erfarne gravejournalisten Håkon Haugsbø er kjent for sine nærgående intervjuer i blant annet NRK Brennpunkt. På dette kurset lærer han bort teknikkene og metodene som gjør deg til en bedre intervjuer. Haugsbø deler sine erfaringer fra et kvart århundre i journalistikken, og gir deg nyttige tips til enkle metoder for å lykkes i intervjusituasjonen.

GRC: Fra silo til sømløs, Modul 2

Kurs12.11.2019 - 13.11.2019 Kl. 09:00 - 16:00 IIA Norge

Vi har satt sammen et modulbasert program med hovedfokus på roller, ansvarsområder og mandater til funksjonene risikostyring, compliance og internrevisjon. Ved å gjennomføre alle modulene får deltakerne en god helhetlig forståelse av sentrale governance prosesser, grensesnitt og samspill mellom de ulike funksjoner.

Praktisk internrevisjon

Kurs22.09.2020 - 24.09.2020 Kl. 10:00 - 16:00 Bjørvika Konferansesenter

I løpet av disse dagene vil vi gi innføring i planlegging, gjennomføring og rapportering av internrevisjonsprosjekter. Ved hjelp av case og diskusjoner vises god praksis for gjennomføring av enkeltprosjekter, men også knytningen til virksomhetens helhetlige risikostyring, revisjonens årsplan og rapportering til ledelsen og styret berøres i kurset.

Formål med kurset er å gi deltakerne forståelse for hele revisjonsprosessen, med hovedvekt på praktisk gjennomføring av det enkelte revisjonsprosjekt. Dette oppnås gjennom en kombinasjon av forelesning og praktiske eksempler, diskusjoner og gruppearbeid.