De internasjonale menneskerettighetene er tatt inn i en rekke standarder for ansvarlig forretningsførsel for næringslivet. Nasjonalt og internasjonalt er det avdekket flere saker hvor sårbare mennesker blir utnyttet. Dette viser at Human Rights Due Dilligence stadig er aktuelt.


Av ELISABETH AASERUD, Prosjektleder Konsernrevisjonen Avinor og MARIT TRODAL, Prosjektleder IIA Norge

 Om Avinor

Avinor er et statlig aksjeselskap eid av Samferdselsdepartementet. Selskapet har ansvar for drift av 45 lufthavner fordelt over hele landet, og en samlet flysikringstjeneste for sivil og militær sektor. Virksomheten skal drives på en sikker, effektiv og miljøvennlig måte. Eier har høye forventninger til Avinors arbeid med samfunnsansvar. Samfunnsansvaret er integrert i strategisk planlegging og skal sikre ansvarlig forretningsførsel.

Avinor er en betydelig innkjøper av varer og tjenester. Drift av 45 lufthavner over hele landet medfører et stort omfang av større og mindre byggeprosjekter. Det aller største er utbyggingen av terminal to på Oslo Lufthavn Gardermoen. Prosjektet har pågått i perioden 2012-2017 og har en prislapp på 14 milliarder kroner. Det har bestått av mer enn 150 kontrakter og 600-700 underentreprenører med ansatte fra flere land.

Compliance i Avinor

Mari Wiken er Complianceansvarlig i Avinor og med 15 års fartstid har hun god oversikt over utfordringer og risikoområder selskapet er eksponert for.

Hva er bakgrunnen for at Avinor opprettet en compliance enhet og hvilket mandat har den?
Med bakgrunn i den risikoeksponeringen Avinor er utsatt for, og de forventningene eier og samfunnet for øvrig har til oss ble det besluttet å opprette en compliance funksjon i selskapet i 2014.

Funksjonens formål er å promotere compliance i virksomheten. Den skal ha en forebyggende, rådgivende og kontrollerende rolle, bistå ledelsen med rådgivning i spørsmål om regeletterlevelse og bidra til virksomhetens etterlevelse av gjeldende eksterne og interne krav og forventninger. Dette innebærer bl.a å gi råd om risikobegrensende tiltak, om akseptabel adferd og praksis i forhold til tolkning av eksterne og interne regler, samt sørge for opplæring og trening. Funksjonen har et særskilt fokus på antikorrupsjon, misligheter og arbeidslivskriminalitet. Når det gjelder arbeidslivskriminalitet skal compliancefunksjonen definere innholdet i Avinors påseplikt og stille krav til virksomheten, foreslå relevante tiltak, kontrollere hvordan Avinor følger opp sitt ansvar og etablere sanksjoner ved manglende etterlevelse.

Hvordan har dere jobbet med å kartlegge risiko? Hvilke erfaringer har dere gjort dere?
I en stor organisasjon som Avinor vil det være en risiko for brudd på de etiske retningslinjene og andre lover og regler. Sammen med konsernrevisjonen gjennomførte vi i 2016 en risikoworkshop hvor ansatte fra flere deler av konsernet var representert. I denne workshopen kom 3. partsrisiko, samt risiko knyttet til kontraktsoppfølging, anskaffelser og utbyggingsprosjekter høyt opp.

Blant tiltakene som ble identifisert var å sikre risikovurdering av alle 3. parter og utføre Integrity Due Diligence (IDD), samt å implementere systematisk oppfølging av viktige leverandører. Konsernledelsen har nå vedtatt å inngå samarbeidsavtale med Skatt Øst om forsterket innsats mot arbeidsmarkedskriminalitet. Vi ser for oss at bygg & anleggskontrakter og – prosjekter vil bli omfattet av samarbeidsavtalen. Vi ønsker også å vurdere andre bransjer, eksempelvis renhold.

Formålet med avtalen er å etablere et løpende samarbeid som forsterker og utvikler effekten av partenes tiltak mot arbeidsmarkedskriminalitet. Målet med samarbeidet er å utveksle opplysninger som bidrar til å sikre Avinor seriøse leverandører og underleverandører som opptrer i samsvar med norsk skatte- og avgiftslovgivning. Virkeområdet for avtalen er Avinors leverandører og underleverandører, som representerer bransjer som er risikoutsatt for skatte- og avgiftskriminalitet. Samarbeidsavtalen vil gjelde for kontrakter Avinor har over hele landet.

Menneskerettigheter kan være så mangt, men hvilke er spesielt relevante for Avinor?
Når det gjelder menneskerettigheter har vi ikke satt oss ned og vurdert konkret hvilke menneskerettigheter som treffer oss spesielt. Det er jo flere som er relevante, f.eks Right to enjoy just and favorable conditions of work, Right to privacy, Right to freedom of association, Right not to be subject to slavery, servitude or forced labour, og Rights to liberty and security of the person1.

Når det er sagt, så er antikorrupsjon og sikring av at arbeidsforhold er i tråd med de universelle menneskerettigheter og med gjeldende avtaleverk i arbeidslivet sentrale elementer i dialogen med Avinors leverandører av varer og tjenester. Avinor har også inngått en avtale med StartBANK. StartBANK har et samarbeid med Skatteetaten om tilgang på skatteog avgiftsinformasjon som oppdateres i sanntid. StartBANK gir tilgang til kvalitetssikret informasjon om blant annet leverandørenes forsikringer, standarder for samfunnsansvar (CSR), HMS- og kvalitetsstandarder, sikkerhetserklæringer og økonomiske tall. Videre har vi en avtale om ansvarlig leverandøradferd med tilhørende prinsipper. Vi inngår avtaler pr. leverandør hvor de forplikter seg til overholdelse av blant annet menneskerettigheter. Disse avtalene er oversatt til mange språk.

Jeg vil også trekke frem at Avinor er medlem av Transparency International, at vår samfunnsansvarsrapport som er utarbeidet i henhold til Global Reporting Initiative (GRI, versjon 4), og at Avinors arbeid med samfunnsansvar bygger på OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv.

Hvordan har dere jobbet på utbyggingsprosjektet på Gardermoen? Hvordan tror du modenheten er rundt dette temaet ellers i bransjen eller i norske virksomheter generelt?
Som leder av varslingsutvalget er jeg opptatt av at varslingskanalen vår skal være tilgjengelig for både ansatte og andre. Det er en uavhengig kanal hvor de kan varsle om potensielt kritikkverdige forhold. Dette er viktig for at vi skal kunne ta tak i de sakene som kommer, lære av dem og jobbe for at det ikke skal skje igjen. Da utbyggingen på Gardermoen pågikk fikk vi laget såkalte varslingsplakater som informerte om hvordan man går frem for å varsle. Plakatene ble trykket opp på flere språk, inkludert norsk og engelsk, og hengt opp på HMS-tavler på byggeplassen.

Utbyggingen av terminal to (T2) på Gardermoen ble ledet av ÅF Advansia som var hoved-entreprenør. De laget en oversikt over hvilke lover og regler selskaper må forholde seg til, blant annet i forhold til sosial dumping. Formålet var å avdekke forhold som har vært konkurransevridende fordi tilbydere har gjort besparelser ved ikke å forholde seg til regelverk som blant annet sikrer gode arbeidsforhold for arbeidstakere. Oversikten til ÅF Advanisa ble svært omfattende og resulterte etter hvert i en sjekkliste på 260 sider!

I følge Økokrim er ca. 20 % av bedrifter bevisst kriminelle, 20 % er ikke kriminelle og 60 % er i en gråsone og vet ikke hvordan de skal være ‘in compliance’ med alle de lovene og reglene som de treffes av. På T2 prosjektet var det en egen LO-koordinator som gikk rundt på byggeplassen og snakket med ansatte hos den enkelte leverandør for å kartlegge om det var tilfredsstillende arbeidsforhold. I tillegg var det ukentlige møter hvor man diskuterte ulike risikoforhold og det ble gjennomført revisjoner hvor man med utgangspunkt i en hovedleverandør tok for seg hele leverandørkjeden ned til bemanningsbyråer. I disse prosessene fant man flere brudd som måtte følges opp.

Det er derfor utrolig viktig at det er full fokus på IDD – også her hjemme.