Om Compliance

Om Compliance

Fremveksten av compliancefunksjoner er relativt fersk og den begynte i USA like etter tusenårsskiftet. Etablering av compliancefunksjoner var en direkte konsekvens av flere næringslivsskandaler, med Enron-skandalen i 2001 som den største. Skandalene førte til skjerpede lovkrav og erkjennelsen av svakheter i regulatorisk risikostyring og internkontroll. Ikke-amerikanske virksomheter fulgte etter, og etter hvert har også flere norske virksomheter etablert en compliancefunksjon.

På norsk kan ”compliance” oversettes både med ”samsvar” og med ”etterlevelse”, og da underforstått samsvar og etterlevelse av lover, regler og retningslinjer. Det er ikke etablert en norsk betegnelse på funksjonen og fortsatt er det for mange noe uklart hva funksjonen skal gjøre og hva rollen innebærer. Det er derfor et behov for å tydeliggjøre funksjonens rolle, samt hvilke forutsetninger som må være oppfylt for at compliancefunksjonen skal kunne forvalte sitt ansvar og sine oppgaver på en forsvarlig måte.

Nettverk Compliance

Nettverk Compliance er en møteplass for folk som jobber med compliance, uavhengig av bransje og sektor. Foruten å gi unike nettverksmuligheter, samler og utvikler nettverket veiledninger og maler til hjelp i compliancearbeidet. Vi arrangerer medlemsmøter, seminarer og utvikler relevante kurstilbud.

Nettverket er bransjeuavhengig og åpent for alle som jobber med eller har interesse av fagområdet. Nettverket er en del av IIA Norge, men administreres av et eget arbeidsutvalg med representanter fra compliancemiljøer innen ulike bransjer.

For mer informasjon, kontakt oss gjerne på compliance@iia.no