Veileder for Risikostyringsfunksjonen

Veilederen beskriver risikostyringsfunksjonens hensikt, ansvar og oppgaver, samt forutsetninger og suksesskriterier på tvers av bransjer. Prinsippene i veilederen kan også være nyttige for virksomheter som mangler en egen Risk Manager, men som ivaretar lignende arbeidsoppgaver under en annen stillingsbetegnelse.

Fagkonferanse offentlig revisjon

Vi takker for to veldig spennende og interessant dager der digitalisering og innovasjon sto i sentrum for den Nasjonale fagkonferansen i offentlig revisjon. Her kan du laste ned foredragene som er gjort tilgjengelig for deltakerne.

Hvem har ansvar for at internkontrollen fungerer?

I de siste dagers medieoppslag kan man få et feilaktig inntrykk av at internrevisjonen har ansvaret for at internkontrollen fungerer tilfredsstillende. Økt kompleksitet i mange typer virksomheter har de siste par tiår tydeliggjort betydning av god og effektiv eierstyring og selskapsledelse.