Governance: Risikostyring, compliance og internrevisjon - BI Nydalen

25. Apr - 30. Jun 2019

Governance: Risikostyring, compliance og internrevisjon – BI Nydalen

25.04.2019 - 30.06.2019 Kl. 00:00 BI

Formålet med governance er å sikre at virksomheten skaper verdier og når sine mål, samtidig som man følger gjeldende lover og regler. Dette Master of Management programmet på BI lærer deg hvordan risikostyring, compliance og internrevisjon sammen med andre funksjoner bidrar til god governance, og en sikker og effektiv måloppnåelse. Du vil også lære om hvordan foretak og organisasjoner håndterer digitaliseringens betydning for styring og kontroll, samt om cybersikkerhet, integrert rapportering, outsourcing, misligheter, hvitvasking og anti-korrupsjon.

Programmets samlinger

Sentrale elementer i governance: I den første samlingen lærer du om hvilke elementer som ligger til grunn for god virksomhetsstyring og samspillet mellom dem, og du får også en oversikt over hele programmet og dets fagområder. Modulen inkluderer også en e-læringsdel; Introduksjon til internrevisjon.

Helhetlig og proaktiv risikostyring: Kjernen i governance er risikostyring. Prosessen består av å identifisere, evaluere og håndtere alle former for risiko i det enkelte forretningsområdet og på tvers av organisasjonen. God risikostyring skaper trygghet for at organisasjonens strategi operasjonaliseres på beste måte, samtidig som interne og eksterne krav og rammeverk ivaretas.

Internkontroll og compliance: Internkontrollen er en integrert del av risikostyringen. Internkontroll er en prosess som består av kontinuerlige oppgaver og aktiviteter, iverksatt og utført av virksomhetens styre, ledelse og øvrige ansatte. Denne modulen gir deg en helhetlig forståelse av hvordan internkontrollen er et verktøy for effektiv måloppnåelse og risikohåndtering. Rollen, organisering og ansvarsområdene til compliancefunksjonen tas også opp her.

Et globalt perspektiv – studietur til Sveits: I St. Gallen/Zürich får du et internasjonalt perspektiv på internrevisjon og corporate governance og hvordan dette praktiseres i ulike miljøer. Foreleserne er fra Universität St. Gallen og fra internasjonalt orienterte sveitsiske bedrifter, offentlig forvaltning og organisasjoner.

Internrevisjon og god virksomhetsstyring: Her lærer du mer om internrevisjonens rolle og mandat, inkludert hva som ligger i det internasjonale rammeverket. Du får også eksempler på hele revisjonsprosessen; fra risikovurdering, gjennomføring, rapportering og oppfølging. Modulen tar også for seg ulike typer oppdrag og hvordan internrevisjonsfunksjonen samarbeider med toppledelse, revisjonsutvalg og styre. Du får også en oppsummering av alle temaene, slik at du får se helheten av hva god governance er og hvordan det best kan integreres.

For mer informasjon og påmelding, gå til www.bi.no.

Påmelding til: Governance: Risikostyring, compliance og internrevisjon – BI Nydalen

Standardkostnad:
Medlemskostnad:

Felter markert med * (asterisk) er påkrevd.

Påmelding er ikke tilgjengelig.

Påmelding

Forelesere