job Introduksjon

Introduksjon til helhetlig og proaktiv risikostyring

Kurset dekker følgende:

Kjernen i god governance er risikostyring. Med risikostyring forstår vi prosesser for å identifisere, evaluere og håndtere risiko i virksomheten. En sentral utfordring i virksomheten er å ha god forståelse for risikobildet og finne den rette balansen mellom hensynet til effektivitet og kontroll, samt kunne gripe muligheter identifisert gjennom denne prosessen.

God risikostyring skal skape trygghet for at virksomhetens strategi operasjonaliseres på best mulig vis samtidig som gjeldende interne og eksterne krav ivaretas. Funksjoner som compliance, risiko og internrevisjon opererer alle ut fra en risikobasert tilnærming.

Kurset gir en innføring i proaktiv og helhetlig risikostyring og består av praktiske foredrag samt caser fra privat og offentlig sektor.

TidspunktTemaFordeling
8:30 – 9:00Registrering og kaffeMarit Trodal IIA Norge
9:00 – 9:30Introduksjon – risiko og risikostyringMartin Stevens, Gjensidige ForsikringOle Martin Kjørstad, Norges Bank
9:30 – 10:30Hvordan foregår risikostyringen? Rammeverk, prosess og metodeOle Martin Kjørstad
10:30 – 10:45Kaffepause 
10:45 – 11:30Organisering og rapporteringMartin Stevens
11:30 – 12:00Risikostyring i det offentligeRandi Boljø Hardy, Forsvaret
12:00 – 12:45Lunsj 
12:45 – 13:15RisikomodenhetAyse NordalUndervisningsbyggOle Martin Kjørstad
13:15 – 14:30AnalysemetoderAyse Nordal
14:30 – 15:00Fallgruver og suksesskriterierMartin Stevens
15:00 – 16:00Konkurranse og oppsummeringPlenum

Denne aktiviteten har gått ut