job Fysisk kurs

Hybrid: Hvordan kvantifisere risiko?

I dette kurset får du en innføring i hvordan ulike risikoer kan kvantifiseres.

Alle virksomheter lever med risiko. I dette kurset vil vi se nærmere på det økonomiske omfanget av risikoen.

  • Hvor mye kan vi tape på ett år?
  • Hvor mye kan hele virksomhetens økonomiske verdi svekkes?

Et viktig spørsmål er også hvordan den økonomiske risikoen samsvarer med virksomhetens evne til å bære risiko – et spørsmål som henger sammen med virksomhetens holdning til risiko, også omtalt som risikoappetitt.

Kurset handler om hvordan ulike former for risiko kan kvantifiseres og vil adressere:

  • markedsrisiko knyttet til alle former markedsbevegelser, som kan være alt fra renter og kraftpriser til eiendoms- og aksjeverdier
  • motpartsrisiko, også kalt kredittrisiko, knyttet til kunder og kontraktsmotparter
  • operasjonell risiko, typisk alt som kan gå galt i den operative og administrative driften
  • strategisk risiko, både fra eksterne forhold og fra strategiske beslutninger.

Fokus vil først og fremst være på virksomheter utenfor finansnæringen, og vil ikke adressere finansmyndigheters krav til risikoberegninger og kapitaldekning.

Vi tar utgangspunkt i et case med regneoppgaver for deltagerne. Målet er å sette den enkelte i stand til å gjøre et anslag på økonomisk risiko i egen virksomhet.

Målgruppe

Personer som arbeider med virksomhetsledelse, risikostyring, internrevisjon eller controllere.

Program

0900-1030– Kategorisering av risiko
– Kvantifisering av markedsrisiko (renter, valuta, priser på innsatsfaktorer,
eiendomsverdier, energipriser mv)
– Kvantifisering av motpartsrisiko (kredittrisiko)
– Effekten av tiltak som reduserer markeds- og motpartsrisiko
1030-1045Pause
1045-1200– Kvantifisering av operasjonell risiko
– Effekten av forsikring/assuranse
1200-1245Lunsj
1245-1345– Strategisk risiko
– Samlet økonomisk risiko for virksomheten
1345-1400Pause
1400-1500– Samlet risiko vurdert i forhold til risikobærende evne
– Kommunikasjon om risiko til ledelse, styre og eiere

Forkunnskaper

Dette er et introduksjonskurs som ikke krever forkunnskaper.

Kursleder

Trond Brevik er siviløkonom fra NHH og UCLA og har arbeidet med risikostyring i energibransjen siden 1992. Han har siden 2003 drevet egen rådgivningsvirksomhet innenfor risikostyring.  

Hybrid kurs

Vi åpner for muligheten til å delta over Teams, men anbefaler fysisk deltakelse for de som har mulighet.

CPE

Deltakelse på kurset gir 6,5 vedlikeholdspoeng.

Hybrid kurspåmelding

    Kryss av for om du ønsker å delta fysisk eller digitalt.