job e-læring/on-demand

e-læring: PSD2

Det er en stund siden PSD2 (betalingstjenestedirektivet) trådte i kraft – hvordan er den nye hverdagen?

Payment Service Directive 2 (PSD2) er EU direktivet som regulerer betalingstjenester i EU’s indre marked. Deler av regelverket er forankret i norsk lov gjennom finansforetaksloven og betalingssystemloven.

PSD2- rammeverket åpner for nyskaping og muligheter gjennom økt innovasjon, samt styrket sikkerhet for nettbetaling.

PSD2 var på forhånd forventet å gi økt konkurranse og et mer sammensatt risikobilde for betalingstjenester. Nye aktører (tredjeparter) skal nå kunne få tilgang til informasjon om kundens konti og transaksjoner gjennom tekniske grensesnitt (APIer) etter samtykke fra kundene. Alle banker må tilby minst ett grensesnitt for å gi tredjeparter tilgang til brukers betalingskontoer. Spillereglene er endret og finansbransjen i endring.

Dette kurset er et redigert opptak av halvdagsseminaret som ble gjennomført 10. mars. Seminaret er inndelt i 6 deler på til sammen 2 timer og 45 miutter. Du får tilsendt lenke til opptak og foiler.

Seminaret tar sikte på å belyse følgende spørsmål:

  • Hvordan ser markedet ut nå? Hva er fallgruver og veien videre?
  • Hva er Finanstilsynets betraktninger og erfaringer?
  • Hva er risikoer knyttet til dataformidling mellom banker og databrukerne?
  • Hvordan jobber banker med implementering av PSD2 i praksis?
  • Hva er viktig for brukere av PSD2 data?
  • Hva bør internrevisjonen gjøre?

Del 1 PwC – Generelt om PSD2 – hvordan ser det store bildet ut i dag

Lars Erik Fjørtoft, partner og leder for Risk Advisory Services i PwC. Lars Erik har jobbet med betalingstjenester i en årrekke også før han startet i PwC, som daglig leder for Bankenes standardiseringskontor/BITS. Han vil søke å gi oss en redegjørelse for hva som er det store bildet på PSD 2 nå, herunder implikasjoner for banker og tredjepartsbrukere. Videre vil han dele gi sine tanker om hva som kommer til å skje i markedet fremover.

Del 2 Finanstilsynet – PSD 2 (20:05)

Olav Johannessen, seksjonssjef tilsyn med IT og Betalingstjenester i Finanstilsynet vil innledningsvis redegjøre for hensikten med PSD2 direktivet for deretter omtale Finanstilsynets betraktninger og erfaringer omkring implementeringen av direktivet, og utfordringer og risikoaspekter knyttet til både implementeringen og etterlevelsen av PSD2 regelverket.

Del 3 Mastercard Payment (tidligere NETS) – Formidling av data (1:01)

Georg Olav Ramstad, Head of Open Banking Sales and Business Development i Mastercard Payment vil beskrive utviklingen i markedet med tanke på hvilke typer selskaper som har tatt i bruk Open Banking tjenester, hvordan og hvorfor. Han vil videre gi sitt syn på hvordan tjenester basert å Open Banking data har hjulpet privatpersoner og bedrifter under den pågående Covid-19 pandemien. Til slutt vil han dele noen tanker om hvordan han forventer at den regulatoriske utviklingen vil være på dette området fremover.

Del 4 SpareBank 1 – Hvordan implementere direktivet i 14 banker samtidig (1:29)

Thor Ragnar Klevstuen, fagsjef innovasjon og forretningsutvikling betaling i SpareBank 1 Utvikling vil redegjøre for hvordan SpareBank 1 har tatt tak i direktivet og jobbet med implementeringen av dette inn mot SpareBank 1 alliansebanker. Han vil informere om hvordan stadig nye detaljer fra EBA (European Banking Authority) og Finanstilsynet har medført endringer i tilnærming. Avslutningsvis vil han dele sitt syn på hvordan han mener at direktivet også gir nye muligheter for bankene til å tilby forbedrete kundeopplevelser.

Del 5 Neonomics – Open banking konseptet og deres erfaring rundt PSD2 i praksis (1:53)

Christoffer Andvig, CEO i Neonomics

Del 6 DNB – Noen betraktninger fra internrevisor vedrørende PSD2-revisjon (2:16)

Erik Nordli og Tommie Gallefoss, fra konsernrevisjonen i DNB, vil redegjøre for hvordan det arbeides med å gjennomføre PSD2-revisjoner.

Vedlikeholdspoeng/CPE

Du får 3 poeng for deltakelse på denne aktiviteten.

Kurspåmelding