Av ELI MOE-HELGESEN Risk Advisory Services, PWC


De siste 13 årene har PwC årlig gjennomført en global undersø­kelse av trender innenfor internrevisjonsprofesjonen. Et tydelig trekk gjennom de siste årene har vært at internrevisjonens viktigste interessenter – styret og ledelsen i virksomheten – forventer mer, og at internrevisjonen kontinuerlig har evnet å levere stadig høyere verdi. Men i 2017-undersøkelsen faller interessentenes tilfredshet for første gang på flere år. Hva kan dette skyldes?

Andelen selskaper som opplever at internrevisjonen er klart verdifull for virksomheten, falt fra 54% i 2016 til 44% i år – den laveste andelen på fem år. Den gode nyheten er at omtrent like mange av de samme selskapene ønsker at internrevisor skal påta seg en viktigere rolle, slik at virksomheten blir bedre i stand til å håndtere interne og eksterne hendelser som verken lar seg planlegge eller forutse.

OM UNDERSØKELSEN:
Undersøkelse er basert på en spørreundersøkelse med svar fra 1.892 personer fra hele verden. Av disse er 58% ledere av internrevisjon og 42% er internrevisjonens hovedinteressenter; styremedlemmer, medlemmer i revisjonsutvalg eller ledere internrevisjonen rapporterer til. I tillegg er det gjennomført 70 dybdeintervjuer.

Mer komplekse trusler og muligheter. Henger internrevisjonen med?

Næringslivet i både privat og offentlig sektor står overfor betydelige endringer. Både interne og kunderettede prosesser digitaliseres, et grønt skifte er på vei, mange bransjer står overfor nye aktører og gamle forretningsmodeller utfordres. Og i dette bildet søker interessenter og brukere av internrevisjonen støtte og bidrag til verdiskaping fra sine internrevisjonsfunksjoner. Styret og ledelsen sier det er særlig viktig at internrevisjonen utviser evne til fleksibilitet og tilpasning i tider som disse. Vi spurte hvilke krefter styre og ledelse er mest bekymret for, og utfordringer som endret regulering, endringer i forretningsmodeller, cyber-trusler, finansiell stress og teknologi scorer høyt. Dette stemmer godt overens med hva vi observerer i Norge. Norske virksomheter forteller at de står overfor mer komplekse trusler og muligheter enn før. Risikoen kommer fra nye kilder og påvirker selskapene raskere.

Styret og ledelsen ønsker internrevisjonens bidrag

Internrevisors gylne mulighet – og store utfordring – er å spille en enda større rolle i møte med disse populært kalt disruptive kreftene. Evner vi ikke å bidra på disse viktige områdene risikerer vi som jobber med internrevisjon å utspille vår rolle. Den gode nyheten er at internrevisjonens støtte og innsikt er ønsket. Undersøkelsen viser at interessentene ønsker at internrevisjon skal spille en stadig viktigere rolle. Mens få (7%) vurderer at internrevisjonen i dag spiller en strategisk viktig rolle, ønsker nesten halvparten (48%) at internrevisjonen skal ta en slik rolle i virksomheten i løpet av de neste fem årene.

Statistikk fra undersøkelsen

Figur 1 – Hvor mange av internrevisjonens interessenter mener internrevisjonen bidrar til vesentlig verdi for virksomheten

 

Hva gjør de beste?

I undersøkelsen er det en gruppe på ca. 18% av internrevisjonsfunksjonene som får vesentlig bedre tilbakemeldinger fra styret og ledelsen enn resten av virksomhetene. Vi har kalt disse «agile» internrevisjoner, og har forsøkte å identifisere hva disse gjøre annerledes enn resten av populasjonen. Og det er noen forhold som ser ut til å peke seg ut.

 

Statistikk fra undersøkelsen

Figur 2 – Hva er de viktigste kreftene som antas å ville påvirke virksomhetene fremover?

 

De internrevisjonsfunksjonene som oppfattes som mest verdiskapende…

• ser ut til å være mer fokusert på endringer og disrupsjon, og inkluderer dette inn i sine internrevisjonsplaner

• har forbedret prosessen for risikokartlegging og -vurdering, og tar større hensyn til strategisk risiko i sitt arbeid

• jobber i større grad enn resten av populasjonen tett med andre risiko-/ compliancefunksjoner, og bidrar til en mer enhetlig risikoprosess på tvers av ulike interne funksjoner

• har endret fokus og sammensetning av porteføljen av revisjonsprosjekter, og jobber mer med risikoer som er av strategisk betydning for virksomheten

• omstiller og «fremtidsretter» sine avdelinger oftere, og investerer i teknologi og analysekapasitet

• bruker i større grad prosjektledere og teammedlemmer med kompletterende typer kunnskap som kommer utenfra egen organisasjon.

 

Statistikk fra undersøkelsen

Figur 3 – Hvilke endringer er mest sannsynlige, hvilke påvirkning kan disse  gi?

Veien videre – Alltid beredt!

Vår klare holdning er at mange virksomheter – både offentlige og private – kan hente betydelig verdi fra sin internrevisjon. Evne til å forstå risiko og justere fokus ut fra endring ser ut til å være fellesnevnerne for de virksomhetene hvor internrevisjonen oppleves som mest verdifulle for sine interessenter. I likhet med speiderbevegelsen må internrevisor rett og slett alltid være beredt. Det forutsetter at hun eller han løfter blikket og ser konturene av gryende endringer før de oppstår. I tillegg til å skimte endringene, må internrevisor også vite hva det betyr for selskapet og hvordan de skal reagere. Derfor må internrevisor samarbeide tett med andre deler av organisasjonen, samt investere i ny og relevant teknologi for å styrke sin analysekapasitet. Vil du lese mer om undersøkelsen, se https://www.pwc.com/us/2017internalauditstudy

 

Statistikk fra undersøkelsen

Figur 4 – Hva gjør de beste?