Introduksjon til internrevisjon

Kurs06.09.2017 Kl. 09:00 - 17:00 KPMG

På denne dagen vil vi gi en innføring i internrevisors roller og ansvar, begrepsavklaringer og definisjoner, samt hvilke etiske regler og hvilke krav som ligger i internrevisjonens standarder.

Formål med kurset:
Gi deltagerne de nødvendige grunnkunnskaper i internrevisjon gjennom introduksjon til internrevisjonens rammeverk, spesielt rettet mot de obligatoriske delene. Innholdet i kurset er nødvendig basiskunnskap for kurset Praktisk Internrevisjon.

Den vanskelige samtalen – misligheter, arbeidsmiljøkonflikter, personalsaker og varslingssaker

Kurs19.09.2017 Kl. 09:00 - 17:00 PwC, Bjørvika

På alle arbeidsplasser oppstår det vanskelige situasjoner der det er viktig å kartlegge hva som faktisk har skjedd. I slike saker er samtaler et viktig verktøy for å fremskaffe informasjon.

På denne dagen vil du lære hvordan du skal planlegge og gjennomføre den vanskelige samtalen med de involverte, det være seg den ansatte, varsler, den det varsles om eller andre som kan opplyse saken.

Praktisk internrevisjon

Kurs27.09.2017 - 29.09.2017 Kl. 09:00 - 16:00 PwC, Bjørvika

I løpet av disse dagene vil vi gi innføring i planlegging, gjennomføring og rapportering av internrevisjonsprosjekter. Ved hjelp av case og diskusjoner vises god praksis for gjennomføring av enkeltprosjekter, men også knytningen til virksomhetens helhetlige risikostyring, revisjonens årsplan og rapportering til ledelsen og styret berøres i kurset.

Formål med kurset er å gi deltakerne forståelse for hele revisjonsprosessen, med hovedvekt på praktisk gjennomføring av det enkelte revisjonsprosjekt. Dette oppnås gjennom en kombinasjon av forelesning og praktiske eksempler, diskusjoner og gruppearbeid.

Assurance frameworks, Assurance co-ordination and Audit planning

Aktiviteter24.10.2017 - 25.10.2017 Kl. 09:00 - 16:00

The first day concentrates on working with other functions, how to share information and how to create an overall assurance picture, including deciding how to “measure” the amount of assurance from others.

The second day concentrates in more detail on good practices in audit planning including how to keep the plan relevant and up to date and how to assess whether there is enough coverage.

The two days can be taken together or seperately.

Skriv så det selger!

Kurs14.11.2017 Kl. 09:00 - 17:00

Hva bør en revisjonsrapport inneholde og hvordan få frem det viktigste budskapet til de ulike interessentene? Mye hardt arbeid legges i å skrive rapporter, men rapportene får ikke alltid den gode virkningen vi hadde håpet på. Hvordan skrive rapporter som blir lest og fulgt opp?

På første del av kurset vil hovedfokuset være rettet mot skrive- og presentasjonsteknikk, mens andre del går mer spesifikt på selve revisjonsrapportene. Vi tar gjerne et skråblikk på egne rapporter under kurset.