Introduksjon til internrevisjon

Kurs06.09.2017 Kl. 09:00 - 17:00 KPMG

På denne dagen vil vi gi en innføring i internrevisors roller og ansvar, begrepsavklaringer og definisjoner, samt hvilke etiske regler og hvilke krav som ligger i internrevisjonens standarder.

Formål med kurset:
Gi deltagerne de nødvendige grunnkunnskaper i internrevisjon gjennom introduksjon til internrevisjonens rammeverk, spesielt rettet mot de obligatoriske delene. Innholdet i kurset er nødvendig basiskunnskap for kurset Praktisk Internrevisjon.

Den vanskelige samtalen – misligheter, arbeidsmiljøkonflikter, personalsaker og varslingssaker

Kurs19.09.2017 Kl. 09:00 - 17:00 PwC, Bjørvika

På alle arbeidsplasser oppstår det vanskelige situasjoner der det er viktig å kartlegge hva som faktisk har skjedd. I slike saker er samtaler et viktig verktøy for å fremskaffe informasjon.

På denne dagen vil du lære hvordan du skal planlegge og gjennomføre den vanskelige samtalen med de involverte, det være seg den ansatte, varsler, den det varsles om eller andre som kan opplyse saken.

Kurset dekker følgende:

  • Innledende vurdering av saken – hva står du egentlig overfor?
  • Strategisk planlegging av undersøkelsene og gjennomføring av intervjuer
  • Grunnleggende intervjumetodikk – hvordan planlegge og gjennomføre samtalen på en riktig og god måte?
  • Rettssikkerhet, bevissikring, vitners troverdighet – hvilke fallgruver må du unngå?
  • Hvilke gode råd kan du ta med på veien for å sikre at du får tilstrekkelig informasjon?
  • Hvordan vite at informasjonen du får er «korrekt»?

Formål med kurset:
Gi deltagerne grunnleggende forståelse for hvordan den vanskelige samtalen bør planlegges, forberedes og gjennomføres for å sikre at partene ivaretas underveis og at saken opplyses på en best mulig måte.

Hvem kurset er beregnet på:
Personer som arbeider med misligheter, arbeidsmiljøkonflikter, personalsaker og varslingssaker, HR, ledere, juridisk, internrevisjon, compliance, gransking og utredning.

Presenteres av:
Ivar Fahsing, foreleser på Politihøgskolen (http://www.phs.no/researchers/ivar-fahsing/)
Tone Skuterud, CAE Telenor (ikke bekreftet)

Vedlikeholdspoeng (CPE):
Gjennomføring av kurset gir 8 CPE-poeng for CIA, CCSA, CGAP, CFSA, CRMA og Diplomert Intern Revisor.

Praktisk internrevisjon

Kurs27.09.2017 - 29.09.2017 Kl. 09:00 - 16:00 PwC, Bjørvika

I løpet av disse dagene vil vi gi innføring i planlegging, gjennomføring og rapportering av internrevisjonsprosjekter. Ved hjelp av case og diskusjoner vises god praksis for gjennomføring av enkeltprosjekter, men også knytningen til virksomhetens helhetlige risikostyring, revisjonens årsplan og rapportering til ledelsen og styret berøres i kurset.

Formål med kurset er å gi deltakerne forståelse for hele revisjonsprosessen, med hovedvekt på praktisk gjennomføring av det enkelte revisjonsprosjekt. Dette oppnås gjennom en kombinasjon av forelesning og praktiske eksempler, diskusjoner og gruppearbeid.

Skriv så det selger!

Kurs14.11.2017 Kl. 09:00 - 17:00

Hvordan skrive rapporter som blir lest?

Hva bør en revisjonsrapport inneholde og hvordan få frem det viktigste budskapet til de ulike interessentene? Mye hardt arbeid legges i å skrive rapporter, men rapportene får ikke alltid den gode virkningen vi hadde håpet på. Hvordan skrive rapporter som blir lest og fulgt opp?

På første del av kurset vil hovedfokuset være rettet mot skrive- og presentasjonsteknikk, mens andre del går mer spesifikt på selve revisjonsrapportene. Vi tar gjerne et skråblikk på egne rapporter under kurset.

Mer informasjon følger siden.

Forelesere

Tekstdoktor Christine Calvert, høgskolelektor på Westerdals, forfatter, foredragsholder (http://tekstdoktor.no/)

Jan Wilhelm Kavli, har som internrevisor i UDI og Bufdir jobbet mye med utvikling av rapportformater som skal gi et godt utgangspunkt for endring. Han har erfaring fra kommunikasjon, klarspråk og retorikk i andre sammenhenger.

Ellen Brataas, generalsekretær i IIA Norge, har gjennom sine erfaringer med eksterne kvalitetskontroller sett flere ulike type rapporter og fått innblikk i hva som fungerer best, og ulike utfordringer som ligger i å kommunisere resultater av internrevisjonens arbeid for å få frem budskapet tydelig.

Inkludert i kursavgiften inngår boken Delivering Audit Reports that matters.

Vedlikeholdspoeng:
Gjennomføring av kurset gir 8 CPE-poeng for CIA, CCSA, CGAP, CFSA, CRMA og Diplomert Intern Revisor.