A practical guide to evaluating risks and controls

Kurs07.06.2018 - 08.06.2018 Kl. 09:00 - 16:00

There are many theoretical models and frameworks that promote effective risk management and internal control processes. The challenge for assurance providers is how to put them to good use. This course will help you apply theoretical knowledge to practical situations and improve the effectiveness of your work.

Introduksjon til internrevisjon

Kurs11.09.2018 Kl. 08:30 - 16:30

På denne dagen vil vi gi en innføring i internrevisors roller og ansvar, begrepsavklaringer og definisjoner, samt hvilke etiske regler og hvilke krav som ligger i internrevisjonens standarder.

Formål med kurset:
Gi deltagerne de nødvendige grunnkunnskaper i internrevisjon gjennom introduksjon til internrevisjonens rammeverk, spesielt rettet mot de obligatoriske delene. Innholdet i kurset er nødvendig basiskunnskap for kurset Praktisk Internrevisjon.

Praktisk internrevisjon

Kurs25.09.2018 - 27.09.2018 Kl. 09:00 - 16:00

I løpet av disse dagene vil vi gi innføring i planlegging, gjennomføring og rapportering av internrevisjonsprosjekter. Ved hjelp av case og diskusjoner vises god praksis for gjennomføring av enkeltprosjekter, men også knytningen til virksomhetens helhetlige risikostyring, revisjonens årsplan og rapportering til ledelsen og styret berøres i kurset.

Formål med kurset er å gi deltakerne forståelse for hele revisjonsprosessen, med hovedvekt på praktisk gjennomføring av det enkelte revisjonsprosjekt. Dette oppnås gjennom en kombinasjon av forelesning og praktiske eksempler, diskusjoner og gruppearbeid.

Techniques for effective testing

Kurs13.11.2018 - 14.11.2018 Kl. 09:00 - 16:00

This course will help you design testing activities that are efficient, effective and appropriate to each situation. You will learn how to focus on clear objectives throughout the testing process and use this to produce sound conclusions that are more likely to be accepted by management.

Agreeing findings and actions – a collaborative approach

Kurs15.11.2018 Kl. 09:00 - 16:30

The most challenging aspect of an assurance process is often the stage in which assurance providers discuss their findings and recommendations with management and seek to agree the actions that management will take. This course provides a clear structure for approaching this task and contains many tips that will help to ensure success.