I de siste dagers medieoppslag kan man få et feilaktig inntrykk av at internrevisjonen har ansvaret for at internkontrollen fungerer tilfredsstillende. Økt kompleksitet i mange typer virksomheter har de siste par tiår tydeliggjort betydning av god og effektiv eierstyring og selskapsledelse. Forventingene til oppfølging og kontroll fra styrer og ledelse er høye, og riktig bruk av internrevisjonen gir god støtte i dette arbeidet

Både lovgivning og internasjonal beste praksis slår fast at det er styret som på vegne av eierne har ansvaret for forsvarlig forvaltning. En viktig del av rolleutøvelsen skal skje gjennom å påse at virksomheten er godt styrt og kontrollert.  Daglig ledelse har ansvaret for å gjennomføre styring og kontroll og sørge for at risikostyringen er organisert og gjennomføres på en betryggende måte. Det er også ledelsens ansvar å gi styret et dekkende bilde av risiko- og kontrollsituasjonen. Denne rolledelingen mellom styre og daglig ledelse er helt sentral i god eierstyring og virksomhetsledelse.

I større virksomheter har gjerne ledelsen sikret seg en ekstra trygghet for at styring og kontroll er tilfredsstillende ivaretatt gjennom bruk av kontrollfunksjoner for risikostyring og compliance. Disse funksjonene skal virke uavhengig av de ordinære forretningslinjene og bistå ledelsen i styring og kontroll. Tilsvarende kan styrene skaffe seg økt trygghet ved å etablere internrevisjon. Internrevisjon gir større sikkerhet for at styring og kontroll foregår forsvarlig. God praksis tilsier derfor at internrevisjonen skal rapportere direkte til styret og være uavhengig av toppledelsen.. Styret er ansvarlig for en god bruk av sin internrevisjon gjennom godkjenning av årsplan, ressurser og behandling av rapporter.

Internrevisjonen kan i tillegg på selvstendig grunnlag ta opp vesentlige forhold. Imidlertid kan internrevisjonen ikke stå ansvarlig for eller pålegge virksomheten å implementere tiltak i linjen.

NIRF synes det er positivt med oppmerksomhet om internrevisjonens viktige rolle. Vi oppfatter imidlertid at mediedekningen har skapt et inntrykk av at internrevisjon kan frita styrer og ledelse fra sitt viktige styringsansvar. I så fall ville internrevisjonen svekket styring og kontroll i norske virksomheter, noe som er stikk i strid med formålet.

Les også E24 «Aldri før opplevd at ansvaret har blitt lagt på internrevisor»