Av MAGNUS DIGERNES, Senior Manager KPMG

Av OLE WILLY FUNDINGSRUD, Director KPMG


Det sies at informasjon er det 21. århundres olje, og dataanalyse er motoren. Denne artikkelen tar for seg hva dataanalyse er og betyr for internrevisjonen, dagens status på bruk av dataanalyse i internrevisjonen og hvordan internrevisjonen bør bruke dataanalyse.

Hva betyr dataanalyse for internrevisjonen?
Den nylig utgitte boken «Dataanalytics – Elevating Internal Audit›s Value»1 definerer dataanalyse som «prosess for å samle og analysere data for å bruke resultatene til bedre beslutninger». Boken har flere illustrative eksempler som kan anvendes for å forklare begrepet dataanalyse:

 • Analyse av operasjonell, finansiell og andre data som kvantifiserer og belyser risikoog/eller muligheter
 • Analyser på tvers av flere kilder
 • Analyse av mønstre, trender og avvik gjennom automatiske og repeterbare prosesser

Boka definerer fire typer av dataanalyse; deskriptiv, diagnostisk, prediktiv og normativ. Den deskriptive datanalysen er den minst avanserte, men er den mest brukte. Eksempler på bruk av de ulike metodene i internrevisjonen beskrives i tabellen under.

Et eksempel på en prosess som bør defineres er om dataanalyse bør inkluderes i et revisjonsprosjekt slik illustrert under (4):

Tabell: Et eksempel på en prosess som bør defineres er om dataanalyse bør inkluderes i et revisjonsprosjekt

Status for bruk av dataanalyse i internrevisjon

I en nylig undersøkelse foretatt av KPMG og Forbes, hvor mer enn 400 CFOs og ledere i revisjonskomiteer ble forespurt, fremkommer det at 63% av internrevisjonene benytter seg av dataanalyse i isolerte eller spesifikke tilfeller2. Denne andelen forventes å synke innen de neste tre årene til fordel for en mer integrert bruk av dataanalyse.

KPMG Sør-Afrika foretok en undersøkelse blant internrevisjoner og konkluderte at 78% av internrevisorer oppfattet at dataanalyser gir dem merverdi.3 Dette underbygges av IIA undersøkelsen «Data Analytics and Internal Audit Survey 2015» som viser at nesten 90% av alle respondentene mener at virksomheten vil benytte seg av dataanalyse i større grad i de neste 3-5 årene. Samtidig svarer 69% at de ønsker mer fokus på dataanalyse i virksomheten.

Tabell dataanalyse

Internrevisjoner har flere utfordringer når det gjelder å integrere dataanalyse i sitt arbeid. De største utfordringene fremkommer i IIAs undersøkelse «Data Analytics and Internal Audit Survey 2015» som viser:

 • Vanskeligheter med å skaffe og/eller få tilgang til data
 • Begrensinger på tid det tar å lage analytiske prosedyrer
 • Manglende ressurser eller behov for å gi opplæring
 • Manglende forståelse for dataanalyse
 • Manglende forståelse fra ledelsen
 • Manglende forståelse i tolkningen av resultatene

For å løse disse utfordringene er det nødvendig at internrevisjonen har tilstrekkelig med ressurser og kompetanse innen dataanalyse, prosesser for å utføre dataanalyse og rett teknologi.

Hvordan kan internrevisjon i større grad integrere dataanalyser i sitt arbeid?
I boka «Dataanalytics – Elevating Internal Audit›s Value» fremstilles et rammeverk for å styrke tilnærmingen og bruk av dataanalyse i internrevisjonen. Dette rammeverket består av fire steg;

 1. Utvikle en visjon for hvordan dataanalyse skal støtte internrevisjonen. Dette innebærer å definere fordelene ved å bruke dataanalyse og utvikle en strategisk plan for bruk av dataanalyse i internrevisjonen.
 2. Evaluer dagens situasjon. I boka skisseres en modenhetsmodell hvor dimensjonene ressurser, prosesser og teknologi vurderes opp mot god praksis.
 3. Utvikle og styrke ansattes kompetanse, prosesser og teknologi. Dette kan innebære strategiske initiativ som f.eks. samarbeid med andre miljøer i virksomheten, og vurdering av teknologiske løsninger.
 4. Implementer, følg opp og videreutvikle. Implementering av et dataanalyse i internrevisjon er i stor grad endringsledelse, og forankring hos ledelsen er viktig. Videre er det sentralt å måle resultater underveis og være klar over at mulighetene innen dataanalyse er i stadig endring.

Konklusjon
Det er ingen tvil om at bruk av dataanalyse vil bli stadig mer viktig for alle virksomheter. Internrevisjonen er i en unik posisjon til å gripe denne muligheten ved å bruke dataanalyse strategisk, etablere strukturerte prosesser og bygge kompetanse. For at internrevisjonen skal utnytte dataanalyse på en best mulig måte og for å møte utfordringene dataanalyse byr på, bør et rammeverk etableres. Ved bruk av et slikt rammeverk kan internrevisjonen bl.a.

vurdere dagens situasjon og hvilke strategiske

grep som skal iverksettes.

1 «Dataanalytics – elevating internal audit›s value» Warren W. Stippich Jr., og Bradley J. Preber, The Institute of Internal Auditors research foundation 2016

2 KPMG International «Seeking value through internal Audit» Februar 2016

3 KPMG Sør-Afrika «Data & Analytics-enabled Internal Audit» 2015 Survey.

4 Illustrasjon fra «Data & Analytics Discussion» KPMG US 2015