Risikoappetitt i finansbransjen

24.11.2017 Kl. 08:30 - 12:00 Deloitte

Risikoappetitt i finansbransjen
– fastsettelse, implementering, etterlevelse og oppfølging

Finansnettverkt har mottatt innspill fra nettverkets medlemmer om et meget aktuelt tema: Internrevisjonens rolle i vurdering av hvorvidt selskapets risikoappetitt er i henhold til styrets føringer, ønskes belyst.

Risikoappetitten er vanligvis overordnet beskrevet, og det er ikke alltid en klar link til hvordan risikoappetitten operasjonaliseres. Finanstilsynet er tydelige på at det er styret som har ansvaret for selskapets risikoappetitt, og som styrets tilsynsorgan er det da viktig å vite styrets forventninger både til administrasjonen, andrelinjeforsvaret (risk management, aktuar og compliance) og internrevisjonen.

Finansnettverket arrangerer derfor seminariet «Risikoappetitt i finansbransjen – fastsettelse, implementering, etterlevelse og oppfølging». Vi er heldige som har fått tak i dyktige og engasjerte foredragsholdere som representerer styret, ledelsen, andre- og tredjelinjeforsvaret.

Styrerepresentant (Martin Skancke)

  • Hvordan arbeider styret for å fastsette selskapets risikoappetitt?
  • Hva forventer styret av første-, andre- og tredjelinjen når det gjelder implementering, etterlevelse, oppfølging og uavhengig kontroll for å forsikre at styrefastsatt risikoappetitt er innenfor fastsatt nivå?

Martin Skancke er nestleder i styret i Kommunalbanken, styremedlem i Storebrand og Norfund, styreleder i Principles for Responsible Investment, samt eier og daglig leder av Skancke Consulting. Han har tidligere erfaring fra blant annet Finansdepartementet og McKinsey.

Representant fra førstelinjen (Erik Ranberg)

  • Arbeidet med å operasjonalisere, implementere og etterleve styrefastsatt risikoappetitt.

Erik Ranberg er CIO i Gjensidige Forsikring. Han har tidligere erfaring fra Norges Bank, DnC/DNB og Gjensidige NOR. Rollene han har hatt har vært knyttet til treasury-virksomhet, porteføljeforvaltning og strategi innen kapitalforvaltning/kapitalanskaffelse. Foruten rollen som CIO i Gjensidige, innehar Erik også interne styreverv i Gjensidigekonsernet.

Representant fra andrelinjen (Stian Sviggum)

  • Oppfølging og rapportering av etterlevelse av styrefastsatt risikoappetitt.

Stian Sviggum er Direktør i PwCs rådgivningsenhet i Oslo og er utdannet sivilingeniør fra NTNU. Stian har i sitt virke lenge hatt et spesielt fokus rettet mot risikostyring (helhetlig virksomhets- og risikostyring, operasjonell risikostyring og prosjektrisikoanalyser). Før han startet i PwC i mars 2013 arbeidet han med risikostyring og internkontroll i Norges Bank Investment Management (NBIM – «Oljefondet»). Siden han ble ansatt i PwC mars 2013 har han vært prosjektleder på rådgivningsoppdrag knyttet til helhetlig risikostyring og støtteverktøy hos store industrikonsern og offentlige virksomheter og operasjonell risikostyring og internkontroll hos banker, forsikringsselskaper og kapitalforvaltningsbedrifter.

Representant fra tredjelinjen «internrevisjonen» (Odd Anders Borgen)

  • Hvordan og hva skal til for at internrevisjonen kan bekrefte overfor styret at den overordnede risikoappetitten blir hensiktsmessig implementert, etterlevd og fulgt opp slik styret forventer?

Odd Anders Borgen er Chief Internal Auditor i Nordea Bank Norge gjennom mange år, i tillegg til at han både har vært president for og hatt flere andre sentrale tillitsverv i Institute of Internal Auditors i Norge.

Deltakelse på seminaret gir 3 CPE (vedlikeholdspoeng)

Tidspunkt: 24. november 2017 9:00 – 12:00. Lett frokost fra kl 8.30

Sted: Deloitte, Dronning Eufemias gate 14, Oslo

Påmelding til: Risikoappetitt i finansbransjen

Standardkostnad: kr 2 000.-
Medlemskostnad: kr 1 500.-

Felter markert med * (asterisk) er påkrevd.

Påmelding er stengt.