Internrevisjonsinstruks i statlig sektor

18.10.2017 Kl. 09:00 - 11:00 DFØ

I løpet av kort tid blir antall statlige virksomheter med internrevisjonsfunksjon doblet. Internrevisjonsinstruksen er et viktig dokument som skal tydeliggjøre roller og ansvar og sikre internrevisjonen sin uavhengighet og objektivitet, samt bidra til at funksjonen i størst mulig grad gir merverdi. Internrevisjoner i staten står overfor noen særskilte dilemmaer. På dette medlemsmøtet deler fire internrevisjoner sine erfaringer og dilemmaer når det gjelder internrevisjonsinstruksen.

BAKGRUNN FOR TEMA
23 statlige virksomheter skal etablere, eller har nylig etablert, en internrevisjon. Til sammen er det ca. 45 statlige internrevisjoner. Alle internrevisjoner må ha en internrevisjonsinstruks.

Internrevisjonsinstruksen er et viktig dokument som har til hensikt å tydeliggjøre roller og ansvar og sikre internrevisjonen sin uavhengighet og objektivitet, samt bidra til at funksjonen i størst mulig grad gir merverdi.

Internrevisjoner i staten står ovenfor noen særskilte dilemmaer, både i forhold til uavhengighet og merverdi. Noen viktige forhold er:

Styringsmodellen i staten

  • Departementene har overordnet ansvar for sine underliggende virksomheter, og disse virksomhetene har et selvstendig ansvar innenfor rammer som er satt bl.a. fra departementet.
  • Departementet er verken et styre eller en eier for disse virksomhetene, selv om departementet ivaretar noen av de samme funksjonene. I virksomheter som er organisert med et styre, har ikke styret det samme ansvaret verken juridisk eller økonomisk som styret i et aksjeselskap.
  • Virksomhetsleder utgjør det øverste ledelses-/styringsnivået i virksomheten der virksomheten ikke har et styre. Virksomhetsleder er normalt også internrevisjonens oppdragsgiver. Internrevisjonen blir derfor ikke uavhengig av virksomhetsleder.

Forholdet til Riksrevisjonen – samordning og rapportering

  • Både internrevisjonen og Riksrevisjonen følger standarder som sier noe om samordning og koordinering seg imellom

Forholdet til andre tilsyn og kontrollorgan

  • Statlige virksomheter er underlagt en rekke nasjonale og internasjonale tilsyn og kontrollorgan, hvordan bør internrevisjonen forholde seg til disse?

Offentlighet og tilgjengeliggjøring av internrevisjonsrapporter

  • Det er svært ulik praksis i statlige virksomheters praktisering av offentlighetsloven når det gjelder offentliggjøring av internrevisjonsrapporter

Disse forholdene er viktige å tenke igjennom for virksomhetsleder og internrevisjonen når de skal utarbeide en god internrevisjonsinstruks.

Det oppfordres til at statlige internrevisjoner utveksler erfaringer rundt bruk av internrevisjonsinstruksen og eksempler/mal på internrevisjonsinstruks i møtet og i etterkant av medlemsmøtet. Det vil være mulighet for å bli igjen i DFØs lokaler etter medlemsmøtet.

08.30 09.00 Oppmøte og registrering Kaffe, te og enkel frokost
09.00 09.15 Velkommen og innledning

 

Formål og bakgrunn for tema internrevisjonsinstruks i staten
09.15 09.45 Politidirektoratet (POD) har nylig etablert en internrevisjon som en egen intern enhet.

Eksempel på internrevisjonsinstruks v/ Sigmund Nordhus Internrevisjonssjef i

POD

***

Utlendingsdirektoratet (UDI) har hatt en internrevisjon som egen intern enhet i lang tid.

Eksempel på internrevisjonsinstruks v/ Marius Lorang Johannessen Internrevisjonssjef i

UDI

·       Hva er valgt å ta med i internrevisjonsinstruksen og hvorfor?

·       Hvilke forhold er evt. særlig diskutert?

09.45 10.00 Pause 
10.00 10.30 Garanti Instituttet for eksportkreditt er en virksomhet med styre. De har hatt en fullt outsourset internrevisjon i lang tid.

Eksempel på internrevisjonsinstruks v/ Leder virksomhetsstyring og compliance Izabella Salicath

Akershus universitetssykehus HF er en virksomhet med styre. De har hatt en internrevisjon som egen intern enhet i to år.

Eksempel på internrevisjonsinstruks v/ Dina Robsrud internrevisor ved Akershus universitetssykehus HF.

·       Hva er valgt å ta med i internrevisjonsinstruksen og hvorfor?

·       Hvilke forhold er evt. særlig diskutert?

11.00

 

Diskusjon og oppsummering i plenum

 

 

·       Hva har «gamle» internrevisjoner i staten erfart som er særlig viktig å instruksfeste som «nye» internrevisjoner i staten bør lære av?

·       Behov for ytterligere diskusjon om enkelttema i internrevisjonsinstruksen på fremtidige medlemsmøter?

·       Er det behov for bedre veiledning og anbefalt praksis for internrevisjonsinstrukser i statlige virksomheter?

Påmelding til: Internrevisjonsinstruks i statlig sektor

Standardkostnad: kr 500,-
Medlemskostnad: Gratis

Felter markert med * (asterisk) er påkrevd.

Påmelding er stengt.